Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Rybniku
Szukaj pokoju i dąż do niego. (Ps 34:15 BE)
Aktualności

O nas

Jesteśmy najstarszym nurtem protestantyzmu, ruchem reformacyjnym zapoczątkowanym przez dr Marcina Lutra.

Historia kościoła i parafii

Początki ewangelicyzmu na ziemi rybnickiej sięgają czasów Reformacji. Po początkowym rozkwicie nastała jednak kontrreformacja i w 1629 r. ostatni ewangelicki duchowny, ks. Kissovius został zmuszony do opuszczenia Rybnika. Legalna działalność Kościoła stała się możliwa dopiero po 1742 roku, gdy Śląsk przeszedł we władanie pruskie. Liczba ewangelików w Rybniku i okolicach zaczęła znowu wzrastać w drugiej połowie XVIII w.

Król pruski Fryderyk Wielki zobowiązał swego następcę Fryderyka Wilhelma do otoczenia opieką licznych inwalidów wojennych, którzy zostali ranni podczas wojen śląskich. Na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma rybnicki zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Autorem przebudowy obiektu był Franz Ilgner. W zespole gospodarczym rybnickiego zamku znajdowała się nieczynna drewniana sieciarnia, wcześniej wykorzystywana do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt ten został przez Ilgnera w 1791 r. przebudowany i przeznaczony na potrzeby rybnickich ewangelików, którzy już wcześniej, od 1788 r. zaczęli odprawiać w Rybniku nabożeństwa. Pierwszą grupę zborowników tworzyli nieliczni ewangeliccy mieszkańcy miasta i okolic, urzędnicy, a przede wszystkim inwalidzi wojenni i ich rodziny.

W 1796 r. ów pierwszy, drewniany kościół uległ spaleniu. Szybko jednak został odbudowany i odnowiony. Z niewielkimi przeróbkami służył następnie rybnickim ewangelikom aż do 1853 r. Jednak w tymże roku drugi pożar spowodował takie zniszczenia, że już nie było możliwości odbudowy i postanowiono wybudować w jego miejsce nowy kościół. Wówczas powstała istniejąca do dziś murowana, otynkowana świątynia. Strop kościoła jest drewniany, okna półkoliste, ołtarz ambonowy, empory wsparte na czworobokowych filarach. Klasycystyczny wystrój pochodzi jeszcze z czasów budowy kościoła. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta "Chrystus i syn marnotrawny", wykonana w drugiej połowie XIX wieku. Neoromańska wieża został dobudowana do budynku kościoła w 1875 r. W związku ze swym przeznaczeniem rybnicki kościół zwany był "Kościołem Inwalidów" lub - w związku z osobą fundatora - kościołem Fryderyka Wilhelma.

Początkowo rybniccy ewangelicy administracyjnie związani byli z parafią w Żorach. Usamodzielnienie parafii nastąpiło po wybudowaniu nowego kościoła, czyli w 1853 r.

Podczas ostatniej wojny, w styczniu 1945 r. na rozkaz komendy wojskowej ks. Christian Schwencker ostatni przedwojenny duchowny, musiał opuścić Rybnik. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych opiekę nad parafią przejął ks. radca Edward Romański, później długoletni radca Konsystorza, a także autor poezji ewangelickiej. Służył on w Rybniku przez prawie 40 lat. Po nim przez trzy lata w Rybniku pracował ks. Piotr Mendroch, a później przez półtora roku ks. Waldemar Szajthauer. Od lutego 1989 r. proboszczem parafii był ks. ppłk Zbigniew Kowalczyk. Po jego przejściu w 2002 r. do służby w duszpasterstwie wojskowym, proboszczem parafii został ks. Mirosław Sikora.

Duszpasterze

 • od 1629 - ks. Kissovius
 • 1791-1796 - ks. Carl Wilhelm Naglo
 • od 1796 - ks. Klar
 • od 1849 - ks. Wolf
 • od 1853 - ks. Heinrich
 • od 1877 - ks. Hübner
 • od 1879 - ks. Schulze
 • od 1882 - ks. Eberlein
 • 1889-1890 - ks. Max Braun
 • 1890-1892 - ks. Sorof
 • 1892-1926 - ks. Paul Reinhold
 • 1926-1936 - ks. Christian Schwencker
 • 1936-1937 - ks. Adolf Zielke
 • 1937-1939 - ks. Robert Fiszkal
 • 1939-1941 - ks. Heinrich Gerhardt
 • 1942-1945 - ks. Christian Schwencker
 • 1945-1984 - ks. Edward Romański
 • 1985-1988 - ks. Piotr Mendroch
 • 1988-1989 - ks. Waldemar Szajthauer
 • 1989-2002 - ks. ppł Zbigniew Kowalczyk
 • od 2002 - ks. Mirosław Sikora

Luteranie w Polsce

Nauka ks. dr Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze Zgody z roku 1580. Nauka Księgi Zgody jest wiernym wykładem Pisma Świętego w rozumieniu biblijnym i luterańskim (norma normata), które jest dla nas jedynym źródłem wiary i nauki chrześcijańskiej (norma normans). Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami całego protestantyzmu:

 • Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
 • Solus Christus - jedynie Chrystus
 • Sola gratia - jedynie łaska
 • Sola fide - jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem życia i normą wszelkich norm wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska "teologia krzyża" stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. Dlatego nauczamy za ap. Pawłem: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. (1 Kor 1,23a)

Wierzący zostaje usprawiedliwiony darmo, jedynie z łaski Bożej dla wiary w Jezusa Chrystusa, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi (nauka o usprawiedliwieniu stanowi o istnieniu lub upadku Kościoła standis et cadentis ecclasiae).

Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 13,6) Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu (fidutia). Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są środkami łaski Bożej. Przez nie jak przez kanał czystej wody spływa do grzesznego człowieka zbawienna łaska Boża. Przez Słowo i Sakrament darowana jest wierzącemu łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza - Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Chrzest święty

Chrzcimy dzieci (niemowlęta) i dorosłych, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, a poprzez katechumenat doszli do wiary. Niemowlęta chrzcimy dla wiary rodziców i wiary Kościoła. Katechizm naucza: Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Chrzest jest według nauki luterańskiej sakramentem jednorazowym i powtarza się w nas przez codzienny żal i pokutę. W ten sposób topiony zostaje stary Adam, a wyłania się nowy człowiek. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podpisał w roku 2000 w Warszawie wraz z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) wspólną deklarację w sprawie wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego w myśl słowa ap. św. Pawła: Jeden Chrzest, jedna wiara i jeden Pan.

Sakrament Ołtarza

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności ciała Chrystusowego (Ubiquitas corporis Christi) wierzą, że w Eucharystii "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina są obecne prawdziwie, realnie, cieleśnie i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa (starożytna nauka Kościoła o konsubstancjacji). Luteranizm natomiast odrzuca średniowieczną naukę z roku 1215 o przeistoczeniu (transsubstancjacji). Sakrament Ołtarza udzielany jest w Kościele Luterańskim pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Spowiedź

Praktykujemy spowiedź:

 • powszechną wszystkich wiernych przed ołtarzem w czasie nabożeństwa, zakończona rozgrzeszeniem (absolucją);
 • osobistą rozmowę duszpasterską z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy zakończoną również absolucją;
 • codzienną poprzez wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Kościół

Jest zgromadzeniem wierzących i społecznością świętych, w którym Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że istnieje Kościół zewnętrzny (widzialny) i wewnętrzny (niewidzialny). Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół niewidzialny, ukryty w Kościele widzialnym składający się z wielu wyznań chrześcijańskich. Luteranizm nawiązuje do pierwotnego Kościoła i nigdy nie czuł się nowym Kościołem. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, jedynym najwyższym Kapłanie i Pośredniku. Stąd każdy wierzący członek Kościoła, który przez chrzest został wyświęcony na kapłana powołany jest do jego sprawowania (np. w domu, w rodzinie, głosząc ewangelię w swoim środowisku, w Kościele przez udział we wszystkich władzach kościelnych). Kościół Ewangelicki choć nie zna kapłaństwa hierarchicznego, to jednak uważa, że publicznie w Kościele Słowo Boże głosić i sprawować Sakramenty Święte może tylko ten z jego członków, kto został do tego należycie powołany przez ordynację, czyli przez modlitwę i włożenie rąk starszych (Ordynacja), której zawsze dokonuje biskup w asyście innych duchownych. Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach: biskup, diakon, prezbiter (ksiądz).

Kościół jest społecznością świętych, dlatego nie kanonizujemy, ani też nie modlimy się do świętych. Pismo Święte zakazuje wzywania świętych, a księgi symboliczne naszego Kościoła nauczają: "(...) chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi, a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czcić jako patronów i orędowników (...). Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie)

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna, na czele której stoi Prezes Synodu Kościoła. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchowych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych, oraz tych, którzy w jego skład wchodzą z urzędu albo zostali powołani przez Radę Synodalną.

Synod Kościoła dokonuje wyboru naczelnych Władz Kościoła:
 • na 5 letnią kadencję Prezesa Synodu Kościoła i Radę Synodalną (2 duchownych i 2 świeckich radców),
 • na 10 letnią kadencję (może być ponowiona) Biskupa Kościoła, który jest duchownym Zwierzchnikiem całego Kościoła, a z urzędu jest także Prezesem Konsystorza,
 • na 5 letnią kadencję Konsystorz ( świecki wiceprezes, 3 duchownych i 3 świeckich radców), który jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce.
Kościół w Polsce stanowi 6 diecezji:
 • cieszyńska,
 • katowicka,
 • mazurska,
 • pomorsko-wielkopolska,
 • warszawska,
 • wrocławska.

Diecezja posiada swój synod diecezjalny składający się z wszystkich księży i wybranych przez parafie świeckich przedstawicieli, który dokonuje wyboru:

 • Rady Diecezjalnej na 5 letnią kadencję (1 radca duchowny (zastępca biskupa), świecki kurator diecezjalny i 1 świecki radca),
 • Biskupa diecezjalnego na 10 letnią kadencję (może być ponawiana)

Diecezja składa się z:

 • parafii i filiałów, na czele których stoi proboszcz i rada parafialna wybierani przez wszystkich pełnoletnich, płacących składki kościelne (1 % od dochodu) i przystępujących do Sakramentu Ołtarza członków parafii.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada swoje własne Wydawnictwo i Drukarnie AUGUSTANA w Bielsku Białej.
 • Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • Katecheci kształcą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Cieszynie.
 • W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny Żeński Diakonat Ewangelicki Eben Ezer oraz Centrum Misji i Ewangelizacji, które zajmuje się pracą ewangelizacyjną.
 • Kościół zajmuje się pracą wśród dzieci i młodzieży, służbą duszpasterską w wojsku, policji i więziennictwie, służbą diakonijną (charytatywną Diakonia Kościoła i Diakonie Diecezjalne), oraz współpracuje ekumenicznie z innymi Kościołami Chrześcijańskimi, przede wszystkim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, jak również i z Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) i innymi wspólnotami kościelnymi nie należącymi do PRE .

Żródło:

Opracowanie ks. Jan Gross, dnia 11 stycznia 2003 r.
Wikipedia za Dzieło łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (historia i współczesność), Wydawnictwo "Głos Życia", Katowice 2003.

Proboszcz

Ks. Mirosław Sikora.
Urodzony w Cieszynie 13 grudnia 1963 roku.
Ordynowany na duchownego 13 października 1991 roku.
Wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje dom parafialny.

Rada Parafialna

 • ks. proboszcz Mirosław Sikora,
 • Beata Buzek-Durdzińska (kurator),
 • Mirosław Jordan,
 • Andrzej Niemczyk,
 • Zygfryd Pasek,
 • Irena Seidel,
 • Wojciech Stysz,
 • Artur Undas.

Panie prowadzące Szkółkę Niedzielną

 • Pastorowa Henrietta Front-Sikora,
 • p. Wioletta Goszyk,
 • p. Alina Undas,
 • p. Alina Jordan,
 • p. Dorota Kowalska.

Organiści

p. Jan Niemiec i p. Tadeusz Hanik.

Dyrygentka chóru

p. Adelajda Romańska

Aktualności

Hasło miesiąca

Starajcie się o pomyślność miasta (…) i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!
(Jr 29,7 BW)

Hasło tygodnia

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
(Mi 6:8 bw)


2020-10-30
Z Biblią na co dzień


bezpośredni link do "Z Biblią na co dzień"

Przez sześć dni pracować będziesz, ale dnia siódmego odpoczniesz.
(2Mż 34,21 BW)

Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym.
(1Tm 4,16 BW)

Praca jest błogosławieństwem dlatego, że jest przez Boga nakazana i uświęcona Słowem Bożym, wzorem i przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa. (…) Praca leży w naturze człowieka, jest mu niezbędnie potrzebna, ale nie jest celem w jego życiu. Celem życia jest zbawienie.
bp Karol Kotula †1968

(1) W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego, w czwartym roku, w piątym miesiącu, rzekł do mnie Chananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu, w domu Pana, wobec kapłanów i całego ludu: (2) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Złamię jarzmo króla babilońskiego. (3) W przeciągu dwóch lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnesar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu. (4) Także Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich wygnańców Judy, którzy poszli do Babilonu, sprowadzę z powrotem na to miejsce - mówi Pan - gdyż złamię jarzmo króla babilońskiego. (5) Wtedy prorok Jeremiasz odezwał się do proroka Chananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana. (6) I rzekł prorok Jeremiasz: Niech się tak stanie! Niech tak uczyni Pan! Niech Pan spełni twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu. (7) Wszakże posłuchaj tego słowa, które ja wypowiadam do twoich uszu i do uszu całego ludu! (8) Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. (9) Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. (10) Wtedy prorok Chananiasz ściągnął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. (11) I rzekł Chananiasz wobec całego ludu: Tak mówi Pan: Tak złamię jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu dwóch lat z karku wszystkich narodów. I odszedł Jeremiasz swoją drogą. (12) A gdy prorok Chananiasz złamał jarzmo na szyi proroka Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo tej treści: (13) Idź i powiedz Chananiaszowi: Tak mówi Pan: Złamałeś jarzmo drewniane, ale Ja zrobię zamiast niego jarzmo żelazne. (14) Bo tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jarzmo żelazne wkładam na szyję tych wszystkich narodów, aby służyły Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i będą mu służyły; także zwierzęta polne mu poddałem. (15) Potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Chananiasza: Słuchajże, Chananiaszu: Nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. (16) Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja usunę cię z powierzchni ziemi. Jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana. (17) I umarł prorok Chananiasz w tym roku w miesiącu siódmym.
(Jr 28,1-17 BW)

(28) Prowadzili więc Jezusa od Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. (29) Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? (30) Odpowiedzieli mu, mówiąc: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. (31) I rzekł im Piłat: Weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać; (32) Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
(J 18,28-32 BW)

Źródło:
Biblia Warszawska wersja papierowa i czytnikowa

BIBLIA INTERNETOWA
biblianacodzien.pl,
Z Biblią na Codzień


 • AKTUALIZACJA 23.10.2020

  DOBRY WIECZÓR! #MŁODZI

  Wieczorne spotkania specjalnie dla #młodych.
  29.10 – 1.11, godz. 20.00 na YT i FB
  Dzień 1
  29.10.2020 Wykorzystaj szansę, Mateusz Mendroch

  Dzień 2
  30.10.2020 Rozwal system miłością, Arek Raszka

  Dzień 3
  31.10.2020 (Nie) bądź głupi, Mateusz Mendroch

  Dzień 4
  01.11.2020 Bądź Bożym gościem, Arek Raszka

  Szczegóły na cme.org.pl oraz www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 23.10.2020

  NAJNOWSZE WYTYCZNE BISKUPA KOŚCIOŁA

  Boży pokój tu i teraz.
  Najnowsze wytyczne Biskupa Kościoła dostępne na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 13.10.2020

  OPŁATA CMENTARNA

  Prosimy o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych. Opłata przy pogrzebie wystarcza na 20 lat, następnie według cennika Regulaminu. W razie rezygnacji z prolongaty grobu prosimy o zgłaszanie tej decyzji w Kancelarii.

  Kontakt z Kancelarią Parafialną:
  - telefonicznie: 32 422 38 82
  - mailowo: pearybnik.matula@vp.pl
  - osobiście: Rybnik ul. Miejska 12, pół godziny przed i po nabożeństwie niedzielnym, które rozpoczyna się o 9:30
  Regulamin i cennik dostępne tutaj.


 • AKTUALIZACJA 11.10.2020

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych chcemy Was prosić o pomoc w uprzątnięciu opadłych liści. Zbiórka rano w sobotę 24.10.2020 na Cmentarzu przy ulicy Rudzkiej. Mile widziana każda para rąk chętnych do pracy i własne narzędzia.


 • AKTUALIZACJA 7.10.2020

  Dziękczynne Święto Żniw

  Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie
  Ps.145,15

  Jak co roku, na przełomie września i października, w pięknie przystrojonym kościele obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw.
  Nabożeństwo rozpoczęło się pobłogosławieniem przez księdza proboszcza, chlebów złożonych na ołtarzu. Dużego bochenka, wniesionego przez Milenkę i Karolinkę oraz mniejszych chlebków, które przy wyjściu, mógł otrzymać każdy, kto w tym dniu był w kościele.

  Tegoroczne kazanie oparte było na Ewangelii Łukasza 12:15-21.
  Ksiądz podziękował za przyniesione dary, zgromadzone z pól i ogrodów oraz za chleby.
  Przypomniał, że ziemia była darem Bożym danym pierwszym ludziom. I tak jak karmiła Adama i Ewę, tak nadal rodzi pokarm dla nas.
  Wspomniał jak wyglądała praca na wsi dawniej i jak wygląda obecnie. Podkreślił jednak, że różnice pomiędzy świętem żniw sprzed 20, 30 laty polegają nie tylko na jakości produktów, które spożywamy ale również na jakości naszego stosunku, naszej wiary do Tego, który nam to wszystko dał.
  Przytoczył osobę bogacza z przypowieści i przestrzegł przed chciwością, przed brakiem umiaru w gromadzeniu dóbr oraz niebezpieczeństwem zapomnienia o Bogu.
  Przypomniał naukę ks. Marcina Lutra, który tłumaczył, że żniwa to wszystko co posiadamy, nie tylko rośliny i owoce ale także nasze domy, nasze rodziny, ubranie, praca rąk.
  Ksiądz podziękował wszystkim którzy potrafią zauważyć plony swojej pracy na różnych płaszczyznach, w różnych zawodach i potrafią o nie zadbać.
  Wyraził życzenie, żebyśmy w domu Bożym gromadzili skarby Boże. Aby kościół był pełny naszych uczuć, naszych modlitw dziękczynnych za to co Bóg daje z łaski Swego miłosierdzia oraz modlitw błagalnych. Podkreślił, ze kościół powinien być miejscem odpoczynku i radości, miejscem w naszym codziennym życiu, miejscem, w którym powinniśmy dziękować Bogu za każdy dzień.

 • AKTUALIZACJA 1.10.2020

  KONFIRMACJA 2020

  W ubiegłą 16 niedzielę po Trójcy Świętej odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacyjna. 27 września siedmiu konfirmantów wyznało swoją wiarę oraz ślubowało wierność Bogu i Kościołowi w obecności swych rodzin, rady parafialnej i całego zboru. Aktu konfirmacji dokonał ks. proboszcz Mirosław Sikora.
  Vanessie, Idze, Indze, Kamilowi, Łukaszowi i obu Szymonom życzymy żeby Duch Święty Was prowadził po ścieżkach życia a łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego miłość i dobroć, była światłem na Waszych drogach.


 • AKTUALIZACJA 6.09.2020

  LEKCJE RELIGII 2020/2021

  Spotkanie organizacyjne w sprawie rozpoczęcia lekcji religii, odbędzie się w poniedziałek 7 września o godzinie 17-tej. W tym roku, zebranie nie odbędzie się – jak to było dotychczas – na plebanii ale w kościele.


 • AKTUALIZACJA 2.06.2020

  WZNOWIENIE NABOŻEŃSTW

  Od soboty 30 maja przestał obowiązywać limit osób w kościołach. W związku z powyższym i w naszej parafii wznowiono nabożeństwa z udziałem wiernych. Prosimy jednak o przestrzeganie kilku zasad.
  Przy wejściach do kościoła znajduje się płyn do dezynfekcji, prosimy o korzystanie i dezynfekowanie rąk.
  "W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos".
  Źródło: www.gov.pl


 • AKTUALIZACJA 29.05.2020

  TRANSMISJA NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw 31 maja.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Więcej na luteranie.pl

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 21.05.2020

  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - TRANSMISJE

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 16:55
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi 18:00
  Szczegóły tutaj

  Transmisje i nagrania nabożeństw z parafii w Polsce dostępne również na stronie www.luteranie.pl

  Zapraszamy do uczestnictwa.


 • AKTUALIZACJA 17.05.2020

  WZNOWIENIE NABOŻEŃSTW

  W związku poluzowaniem przez rząd restrykcji dotyczącymi środków ostrożności w stanie epidemii koronawirusa, podjęto decyzję o wznowieniu nabożeństw w naszej parafii.
  Ks. proboszcz Mirosław Sikora i Rada Parafialna ustalili, że pierwsze nabożeństwo odbędzie się 31 maja w Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.
  Wyliczono, że w naszym kościele może przebywać 39 osób. Chęć wzięcia udziału proszę zgłaszać telefonicznie u p. Reni (kościelnej) tel. 608 505 769
  Będzie to nabożeństwo bez tradycyjnej ofiary tj. bez obchodzenia ołtarza ale ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła i za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać.
  Zapraszamy także do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie oraz zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych.


 • AKTUALIZACJA 18.04.2020

  KAZANIE - 1 Niedziela po Wielkanocy

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na 1 Niedzielę po Wielkanocy, przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  1 Niedziela po Wielkanocy, 18 kwietnia 2020
  Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają
  (Iz 40:26-31 bw)

  Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie,

  Piękny wiosenny czas. Przyroda wita nas pełną paletą barw i śpiewem ptaków. Pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 2020 roku, przywitała nas znowu bez kościoła. Musimy sami w domach, poczytać, pośpiewać, pomodlić się. Zaistniała sytuacja za niedługo minie i znów z radością wybierzemy się rodzinnie do swego ukochanego kościoła na nabożeństwo. W głębi serc marzymy o wspólnym śpiewie, modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa. Marzymy o tym by się po prostu spotkać i porozmawiać. Dzisiaj chce z nami porozmawiać prorok Izajasz. Przeczytajcie sobie Boże Słowo z 40 rozdziału proroka Izajasza. 27 lat więzienia, 27 lat poniżania, nieludzkiego traktowania. Lecz tych 27 więziennych lat za kratami, nie było w stanie całkowicie zniszczyć nadziei i woli do życia. Nie złamany wychodzi na wolność w 1990 roku. Nelson Mandela, człowiek walczący o pokój, pojednanie na południu Afryki. Setki razy pytany: "jak Pan pokonał lata więzienia, skąd Pan czerpał siły na każdy nowy dzień?" Odpowiadał: gimnastyka, czyste ubranie, modlitwa. Nikt nie potrafił zniszczyć jego godności ludzkiej, nikt nie potrafił go załamać psychicznie i fizycznie, stał się żywym symbolem żyjącym z mocy Bożej! Dzisiejszy tekst pisze prorok Izajasz. Kieruje swe słowa do słabych, bez nadziei na przyszłość, bez wiary na następny poranek. Izajasz kieruje wzrok człowieka do góry, w stronę z której może nadejść pomoc. Tak pragnie im pomóc, bo oni płaczą w niewoli, więzieniu Babilonii, można o nich przeczytać w psalmie 137. Burn out syndrom. Syndrom wypalenia. Jakże aktualny dzisiaj temat. Nauczyciele, menadżer firmy i wiele innych zawodów tu można wymienić, nawet pracownicy kościoła włącznie z księżmi, gdzie pojawia się zjawisko wewnętrznego wypalenia. Nie wiem czy znacie to uczucie: brak sił i motywacji do pracy, nauki, brak chociaż jednego światełka w tunelu pracy, obowiązków, odpowiedzialności. Powodów takiego wewnętrznego wyczerpania jest wiele: za dużo pracy, nauki, brak perspektyw, za mało odpoczynku, złe odżywianie, za mało snu, ogrom stresu. W życiu pojawia się również, wypalenie duchowe. Uczucie które może nawet bardziej przygnieść człowieka, uczucie które kradnie chęć do życia, uczucie że Bóg mnie opuścił, że nie potrafię więcej wierzyć, gdy nadzieja zaczyna się chwiać, jak płomień świecy na wietrze. Przypominają mi się słowa Psalmu 13‑tego. "Dopókiż, Panie będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną? Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie?" Bóg zna swe stworzenie po imieniu. Bóg widzi nasze zmęczenie, dlatego przychodzi z pomocą! Setki tysięcy chrześcijan na ziemi, wśród nich i my, usłyszeli Boże Słowo podczas błogosławieństwa konfirmacyjnego, "lecz Ci którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną nie mdleją, idą a nie ustają." Cudowny biblijny wers, mówiący o mocy którą każdy z nas może otrzymać. Bóg wie, że możemy opaść z sił, że możemy potrzebować pomocy: "Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie." Czy te słowa nie podnoszą na duchu? Nie dają radości matce, ojcu gdy biorą w ramiona swe nowo narodzone dzieci? U tego samego proroka, kilka rozdziałów dalej czytamy: "Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Słowo Boże nie tylko pięknie brzmi, nie tylko możemy go słuchać, ale ono czyni jeszcze coś, ono do nas przychodzi, pracuje nad nami, czyni w nas zmiany, porusza nas dogłębnie, oczekuje reakcji z naszej strony. W Ewangeliach podobnie. Z ust Jezusa pochodzą słowa potęgi, usuwanie nieczystych duchów, uzdrawianie chorych, wzbudzanie z martwych! Boże słowo musi być przez nas osobiście przyjęte! Ewangelista Łukasz pisze, "którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają dobry owoc." Łk. 8,15 . Przypomnijmy sobie słowa Jezusa do uzdrowionego chorego: "wiara twoja cię uzdrowiła". Zapraszam i proszę zarazem, abyście może dzisiaj, w chwili odpoczynku, osobiście lub z najbliższymi porozmawiali o tym, jak wiele ci Bóg dobrego podarował. Po raz kolejny, przeczytaj sobie świadectwo konfirmacyjne, czy ono urzeczywistniło się w twoim życiu? W każdej chwili mojego życia Bóg o mnie pamięta. I chodź bym musiał iść ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo On zawsze ze mną. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 19.04.2020

  TRANSMISJA NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw niedzielnych z 29.03.2020

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 18.04.2020

  Ofiara na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa

  Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ga 6,10
  Jak co roku, trwa zbiórka funduszy na wsparcie remontów i pracy młodzieżowej. Prosimy Was o składanie ofiar przelewem na konto parafialne PKO o/Rybnik 61 1020 2472 0000 6102 0137 5583. W polu tytuł wpłaty proszę wpisać darowizna na cele kultu religijnego – Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa.
  Za każdą wpłatę dziękujemy.

  Więcej o Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa w roku 2020 można przeczytać na stronie luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Zapraszamy do oglądania i słuchania transmisji.
  Drogomyśl Szczegóły tutaj

  Gliwice Szczegóły tutaj

  Golasowice Szczegóły tutaj

  Łódź 10.00 Szczegóły tutaj

  Nowy Sącz Szczegóły tutaj

  Pszczyna Szczegóły tutaj

  Skoczów Szczegóły tutaj

  Szczecin Szczegóły tutaj

  Ustroń Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Świętej Trójcy Szczegóły tutaj

  Wisła Szczegóły tutaj

  Wisła Czarne Szczegóły tutaj

  Wrocław Szczegóły tutaj

  Zapraszam


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  KAZANIE WIELKANOCNE

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielkanoc przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Wielkanoc niedziela 12 kwietnia 2020

  (1) A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. (2) I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. (3) I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? (4) Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. (5) A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. (6) On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. (7) Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział. (8) A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk, i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. (9) I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.
  (Mar 16:1-9 bw)

  Drogi zborze Chrystusowy,

  Była jeszcze wczesna godzina, słońce jeszcze nie wzeszło, jeszcze nie nie oświetliło świątyni, domów przedmieścia Jerozolimy. Ale sabat już minął. Bóg zrządził, że miał to być dzień nadzwyczajny w historii świata, jedyny wspominany przez wieki, aż do dzisiejszego dnia.
  Wielkanoc 2020 roku, spędzona w domu dzwony kościołów zamilkły, puste kościelne ławki. Musimy być świadomi tego, że ten trudny dla nas czas minie. Nadejdą niedziele i święta, gdy znów z najbliższymi wybierzemy się na nabożeństwa! W dzisiejszy dzień Wielkanocny, oczami wiary popatrzmy na niewiasty wychodzące z domu w jakże trudna drogę, a znamy ją wszyscy, drogę na cmentarz. Stanąć tam nad świeżo usypanym grobem. Aby się tam jeszcze raz wypłakać i powspominać wspólne przeżyte chwile. Na pewno zadają sobie pytanie dlaczego odszedł, dlaczego śmierć rozrywa więzy miłości. Droga na cmentarz jest ciężka. Wszak to Jezusa do grobu złożono, syna, nauczyciela ileż nadziei z nim wiązały. Ileż radości musiały z nim pochować, on ich leczył najlepszym słowem, słowem życia. On im niebo pokazał i o Ojcu pełnym łaski i miłosierdzia opowiedział. Dlatego to palące pytanie: "kto odsunie nam ciężki kamień grobowy?" To pytanie jest pytaniem całej ludzkości i kryje się w nim cała niemoc, cała słabość rodu ludzkiego. Nad grobami milknie cała mądrość człowieka, pozostaje pytanie kto odsunie nam ciężką płytę grobu. Kto otworzy nasze groby? Kto zawoła w ich czeluść "Łazarzu wyjdź!" Dopóki Jezus był na tej ziemi, jego głosu umarli słuchali i podnosili się ze snu. Ale teraz? Czy ułudą były słowa,"aby każdy kto w niego wierzy nie zginął , ale miał życie wieczne? "Czy ewangelia radosna nowina, miała dotyczyć tylko życia doczesnego? Tam nad tym grobem dziwną pieśń zaczęto śpiewać, powtarzało się radosne Alleluja! Tam od tego grobu rozeszła się radosna wieść. Pan wstał z martwych. Bóg nie mógł pozostać w grobie. Nie mógł ten, który z Ojcem jest jedno w proch i zapomnienie się przemienić. Nie mógł ten, który na krzyżu złożył najświętszą ofiarę nie widzieć owoców swej męki, a przez niego "wola Boga się spełniła" jak to powiedział prorok Izajasz. Niewiasty ogarnął zdumienie i lęk, uciekły od grobu. Tak to może zrodzić lęk, bo to przecież znaczy że jest niebo, że jest życie wieczne, że będzie wiernych "zebranie". Z dniem zmartwychwstania Jezusa, pojawiła się inna rzeczywistość dla ludzkości, dla Ciebie i dla mnie. Smutek wielkiego piątku został przerwany. Pojawił się cudowny promień poranku wielkanocnego. Nie uwierzyli od razu, chociaż Jezus to zapowiadał. Jednak gdy go ponownie zobaczyli, zaczęli żyć na nowo. Zaczął się dla nich nowy dzień życia, a tym samym nowy dzień dla świata. Wszystkie słowa Jezusa stały się prawdą. To dzisiaj dla mnie znaczy, że ja pełen zdumienia i pytań mogę wykrzyknąć: "nie umrę ale będę żył!" Bóg mi to dał, życie moje nie jest krótkim epizodem, krótką opowieścią pełną błędów i strat. Zmartwychwstały Jezus nie przychodzi z odpłatą za zły ludzki czyn. Przychodzi z pokojem, niepojętym ogromem miłości, nadziei i z cudownym błogosławieństwem dla naszego życia. Tak to przeogromna chrześcijańska prawda: drogo żeśmy zostali odkupieni. Niewiasty w ciemności przyszły do grobu. Wschodzące słońce nie mogło im rozświetlić ciemności grobu. Ale tam weszło inne słońce, potężniejsze od tego które ogrzewa naszą planetę. Światłość świata. A jeżeli dobrze popatrzymy, jeśli odwrócimy wzrok od naszych trosk, pytań, problemów, ujrzymy to słońce. Prawdziwie i w godzinie mojej śmierci świecić nie przestanie. Świecić będzie choćby wszystkie światła zgasły. Kiedyś w tej światłości się zanurzę i z nią połączę. Amen.
  Życzę Wam wszystkim zdrowych, optymistycznych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych roku 2020.

  Z Bogiem do rychłego zobaczenia.
  Ks. Mirosław w Sikora


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKANOC

  Zapraszamy do oglądania i słuchania transmisji.
  WIELKANOC

  Cieszyn 10.00 Szczegóły tutaj

  Drogomyśl 10.00 Szczegóły tutaj

  Dźwierzuty 9.15 Szczegóły tutaj

  Gliwice 11.00 Szczegóły tutaj

  Golasowice 9.30 Szczegóły tutaj

  Jaworze 10.00 Szczegóły tutaj

  Koszalin (diecezjalne) 9.00 Szczegóły tutaj

  Kraków porządek Szczegóły tutaj

  Nowy Sącz 10.00 Szczegóły tutaj

  Pszczyna 10.00 Szczegóły tutaj

  Skoczów 8.00, 10.00 (rodzinne) Szczegóły tutaj

  Stare Bielsko 9.30 Szczegóły tutaj

  Szczecin 10.00 Szczegóły tutaj

  Świdnica 10.00 Szczegóły tutaj

  Ustroń Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Świętej Trójcy 10.30 Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 Szczegóły tutaj

  Wisła 5.00 (Jutrznia), 8.45 Szczegóły tutaj

  Wisła Czarne 8.45 Szczegóły tutaj

  Wisła Malinka 10.15 Szczegóły tutaj

  Wrocław 10.00 Szczegóły tutaj

  Żory 10.00 Szczegóły tutaj

  Wielkanoc
  13.00 TVP3 - nabożeństwo z Goleszowa

  Więcej informacji na www.luteranie.pl

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu Szczegóły tutaj

  Zapraszamy


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  Niech radosna nowina, że Jezus zmartwychwstał, napełni Wasze serca pokojem i miłością, zapali światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, wzmocni wiarę i obudzi radość.
  Spokojnych, pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  Opiekun strony


 • AKTUALIZACJA 11.04.2020

  BEZSENNA NOC

  W 2020 roku, by dobrze zakończyć czas pasyjny, planowaliśmy spotkanie w Goleszowie pod hasłem WOLNO. Plany pokrzyżowała epidemia. Spotkania w realu nie będzie, ale online jak najbardziej! Rezerwujcie laptopy, tablety; ładujcie smartfony.

  Serdecznie zapraszamy na "Bezsenną noc" w formie programu online, który będzie miał swoją premierę 11 kwietnia o godzinie 20.00

  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 10.04.2020

  KAZANIE NA WIELKI PIĄTEK

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielki Piątek przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Wielki Piątek 10 kwietnia 2020

  Drogi Zborze Chrystusowy,

  ...w pewnej miejscowości był pogrzeb. Przed domem żałobnym zebrało się wielu ludzi. Cicho między sobą mówili o zmarłym. Z domu wychodzi ksiądz za nim wynoszą trumnę i najbliższa rodzina zmarłego. Orszak pogrzebowy idzie w kierunku cmentarza. Wszyscy bardzo zasmuceni. Ale z drugiej strony jest to tylko pozorna żałoba. Zmarły po przeżyciu 78 lat, ostatni raz w kościele był podczas swej konfirmacji. Bóg, biblia, modlitwa, kościół to dla niego był obcy temat. Do tego stworzył piekło na ziemi swej najbliższej rodzinie. Ktoś cicho powiedział "dobrze że umarł". A teraz inny pogrzeb. Żadnej trumny, kilku smutnych, żadnych kwiatów, wieńców od najbliższych. W zasadzie to po co, to tylko Jezus z Nazaretu. Przygotowano mu pogrzeb, jak złoczyńcy. Bez osoby duchownej tylko oddział żołnierzy kpiących z niego. Bez śpiewu pieśni żałobnych, jedynie co można było usłyszeć to uderzenie młotka wbijającego gwoździe w krzyż. Każde uderzenie to niesamowite cierpienie. Stawiają krzyż w ziemi i widzę cierpiącego zbawiciela. Kilku tam zebranych śmiejąc się drwią z niego, mówiąc : "dobrze że umarł".

  W dniu Wielkiego Piątku, przedstawiłem Wam dwa różne pogrzeby. Czy potrafimy zauważyć różnice między nimi? W pierwszym przypadku, nie dziwi nas opinia wielu tam zebranych, dobrze że umarł, nic dobrego w życiu nie zrobił. Ale tutaj Jezus, on wiele dobrego uczynił, pomagał, ratował. Mimo tego został odrzucony i znienawidzony. Gdy ktoś z twoich bliskich stoi w obliczu śmierci, odwiedzamy go modlimy się. Chodźmy pod krzyż na Golgocie, tutaj również jest umierający. Tutaj śpiewają mu pieśń nienawiści. Ich słowa można porównać do ognistych strzał, chcących go ugodzić w serce i duszę. I głośne okrzyki: "patrzcie ty jesteś Bożym synem, ty na krzyżu? przecież to ty powiedziałeś, że zburzysz świątynię i w trzy dni ją odbudujesz?" Nie tak dawno głosiłeś mocne słowa, a teraz milczysz?. Zejdź z krzyża to ci uwierzymy! Jeden z tych który krzyczał, urągał Jezusowi pod krzyżem wrócił do domu. Zastał w nim płaczącą żonę. Ich syn spadł z drzewa i leży nieruchomo na ziemi. Musimy mu pomóc, kto może mu pomóc krzyczał. Była tam obecna również babcia, płacząc powiedziała: "na pewno pomógł by Jezus z Nazaretu, tak wielu uzdrowił, lecz teraz wisi na krzyżu, teraz już za późno". Prawie bez słowa wisi Jezus na Krzyżu, ból i cierpienie. Cały czas drwiny i urąganie tam stojących faryzeuszy, innym pomagał niech pomoże i sobie. Gdy przybijano go do krzyża, co wtedy Jezus myślał? Boże Ojcze popatrz na mnie jak cierpię. Boże nie zapomnij im tego co mi uczynili. Odpłać mi tym samym co mi zrobili. Być może my byśmy tak myśleli, ale Jezus tego nie czyni. Słyszę tu jego cichą modlitwę, "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią" Oto Jezusowa odpowiedź. Tam z krzyża prosi Jana by zaopiekował się jego mamą Marią. Tam z jego krzyża płynie pomoc i odpuszczenie grzechów, "dziś będziesz ze mną w raju". Słyszę jego głos: "Eli, Eli, lama sabachtani, Boże mój czemuś mnie opuścił". Nastała ciemność i zadrżała ziemia. Minęło ponad dwa tysiące lat. Miliony od tych wydarzeń, szły na Golgotę pod ten krzyż i znaleźli tam cudowną moc nowego życia i pokoju swej duszy. A ty? Jezus innym pomagał, pragnie dzisiaj pomóc i Tobie. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKI PIĄTEK

  10 kwietnia 2020 Wielki Piątek.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 9:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  KAZANIE NA WIELKI CZWARTEK

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielki Czwartek przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

  Czy potraficie sobie przypomnieć, jak w latach waszego dzieciństwa przeżywaliście okres wielkiego tygodnia? Na pewno był to czas wyciszenia. Wyciszenie radia, mniej oglądania telewizji. Do serc i domów zawitał czas chrześcijańskiej refleksji.
  Jak jest dzisiaj? Wiele się zmieniło od tamtych lat młodości. Dzień podobny do minionego. Czas wielkiego tygodnia może trochę zbladł. Ale patrzę przez okno, wychodzę do ogrodu i słyszę radosny śpiew ptaków, fruwających w różne miejsca by znaleźć odpowiednią gałązkę przy budowie gniazdka. Patrzę jak coraz więcej kolorowych kwiatków przebija się przez ziemię, by cudownymi kolorami rozweselić mą często stroskaną duszę. Dzisiaj możemy wspólnie przeżyć wydarzenia Wielkiego Czwartku z przed ponad 2000 lat. Zastała nas inna rzeczywistość, nie możemy się wybrać do kościoła by przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Z racji niebezpiecznego dla zdrowia wirusa, tworzymy społeczność domową. Wszystko minie i znów otworzymy drzwi kościołów i kaplic.
  Dzisiaj chciałbym popatrzeć na miejsce pierwszej wieczerzy, Jezusa z uczniami. Palące się świece rozświetlają pokój w którym się zgromadzili. Za oknami prawie zmrok. Osoba Jezusa dodaję jeszcze więcej blasku. Jezus z uczniami w domu, komunijna społeczność słowa. I tutaj Jezus wypowiada dziwne słowa dla obecnych: "jeden z was mnie zdradzi" Judasz nie potrafi spojrzeć na Jezusa, opuszcza wzrok i wychodzi. Obraz na wskroś wyraźny, dwie postacie na przeciw siebie Jezus i Judasz. Spróbujmy popatrzeć na Judasza. Przypominasz sobie czas twego dzieciństwa, gdy nasza dusza była czysta jak śnieg. Czy przypominasz sobie, gdy jako małe dziecko w okresie wielkiego tygodnia siedziałeś na kolanach matki lub ojca, a oni czytali ci historię zdrady Judasza? Jakże wielu dzisiaj odpowiada Bogu Judaszowe słowa, Panie chyba nie ja?. Przypomnijmy sobie jednak, że to Jezus powołał Judasza do grona swych uczniów. Dlaczego to Jezus uczynił? Ponieważ widział w nim palący się płomyk wiary. Judasz opuścił rodzinę, dom i poszedł za Jezusem. Przeżył błogosławione chwile z Jezusem, słuchając jego słów, będąc naocznym świadkiem jego dokonanych cudów. Jak Jezus wybaczał, uzdrawiał, wskrzeszał z martwych i zapraszał do królestwa Bożego. Cierpliwość Boża jest w stosunku do każdego z nas ogromna. Nie możecie jednak służyć Bogu i mamonie, powiada Jezus. Judasz nie może spojrzeć na Jezusa, "Panie przecież nie ja?" To są drodzy te chwile, gdy i nam może nie było po drodze z Jezusem. Jednak i dzisiaj Jezus stoi teraz przed każdym z nas i patrzy prosto w oczy. Tak jak kiedyś w Jerychu w stronę Zacheusza. Jezus patrzy a Zacheusz pierwszy zaczyna mówić: "Panie oddam wszystko ubogim". To była jego osobista spowiedź. Jezus czeka na nas, chce nas słuchać to co leży każdemu z nas na sercu i duszy. Prawdziwa osobista spowiedź przed Jezusem. Jezus staje się dla Judasza bardzo nie wygodnym towarzyszem życia. Lepiej zarobić, lepiej mieć jeszcze więcej na koncie, niż pójść za Jezusem. Człowiek staje coraz bardziej egocentryczny i zaborczy. Czy dzisiejsza sytuacja jaka nas wszystkich zastała nie jest Bożą odpowiedzią na negatywne postępowanie ludzkości. Jakby chciał nas Bóg wezwać do opamiętania, do wewnętrznej cichej rozmowy z nim, do spowiedzi. Aby zasiąść przy jego stole i otrzymać za darmo dary zbawienia wiecznego, najpierw porozmawiaj z Jezusem, On na Ciebie czeka. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKI CZWARTEK

  9 kwietnia 2020 Wielki Czwartek.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 9:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 18:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 5.04.2020

  "Wieczór Pasyjny" z Beatą Bednarz

  Zapraszamy do udziału w "Wieczorze Pasyjnym" z Beatą Bednarz za pośrednictwem internetu. Koncertu "Pasja Miłości" będzie można wysłuchać w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2020, o godz. 18.30
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  KAZANIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Niedzielę Palmową przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020
  A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. (Mar 14:3-9 bw)

  Drogi Zborze Chrystusowy,

  w tej niecodziennej sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, gdy mamy pozamykane kościoły i kaplice, pragnę Wam wszystkim napisać kilka zdań otuchy, płynące z Biblii słowo Boga żywego działającego przez Ducha Świętego w dniach radosnych jak i czasie trudnym naszego pielgrzymowania.
  Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia. Musimy posiadać wewnętrzną radość płynącą od Boga w każdej sytuacji życia. Właśnie przed chwilą, swoim najbliższym po raz ostatni Jezus zapowiedział swoją śmierć. Oni nie uwierzyli. Nie rozumieją również tego, co uczyniła pewna kobieta. Dlatego Jezus im tłumaczy: "ona uczyniła to na mój pogrzeb", ale czy teraz potrafią to zrozumieć?
  Wspomniany olejek był bardzo drogi, takie marnotrawstwo? My jednak chcemy poszukać głębszego sensu tego ewangelicznego przekazu i zapytać, dlaczego czyn tej kobiety zwiastowany jest w kościołach całego świata? Odpowiedź na to pytanie, może być kluczem do drzwi wielkiego tygodnia. Czy dzisiaj rozumiemy jej czyn?
  Namaszczenie Jezusa w Betanii. Pomyślmy tak. Może ktoś zapytać, czy ma sens zimą ogrzewać kościół, przecież można się cieplej ubrać. To bardzo duże koszty, czy nie ma racji? Ktoś inny zada pytanie, a te świeże kwiaty na ołtarzu czy palące się świece, a utrzymanie organ kościelnych, można by użyć tańszych elektronicznych, myślę że podobnych pytań byłoby bardzo wiele i nie są one nam obce. Po co marnować pieniądze? Tutaj pojawia się słowo marnotrawstwo. Tutaj nie rozchodzi się w pierwszym rzędzie o marnotrawstwo olejku nardowego. Ja chciałbym się Bogu tak poskarżyć. Boże! stworzyłeś ten świat pośród niezmierzonego kosmosu tak potężnego, że nasze słońce i jego planety wyglądają jak kubek na śmieci. Czemu to ma służyć? Boże! A marnotrawstwo w naturze i przyrodzie? Miliardy zmarnowanych ziaren zboża, a tylko jedno wydaje kłos, miliardy komórek żyjących, a tylko jedna rozwija organizm? Po co ten nadmiar, to marnotrawstwo ze strony człowieka na każdej płaszczyźnie życia? Dlaczego Boże obdarzasz ludzi tyloma dobrami, a my i tak ich prawie nie dostrzegamy lub marnujemy, czym na to zasłużyliśmy? Dlaczego Boże to dla nas czynisz, dla tych którzy chętnie dla zysku osobistego niszczą, mordują , trują i swoim zachowaniem wywołują łzy bólu i płaczu?
  I w końcu dochodzimy do obrazu namaszczenia Jezusa, popatrzmy kto tam siedzi: Jezus Chrystus, Boży Syn!!! Czy w nim poniekąd nie widzimy największego z możliwych marnotrawstw. To właśnie On odda się w ręce morderców, pójdzie drogą hańby i cierpienia, za mój i twój całej ludzkości grzech zostanie zamordowany i zmarnowany. Rozumiem już teraz, na co chce nam zwrócić uwagę znak namaszczenia Jezusa, czy też dalej pytamy jak uczniowie, którzy najchętniej spieniężyli by ten olejek. albo w końcu rozumiemy, że ta kobieta tutaj ze zdumieniem i modlitwą klęczy przed niezmierzoną Bożą łaską dla Ciebie i mnie. Czy jestem dzisiaj w stanie Bogu z głębi serca wypowiedzieć choćby maleńkie z wiarą, dziękuję Boże. Nawet w tych trudnych czasach Bóg obsypuje nas dobrocią, miłością, wiernością a w swoim Synu miłosierdziem, odpuszczeniem i zbawieniem. Czy można zmierzyć i porównać wartość olejku nardowego do przeolbrzymiej miłości i miłosierdzia Bożego?
  I dzisiaj na początku wielkiego tygodnia, z głębokim chrześcijański zrozumieniem i osobistą wiarą przyjęli to co Bóg uczynił dla każdego z nas. Pan Bóg zapłacił za każdego z nas ogromną cenę. W czasie gdy na krótko drzwi naszych kościołów i kaplic są zamknięte, mogliśmy otworzyć serce w naszych domach i rodzinach i z wielką wiarą i chrześcijańskim optymizmem połączyć się w modlitwie i zaśpiewać: "Pod twą obronę, Ojcze na niebie grono twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław ratuj w potrzebie i broń od zguby gdy zagraża. Czy toń spokojna czy huczą fale, gdy ty swe dzieci w swej opiece masz, wznosimy modły dziś ku twej chwale, boś ty nam tarcza, Boże ojcze nasz."

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  5 kwietnia 2020 Niedziela Palmowa.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 19:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  LEKCJA RELIGII INACZEJ

  Lekcja religii inaczej to cykl programów przygotowanych przez Anielę Wawrzeczko z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Zapraszamy do oglądania na kanale YouTube.
  Wiara Piotra
  Szczegóły tutaj

  Wskrzeszenie córki Jaira
  Szczegóły tutaj

  Eliasz cz.1
  Szczegóły tutaj

  Mycie nóg
  Szczegóły tutaj

  Eliasz cz.2
  Szczegóły tutaj

  Drogocenny olejek
  Szczegóły tutaj

  Błąd Judasza
  Szczegóły tutaj

  Niedziela Palmowa
  Szczegóły tutaj

  Słabość w modlitwie
  Szczegóły tutaj

  Zaparcie się Piotra
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  TRANSMISJE TYGODNIOWYCH NABOŻEŃSTW PASYJNYCH

  Zapraszamy do obejrzenia transmisji pasyjnych nabożeństw tygodniowych.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska Ustroń
  1 kwietnia
  Część pierwsza nabożeństwa i Część druga.

  Ewangelicy Trójmiasto, Kaplica im. ks. M. Lutra w Tczewie
  1 kwietnia
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie
  2 kwietnia 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  3 kwietnia 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie
  3 kwietnia 18:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.
  Krótkie rozważanie Słowa Bożego z Kościoła Jezusowego.
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 29.03.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw niedzielnych z 29.03.2020
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 27.03.2020

  Pomoc dla rybnickiego szpitala

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, Fundacja na rzecz Onkologii "Rakowi Stop" w Rybniku, organizuje zbiórkę na zakup środków ochrony indywidualnej dla rybnickiego szpitala.
  Prosimy o wsparcie akcji poprzez przekazanie środków finansowych na konto Fundacji na rzecz Onkologii "Rakowi Stop" w Rybniku, ul Energetyków 46, nr konta:
  90 1240 4357 1111 0010 9783 1186 bank Pekao S.A.
  "Zostań w domu, ale pomóż tym, którzy nas leczą".
  Zbiórka prowadzona jest do odwołania.


 • AKTUALIZACJA 27.03.2020

  Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne z 27.03.2020 r

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  ks. dr Alfred Borski Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie
  ks. Piotr Gaś Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 26.03.2020

  Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne z 25.03.2020 r

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie
  ks. Mirosław Czyż Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Ustroń
  ks. Piotr Wowry Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Golasowice
  ks. Marcin Makula Szczegóły tutaj

  Ewangelicy Trójmiasto, Kaplica im. ks. M. Lutra w Tczewie
  ks. Marcin Rayss Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.
  Krótkie rozważanie Słowa Bożego z Kościoła Jezusowego. Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 26.03.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W INTERNECIE

  Zapraszamy do słuchania i oglądania niedzielnych oraz tygodniowych nabożeństw transmitowanych przez parafie. Lista parafii, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe lub profile na YouTube i Facebook dostępna na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 21.03.2020

  NABOŻEŃSTWA DOMOWE I RODZINNE

  Zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych i rodzinnych. Poniżej materiały pomocne w przygotowaniu takiego nabożeństwa.
  Zaproszenie link

  Porządek ogólny nabożeństwa domowego. Pobierz pdf

  Porządek dla uczestnika (drukujemy obustronnie - przerzucenie względem krótkiej krawędzi, a następnie składamy na trzy części). Pobierz pdf

  Porządek nabożeństwa wraz z kazaniem na daną niedzielę udostępnia Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie. Kazanie i nabożeństwo domowe będzie opublikowane na FB parafii

  Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie publikuje na swojej stronie internetowej materiały do domowych nabożeństw tygodniowych i niedzielnych. Pobierz pdf

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie udostępnia plan nabożeństwa rodzinnego wraz z propozycją tekstów biblijnych modlitw i materiałów dla dzieci. Dostępne tutaj

  Chrześcijańska Telewizja Internetowa przygotowała również film prezentujący nabożeństwo. Dostępne na Youtube

  Akompaniament do ŚE w wersji audio na krakow.luteranie.pl
  Przeszukiwanie za pomocą [Pokaż filtr].
  Wystarczy tylko podać numer pieśni, potwierdzić przyciskiem Filtr a następnie wyszukać w liście interesujący nas utwór.

  Szkółkę niedzielną na 22 marca przygotowałą dk. Dorota Obracaj z parafii w Katowicach. Zostanie ona opublikowana w niedzielę o godz. 8.00 na profilu ChTI.


 • AKTUALIZACJA 13.03.2020

  OGŁOSZENIE

  W związku zachorowaniami na chorobę COVID-19, którą wywołuje koronawirus podjęto decyzję o odwołaniu w naszej parafii wszystkich spotkań parafialnych, prób chóru, lekcji religii i szkółek niedzielnych oraz nabożeństw.
  Zapraszamy do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie. Zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych. Prosimy o modlitwę za chorych, za ich rodziny oraz pracowników służbie zdrowia, którzy się nimi opiekują.
  Ks. proboszcz M. Sikora z Radą Parafialną.

  List pasterski Biskupa Kościoła link


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Finał Sola Scriptura 2019/2020 przełożony

  W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) jesteśmy zmuszeni ogłosić, że finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” nie odbędzie się w dniu 21 marca 2020 roku.
  Doceniając Wasze zaangażowanie w studiowanie Biblii, nie chcemy odwoływać tegorocznego finału. Przenosimy go na 20 czerwca 2020 roku. Przy wyborze tego terminu staraliśmy się uwzględnić inne, tradycyjne w tym okresie, wydarzenia parafialne i szkolne.

  Jest to proponowany termin, na który wpływ będzie miała sytuacja w następnych miesiącach. Jeżeli w czerwcu przeprowadzenie konkursu będzie możliwe, to w połowie maja podamy wszystkie informacje organizacyjne związane z nowym terminem.

  Organizatorzy

  Źródło: luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Apel Biskupa Kościoła dotyczący koronawirusa

  Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec zachęca w apelu do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństwa i przy dystrybucji Komunii Świętej.
  Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

  Drodzy Duchowni,

  Do Polski docierają informacje z kolejnych krajów w Europie, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na koronawirusa. Wiem, że wśród wielu osób rodzi się niepewność i strach. Dlatego przede wszystkim chciałbym prosić wszystkich o modlitwę za chorych w różnych częściach świata, za ich rodziny oraz lekarzy, którzy się nimi opiekują.

  Bóg jest Bogiem pokoju. Pragnę zachęcić więc do tego, byśmy w Nim szukali naszego pocieszenia i powierzali mu wszystkie nasze lęki. Ważnym jest byśmy nie popadali w panikę, zdając sobie sprawę z tego, że w życiu czeka na każdego z nas wiele zagrożeń. Jako chrześcijanie opieramy swoje życie na wierze w Boga, który otacza nas swoją opieką. Wiara nie oznacza jednak zachęcenia do nierozsądnego postepowania. Proszę Was również o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące wsparcia. Warto zainteresować się czy osoby starsze, chore nie potrzebują naszej pomocy. Pomaganie jest także wyrazem naszej wiary.

  Zachęcam równocześnie do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństwa i przy dystrybucji Komunii Świętej. Tym bardziej, że trwa sezon grypowy. Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za parafie i wspólnoty, których jesteśmy częścią. Jeśli stwierdzimy u siebie objawy grypy, pozostańmy w domu, by nie narażać innych uczestniczących w nabożeństwach. Wiele naszych parafii umożliwia oglądanie transmisji z nabożeństwa w Internecie, więc jeśli nasz stan zdrowia się pogorszył to skorzystajmy z takiej możliwości. Zachęcam do zapoznania się z opinią epidemiologa Rafała Halikaz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, pracownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, który wyjaśnia jakie kroki można podjąć.

  Z uwagi na ryzyko pojawienia się koronawirusa w Polsce oraz sezon grypowy, po konsultacjach z epidemiologiem i na podstawie § 77 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i § 97 Pragmatyki Służbowej zalecam duchownym, by rozdawali opłatek jedynie na rękę oraz umożliwili parafianom korzystanie podczas Komunii z małych kielichów, a jeżeli nie będzie to technicznie możliwe, udzielali Komunii przez zanurzenie opłatka w winie. Proszę duchownych, aby myli i dezynfekowali swoje dłonie przed rozdawaniem Komunii i szczególnie starannie dezynfekowali naczynia komunijne.

  Zdaję sobie sprawę, jak wiele niepewności i lęku może pojawić się w naszych rodzinach słuchając codziennych doniesień o rozprzestrzenianiu się choroby i ofiarach śmiertelnych. Dotyczy to szczególnie tych rodzin, których członkowie na co dzień, z racji wykonywanego zawodu, stykają się z osobami chorymi lub tymi, którzy muszą podróżować po świecie.

  Zagrożenie to jest dla nas nowe, więc wzbudza wiele emocji. Do innych zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale przecież przez to nie stały się mniej groźne.

  Dlatego tak ważna jest dla nas wiara. To nasz Zbawiciel obiecał, że nie pozostawi nas samymi. Bóg wspiera swoje dzieci w każdej sytuacji życia. W modlitwie możemy odnajdywać pokój, ale też prosząc o ochronę, pomoc realnie ją otrzymujemy.

  Chciałbym zakończyć ten apel apostolskim życzeniem pokoju z Listu do Filipian poszerzony o wcześniejszy werset:
  „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”

  Bp Jerzy Samiec

  Źródło: luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Skarbonka Diakonijna 2020

  1 marca 2020 r., w 1. Niedzielę Czasu Pasyjnego, obchodzoną jako Święto Diakonii, rozpoczęła się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim charytatywna akcja Skarbonka Diakonijna. Potrwa ona do Niedzieli Wielkanocnej, przypadającej w tym roku 12 kwietnia. Z perspektywy samej akcji to jubileuszowa 25. edycja – pierwsze skarbonki trafiły do parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w 1996 r.
  Od roku 2006 akcja ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

  Skarbonce Diakonijnej towarzyszy hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

  Poprzez akcję Skarbonka diakonijna zachęcamy do ograniczenia w czasie pasyjnym codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Nasze wsparcie może przywrócić potrzebującym nadzieję i wiarę w poprawę życiowej sytuacji, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

  W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce.

  Źródło: diakonia.org.pl


 • AKTUALIZACJA 1.03.2020

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2020

  Jak co roku, również i w tym Parafia Ewangelicko-Augsburska Ducha Świętego w Orzeszu organizuje Dzień Modlitwy Kobiet.
  Światowy Dzień Modlitwy skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji.

  Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce Północnej i napływu biednych emigrantów z Europy i Azji, zainicjowała w 1887 r. Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego.

  Następnie w roku 1890 dwie członkinie Kościoła Baptystów – Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody – wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych.
  W 1919 r. oba te co roku odbywające się dni modlitwy kobiet zostały połączone i w pierwszy piątek okresu pasyjnego odbyło się po raz pierwszy wspólne nabożeństwo.

  Na tegoroczne nabożeństwo zapraszamy w piątek 6 marca godz. 17:00, Orzesze, ul. Powstańców 6

  Więcej na www.luteranie.pl

 • AKTUALIZACJA 25.02.2020

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz czternasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji CME.
  W dobie szerzenia się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, przy akompaniamencie wirtualnego hejtu, w czas powszechnego, całkiem "realnego" plotkowania, krytykowania, obmowy, tak jak w zeszłym roku proponujemy:

  "Siedem Tygodni Bez Złych Słów".

  Przyznajmy, że mamy swój udział w wypowiadaniu niepotrzebnych, zbyt krytycznych, nieraz krzywdzących słów. Zrezygnujmy z nich.

  W to miejsce wprowadźmy słowa, które budują, leczą. Są takie. Słowa pociechy, pochwały, wdzięczności. Proponujemy:

  "Siedem Tygodni Z Dobrym Słowem".

  Inspiracją mogą być dla nas biblijne myśli:

  "Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca" (Prz 15,4).

  "Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała" (Prz 16,24).

  Podobnych myśli jest w Księdze Przypowieści… właśnie, ile? Dziesiątki, setki? Spróbujmy je odszukać i… nauczmy się choć kilku na pamięć, weźmy je sobie do serca.

  I jeszcze coś, co może nas dodatkowo zmotywować: Francis Schaeffer stwierdził, że aby dokonać sprawiedliwego osądu życia każdego z nas, wystarczyłoby zawiesić nam na szyi rejestrator dźwięku i na podstawie słów, które wypowiadamy, oceniając innych, dokonać surowego potępienia nas samych. Warto się nad tym zastanowić.
  Źródło: Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 22.02.2020

  Fajny! obóz młodzieżowy

  Obóz ma charakter wypoczynkowo-ewangelizacyjny.
  Każdy dzień to:
  – zajęcia sportowo-warsztatowe,
  – gry i zabawy integracyjne,
  – tematyczne dyskusje w małych grupach,
  – wieczorne spotkania połączone z rozważaniem biblijnym.

  Co roku obóz jest zgłaszany do kuratorium.

  Kadrę stanowią wykwalifikowani wolontariusze i pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji, a kierownik obozu ma kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć.
  Termin
  27 lipca – 5 sierpnia 2020

  Miejsce
  Ośrodek Wypoczynkowy Tęcza
  Jabłonowiec 54, 08-455 Trojanów
  jablonowiec.pl

  Zakwaterowanie
  W pawilonach, pokoje 3-4-osobowe z łazienkami.

  Wyżywienie
  3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja)

  Wiek uczestników
  Młodzież od 13 roku życia (rocznik 2007)

  Zgłoszenia
  Aby zgłosić uczestnika, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na cme.org.pl
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Liczba miejsc: 80
  Informacje o naborze śledzić można na Facebooku

  Kontakt
  Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu
  e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl
  tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63

  Cena
  1 350 zł – cena obozu z przejazdem z Cieszyna i Goleszowa przez Górny Śląsk.
  1 200 zł – bez przejazdu

  Uwaga Rodzice / Opiekunowie!
  Twojemu dziecku potrzebny jest wypoczynek, żeby mogło lepiej się rozwijać. Jeżeli nie masz na to pieniędzy, chcemy zaoferować Ci pomoc poprzez fundusz "Daj dzieciom nadzieję".
  Dofinansowujemy wypoczynek dzieci w wieku 7-19 lat.


 • AKTUALIZACJA 22.02.2020

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

  W piątek 28 lutego o godz. 17:00 w Parafii E-A w Katowicach, ul. Warszawska 18 odbędzie się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.


 • AKTUALIZACJA 24.01.2020

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W GLIWICACH

  Regionalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Katowickiej, odbędzie się 31 stycznia od godz. 18.00 w Gliwicach. Spotkanie poprowadzą duchowni i młodzież gliwickiej parafii.

  Temat: "Nowy rok - nowy ja?" będzie dotyczył tego jacy być chcemy, a jacy jesteśmy.
  Miejsce spotkania: Gliwice, ul. Jagiellońska 19a, domofon: sala.


 • AKTUALIZACJA 21.01.2020

  NOWY REGULAMIN CMENTARZA

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem cmentarza przy ul. Rudzkiej. Regulamin uchwalony przez Radę Parafialną dostępny jest w kancelarii.


 • AKTUALIZACJA 10.01.2020

  ZABAWA KARNAWAŁOWA

  Rada Parafialna zaprasza do udziału w zabawie karnawałowej.
  7 luty 2020 r. o godz. 19-tej.
  Dom Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt 160 zł od pary.

 • AKTUALIZACJA 10.01.2020

  KONCERT KOLĘD

  W poniedziałek, 06 stycznia br. o godz. 16.00 odbył się w naszej parafii Koncert Kolęd.
  Zebranych przywitał ks. proboszcz Mirosław Sikora, słowo o muzyce przedstawiła Marta Jarzyna.

  Nasz parafialny Chór "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej wystąpił pierwszy, prezentując cztery utwory:

  Święta noc się do nas zbliża – muz. J. Sztwiertnia
  W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  Zaśnij Dziecino – A. Uruski, F. Ryling
  Niech pląsa świat (Joy to the World) – G.F. Händel

  Następnie Rybnicki Chór Kameralny "Autograph" (w składzie żeńskim), pod dyrekcją Joanny Glenc zaśpiewał:

  Z narodzenia Pana – ar. Jacek Glenc
  Lulajże Jezuniu – ar. Jacek Glenc
  Oj, Maluśki, Maluśki – ar. Jacek Glenc
  Dzisiaj w Betlejem – ar. Jacek Glenc

  Na zakończenie Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" pod dyrekcją Żanety Wojaczek zaprezentował się w utworach:

  Bóg się rodzi – T. Flasza
  Jezusek czuwa – F. Nowowiejski (akompaniament – Janusz Błaszczyński)
  Lulajże Jezuniu – opr. J. Świder
  Dzisiaj w Betlejem – mel. tradycyjna

  Po koncercie odbyło się spotkanie na plebanii przy słodkim poczęstunku.

  Serdecznie dziękujemy za obecność, dziękujemy występującym chórom oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji tego pięknego wydarzenia.

  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz nagrania

 • AKTUALIZACJA 4.01.2020

  JASEŁKA 2019

  Jak co roku, w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, w naszej parafii odbyło się nabożeństwo rodzinne połączone z gwiazdką dla dzieci.
  I jak co roku dzieci ze Szkółki Niedzielnej wcieliły się w postacie, oczekujące na narodziny Pana Jezusa. Po przedstawieniu odwiedził nas Mikołaj a że był w dość dobrym humorze rozdał wiele prezentów :)
  Jasełka nagrodzone zostały gromkimi brawami, zaś szczególne podziękowanie złożył ksiądz proboszcz pani Wioletcie Goszyk, rodzicom i dzieciom, rodzeństwu Marcie i Pawłowi Jarzyna, Mikołajowi i jego pomocnikom. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne przedstawienie.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz odsłuchania nagrania
  Osoby zainteresowane zdjęciami w rozdzielczości do zakładu fotograficznego, proszę o kontakt mailowy (dostępny w zakładce kontakt)

 • AKTUALIZACJA 1.01.2020

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE


 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  KONCERT KOLĘD

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku serdecznie zaprasza na KONCERT KOLĘD.

  Wykonawcy:
  Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" z Rybnika
  pod dyrekcją Żanety Wojaczek,

  Rybnicki Chór Kameralny "Autograph"
  pod dyrekcją Joanny Glenc,

  Chór ewangelicki "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej.

  Poniedziałek, dn.06.01.2020r., godz. 16.00
  Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik, ul. Miejska 12.

  Wstęp wolny.

 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  SPOTKANIA ADWENTOWE

  W piątkowy wieczór 6 grudnia, na plebanii naszej parafii, w domowej atmosferze, odbyło się adwentowe spotkanie Koła Pań, a 9 dni później, w trzecią niedzielę Adwentu spotkanie Seniorów.
  W tym roku spotkało się 15 Pań i 30 Seniorów.
  Ksiądz proboszcz Mirosław Sikora powitał zebranych Słowem Bożym a o oprawę muzyczną zadbał p. Tadeusz Hanik.
  Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmów przy herbacie i kawie.
  Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i organizacji obu spotkań.

 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  CHOT 2020

  CHOT – Chrześcijański Obóz Technologiczny to pomysł pasjonatów nowych technologii. To oni głównie prowadzą warsztaty na CHOT. To obóz z charakterem!
  Ćwiczymy głowy i umiejętności, a jeśli zima dopisuje – także ciała. Wspólnie odkrywamy, że jako chrześcijanie mamy różne talenty i że każdy jest potrzebny w Kościele. W programie m.in. warsztaty, ale przede wszystkim bycie ze sobą przy kakao, filmach i planszówkach! Chcemy się rozwijać i dobrze bawić!
  Podczas kolejnej edycji obozu, w trakcie warsztatów, poszczególne zespoły będą tworzyć dom. Tak, dom, choć w odpowiedniej skali. Dlatego oczekujemy na wasze zgłoszenia i wybór odpowiedniej ekipy:

  budowlana (zbrojenia, cegły, murowanie, wylewki)
  cieśli (projekt i wykonanie na ploterze okien, drzwi i więźby)
  instalacyjna (instalacja oświetleniowa i elektroniczna budynku)
  meblowa (meble i elementy drukowane w 3D) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!
  wykończeniowa (kafelki, glazura, glina i wypalanie i szkliwienie)
  dokumentacyjna (filmowanie pracy, montaż filmu) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

  Kontakt
  Katarzyna Wesner-Macura
  e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl
  tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63

  Kierownik obozu
  ks. Marek Michalik
  e-mail: marek.michalik@luteranie.pl
  tel. 600 819 782

  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 23.12.2019

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


 • AKTUALIZACJA 11.12.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Mikołowie

  Mikołów zaprasza na młodzieżową adwentówkę :)
  W planie śpiewanie kolęd, rozważanie Słowa, dzielnie się opłatkiem i uroczysta kolacja. A to wszystko przy kominku! W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
  13-tego grudnia, w piątek od 17:15 do 20:00
  Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Jana w Mikołowie
  pl. ks. Jana Karpeckiego 1,
  43-190 Mikołów


 • AKTUALIZACJA 11.12.2019

  DZIEŃ GÓRNIKA

  Niezależnie od zmian jakim ulega Barbórka, zawsze pozostaje ona ważną uroczystością religijną, zawodową i rodzinną.
  1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Górnika. Tradycyjnie po uroczystym nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się towarzyskie spotkanie górników i ich rodzin, przy wspólnym stole, kawie i ciastach.

 • AKTUALIZACJA 19.11.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Katowicach

  "To kim jesteś, krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz" Czyli o tym jak być świadectwem.
  W imieniu organizatorów zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe.

  Spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada.
  Parafia EA Zmartwychwstania Pańskiego
  ul. Warszawska 18
  Katowice


 • AKTUALIZACJA 18.11.2019

  PLANOWANE PRACE NA CMENTARZU PRZY UL. RUDZKIEJ

  Rada Parafialna podjęła decyzję o wykarczowaniu żywopłotu z tui, który straszy zabiedzonym, dziurawym wyglądem i zasadzeniu nowego z cisów. Planuje się też umieszczenie na terenie cmentarza skrzyni do przechowywania narzędzi ogrodniczych.


 • AKTUALIZACJA 11.11.2019

  EWANGELICKI BAL MŁODZIEŻY 2020

  W imieniu organizatorów zapraszamy na Ewangelicki BAL Młodzieży w Brennej. Bal organizowany jest z myślą o osobach w przedziale wiekowym 13-18 lat, ale każdy kto dobrze się czuje w takim towarzystwie będzie mile widziany.

  Termin: 8 lutego (sobota) 2020
  Termin zgłoszeń: do 10 stycznia 2020
  Miejsce: Sala OSP Brenna Centrum
  Godzina: od 17:00
  Koszt: 30zł/os

  Przygotowania już ruszyły a zainteresowanie spore :)
  Poniżej informacje przekazane przez organizatora.

  W tym roku kilka zmian:
  - po pierwsze: będziemy się bawić dłużej!
  - po drugie: podobno nie mieliście czasu nawet czegoś zjeść, bo DJ grał tak fajnie, że nikt nie miał ochoty siadać przy stole, dlatego tym razem przewidujemy krótką przerwę na ciepły posiłek
  - po trzecie: zmieniliśmy formę zgłoszenia i płatności
  - po czwarte: będzie na Was czekać specjalnie przygotowana ścianka do zdjęć
  - po piąte: sala i DJ.... nieee, tego nie zmienialiśmy :D

  Przypominamy, że zgłaszając się na Bal akceptujecie Regulamin!

  - Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą zgodę rodziców/opiekunów na udział w Balu
  - Obowiązują eleganckie stroje
  - Obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu, czy innych środków odurzających.
  - W trakcie Balu sala będzie zamknięta, nie wolno opuszczać budynku bez zgody organizatorów
  - W trakcie Balu będą robione zdjęcia przez fotografów, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji podobnych wydarzeń i zamieszczenia ich na stronach związanych z działalnością młodzieży ewangelickiej

  Więcej informacji na www.facebook.com

  Numer konta parafii, na który należy robić przelewy znajdziecie na brenna.luteranie.pl

 • AKTUALIZACJA 8.11.2019

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w porządkowaniu cmentarza przy ulicy Rudzkiej i terenu wokół kościoła. Na cmentarzu zapełniliśmy liśćmi 100 worków 250 litrowych i około 300 szt worków 120 litrowych przy kościele. Bez Waszej pomocy byłoby to niemożliwe. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy także osobom, które w ciągu całego roku pomagają, współpracują, ofiarują swój czas i zdolności.

 • AKTUALIZACJA 23.10.2019

  PAMIĄTKA REFORMACJI

  31 października luteranie obchodzą Pamiątkę Reformacji i spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo, 31 października o godz. 18-tej. Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12.
  Więcej o Reformacji można przeczytać na stronie luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 23.10.2019

  SPRZĄTANIE CMENTARZA PRZY UL. RUDZKIEJ

  Jak co roku, w sobotę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych, sprzątamy cmentarz przy ul. Rudzkiej. Spotykamy się 26 października od godziny 9:00
  Prosimy o zabranie grabek, worków, płacht, mioteł itp. Przyda się każda para rąk do pracy.


 • AKTUALIZACJA 19.10.2019

  XXI Zjazd Przewodników Ewangelickich

  W dniach 27.IX – 29.IX. w Mikołajkach odbył się XXI Zjazd Przewodników Ewangelickich. Naszą parafię reprezentował Dariusz Wantulok.
  W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy mieli okazję odwiedzić ewangelickie kościoły na Mazurach. Zapoznali się z ciekawą historią parafii w Sorkwitach, Pasymiu, Szczytnie. Odwiedzili również filiał parafii w Pasymiu – Dźwierzuty.

  W kościele w Dźwierzutach były kręcone sceny filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. "Róża", który opowiada o tragicznych losach autochtonicznej ludności mazurskiej po roku 1945. W czasie tego wyjazdu uczestnikom towarzyszyli: biskup Diecezji Mazurskiej ks. Paweł Hause oraz proboszcz parafii w Mikołajkach ks. Bogusław Juroszek. Obaj duchowni z wielkim zaangażowaniem oprowadzali po wyżej wymienionych parafiach i kościołach.

  W drugim dniu zjazdu uczestnicy zwiedzili inne atrakcje województwa Warmińsko-Mazurskiego takie jak sanktuarium w Świętej Lipce, kwaterę Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży, zespół parkowo pałacowy rodziny Lehndorff w Sztynorcie oraz Giżycko. Zjazd zakończył się nabożeństwem w kościele w Mikołajkach. Nabożeństwo zostało wzbogacone pieśnią „Dzień po dniu” w wykonani koleżanki Joanny Szczepankiewicz-Battek.

  Uczestnicy zjazdu postanowili, że przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

  Dariusz Wantulok

 • AKTUALIZACJA 19.10.2019

  Ks. bp JERZY SAMIEC BISKUPEM KOŚCIOŁA

  W sobotę 12 października ks. bp Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła wybrany na drugą kadencję.
  O wyborach można przeczytać na Luteranie.pl

  Księdzu Biskupowi życzymy Bożego Błogosławieństwa, zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej posługi. Mocy i owoców Ducha Świętego. Wiary, która pogłębia poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Nadziei przez którą zbliżamy się do Boga i miłości, która jest spójnią doskonałości.


 • AKTUALIZACJA 18.10.2019

  Dziękczynne Święto Żniw

  Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
  (Iz 58,7 bw)

  6 października, w 16 Niedzielę po Trójcy Świętej obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw.
  Jak co roku, uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się wniesieniem, pięknie ozdobionego bochenka chleba, przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej i pobłogosławieniem go przez proboszcza parafii ks. Mirosława Sikorę. Kościół ozdobiły warzywa i owoce pochodzące z przydomowych gospodarstw.
  Dziękczynne Święto Żniw to czas, kiedy w szczególny sposób dziękujemy Bogu nie tylko za plony zebrane z pól i ogrodów, ale również za błogosławieństwo i codzienną opiekę.
  Tegoroczne kazanie rozpoczął ksiądz proboszcz refleksją i pytaniami. Czy wielokrotne odsłuchiwanie odpowiednich tekstów biblijnych wyznaczonych przez Kościół na kolejne Dziękczynne Święta Żniw coś w nas zmieniło? Jakie zmiany mogą występować u człowieka który jest zaangażowanym chrześcijaninem, którego wiara w Trójjedynego Boga jest mocna i trwała? Jakie owoce Ducha Świętego, jakie pozytywne aspekty naszej doczesnej pielgrzymki – które udało się zebrać z pola naszego osobistego życia – moglibyśmy wymienić? Jaki plon w naszym życiu wydało Boże Słowo zasiane niegdyś w naszych sercach przez rodziców, dziadków?
  Bóg nasz Stwórca – zdaniem mówcy – dał nam ziemię pod władanie abyśmy rozumnie mogli z niej korzystać, abyśmy mogli się nakarmić. Jednak człowiek niejednokrotnie te dary marnuje. Ksiądz ubolewał nad faktem, że nadal są miejsca gdzie dzieci i dorośli umierają z braku żywności.
  Przytoczył wypowiedz jednego z ewangelistów, który stwierdził że głodnemu człowiekowi trudno czytać Boże Słowo, że jego trzeba najpierw nakarmić. Tym samym uwrażliwił, że jako społeczność chrześcijańska, także jako Parafia powinniśmy się nawzajem wspierać i pomagać a jeżeli ktoś głoduje, poprosił żeby o tym mówić i nie milczeć.
  Podzielił się też na temat żebrzących smutną refleksją i przykrymi doświadczeniami; wspomnieniem podarowanego chleba znalezionego następnego dnia w kuble na śmieci oraz obrazem ludzi młodych, zdrowych, silnych i zdolnych do pracy, żebrzących od ludzi starszych, wykorzystujących ich dobroć.
  Zdaniem księdza ten kto przychodzi do kościoła, kto słucha Boże Słowo, żyje według niego i wykonuje w swoim życiu, jest błogosławiony, mający Bożą Straż przed i za sobą. I nawet jeśli są to osoby biedne, to zawsze starają się uczciwą pracą swoich rąk, swojego umysłu o godne życie. Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami znajduje swój koniec na krzyżu Golgoty, byśmy mogli godnie żyć i godnie postępować jako brat i siostra Bożej rodziny.
  Zapewnił, że Pan nas nie opuści gdy będziemy potrzebowali pomocy, gdy będziemy pomagać, wtedy nasza radość tutaj już w pielgrzymce doczesnej będzie ogromna. I powinniśmy za to Panu Bogu dziękować, prosząc go jednocześnie o chleb w miejscach, w których dzisiaj jest niedostępny.

  W trakcie nabożeństwa wystąpił Parafialny Chór Canto Deo wykonując dwie pieśni:
  Modlitwa z opery "Flis" Stanisława Moniuszki oraz
  "Jaki piękny świat" ( What A Wonderfull World), słowa - A. Romańska, muzyka - G.D. Weiss/G. Douglas.
  Dziękujemy chórzystom oraz wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dziękczynnego Święta Żniw.

 • AKTUALIZACJA 17.10.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Gołkowicach

  Tym razem zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe – w piątek 18 października – do Parafii EA w Gołkowicach na wyjątkową noc gier planszowych i filmów. Zabierzcie ze sobą karimatę i śpiwór oraz swoją ulubioną grę planszową.
  Plan RSM:

  18:30 -społeczność
  19:30 - ognisko
  20:30 - 6:00 Oglądanie filmów i gry do samego rana!
  8:00 - śniadanie

  MIEJSCE SPOTKANIA
  Parafia Ewangelicko-Augsburska
  ulica Cmentarna 22,
  44-341 Gołkowice

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 29.08.2019

  PIKNIK PARAFIALNY

  Serdecznie zapraszamy na Piknik Parafialny, który odbędzie się 7 września 2019 od godziny 15:00 przy hotelu Olimpia w Kamieniu.
  Wśród atrakcji przewidujemy ognisko z kiełbaskami i inne przysmaki, kołocze, ciasta, muzykę, zabawy dla dzieci oraz loterię fantową!

  BILET WSTĘPU:
  ● dorośli - 20 PLN
  ● dzieci - 15 PLN

  Będzie Nam miło, jeśli potwierdzicie swój udział do czwartku 5 września 2019 :)

  KONTAKT
  kom. 507 511 831
  kom. 600 316 374

  numer konta: PKO O/RYBNIK
  61 1020 2472 0000 6102 0137 5583
  - z dopiskiem piknik

 • AKTUALIZACJA 16.07.2019

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 15 lipca do 29 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół i poznać jego historię.
  Serdecznie zapraszamy - Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12


 • AKTUALIZACJA 7.07.2019

  70. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 29 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.
  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 30 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Nabożeństwo – 30 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 1 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 2 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 2 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 3 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 4 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 4 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 5 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Koncert świadectw – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Nabożeństwo – 7 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


 • AKTUALIZACJA 1.07.2019

  70. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

  Od 29 czerwca do 7 lipca br. trwa 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
  Informacje o programie, relacje, na stronie CME.
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


 • AKTUALIZACJA 29.06.2019

  228 Pamiątka Poświęcenia Kościoła

  23 czerwca br. obchodziliśmy kolejną, 228 Pamiątkę Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 9:30. Kazaniem służył zaproszony ks. Roland Zagóra – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy. Podczas nabożeństwa parafialny Chór Canto Deo zaśpiewał dwie pieśni: "Chcę chwalić Boga dziś" (muz. i sł. Claude Fraysse) oraz "Pan jest światłem mym" (Ps. 27, G. F. Root, opr.słów K. Hławiczka).


 • AKTUALIZACJA 29.06.2019

  WPROWADZENIE
  RADY PARAFIALNEJ

  16 czerwca w Święto Trójcy Świętej, podczas nabożeństwa miało miejsce wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej na kolejną 5-letnią kadencję. Wybór ten został zatwierdzony przez Radę Diecezjalną Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej dnia 4 czerwca br.

  Kazaniem na podstawie 2 Listu do Koryntian (13,11-13) służył zaproszony ks. bp dr Marian Niemiec.
  Ksiądz bp. podkreślił, że Święto Trójcy Świętej, to święto stanowiące podsumowanie półrocza Pana, podsumowanie wszystkich wielkich świąt, które obchodziliśmy wspominając zbawcze czyny Boga i dlatego Święto Trójcy Świętej jest świętem dziękczynienia oraz uwielbienia. Dodał także, że nauka o Trójcy Świętej nie jest oderwana od życia, pozbawiona praktycznego znaczenia, ale pozwala na głębsze poznanie Boga, Jego Łaski, Jego Miłosierdzia, Jego Miłości, Jego zbawczych zamiarów wobec nas. Skłonił do refleksji, do zadania sobie pytań. W jakiego Boga wierzymy? Jakie mamy wyobrażenie o Bogu? Jaki obraz nosimy w sobie, gdy wypowiadamy słowo Bóg?

  Następnie przytoczył kilka przykładów, jak różny obraz Boga można nosić w sercu i umyśle.
  Człowiek, który spiera się z Bogiem może postrzegać Go jako Pana niesprawiedliwego, którego trudno zrozumieć. Dla kogoś innego wręcz odwrotnie - Bóg jest sprawiedliwy. W dniu ostatecznym wszyscy staniemy przed Jego sędziowskim tronem i każdy zda sprawę ze swojego postępowania a Bóg wyda sprawiedliwy wyrok.
  Można wierzyć w istnienie Boga ale nie odczuwać Jego obecności. Dla takiego człowieka Bóg jest odległy, nieosiągalny. Może też pojawić się głos całkowicie przeciwny, osoby która ciągle doświadcza Bożej obecności w swoim życiu.

  I znów kościelną przestrzeń wypełniły pytania warte przemyślenia.
  Która wypowiedź jest nam bliższa?
  Jaki jest Bóg?
  Co możemy o nim powiedzieć?

  Zdaniem księdza o Bogu możemy powiedzieć tylko to, co On sam nam objawi i przekaże.

  Jezus Chrystus jest dowodem, że Bóg jest miłością. Przyszedł na ten świat bo Bóg Ojciec Go posłał aby nas wykupił, aby wyrównał rachunki zawierające długą listę naszych zaniedbań w stosunku do Boga i naszych bliźnich. Ksiądz bp. zaakcentował, że wysoka była cena, którą Bóg z miłości płacił ale w Jezusie Bóg chciał zbliżyć się do naszego ludzkiego ubóstwa, do naszej ludzkiej egzystencji i w swojej Ojcowskiej Miłości Bóg chce naszego pokoju, zbawienia, życia wiecznego.

  W Jezusie, Święty, Wszechmogący, potężny Bóg – zdaniem mówcy – staje się naszym bratem. W Jezusie Chrystusie Bóg daje nam to czego nie możemy osiągnąć żadną siłą, czego nie możemy kupić za żadne pieniądze - wyzwolenie od grzechów, śmierci, szatana, daje nam zbawienie i życie wieczne.

  Każdy dzień, który możemy przeżywać jest darem Jego Łaski. Jezus z Łaski idzie przed nami z ciężkim krzyżem, dlatego możemy Mu zaufać, możemy wierzyć, że ma moc powiedzieć do każdego z nas, i ty idź w pokoju, odpuszczone są grzechy twoje. To jest Łaska. Z miłości Ojca, żyjemy przez Łaskę Jezusa Chrystusa.

  Ks. Niemiec przestrzegł, że kto nie doświadczy Miłości Ojcowskiego Serca Boga, będzie trwał w swej pysze, przeświadczeniu, że Pan Bóg jest mu niepotrzebny, że bez Boga i tak spokojnie przejdzie przez życie.

  Do poznania grzechu, do poznania naszej nędznej ludzkiej egzystencji potrzebny jest Duch Święty. Duch Święty powołuje do wiary, zgromadza, Duch Święty przez Słowo Boże oświeca i poświęca pieczętuje nas dla Boga. Bez Ducha Świętego nie ma społeczności wierzących, nie ma Chrystusowego Zboru, prawdziwego Kościoła, nie ma wiary w Jezusa Chrystusa i poznania Chrystusowej Łaski przyjmującej grzeszników. Otoczeni Bożą Miłością żyjmy z darowanej Łaski, budując społeczność i wspólnotę Kościoła.

  Po kazaniu, wprowadzenia w urząd nowo wybranej Rady Parafialnej, zgodnie z prawem kościelnym, dokonał Biskup Diecezjalny – ks. bp dr Marian Niemiec.

  Przed ślubowaniem Biskup odczytał zadania i obowiązki radnych, określone przez wewnętrzne przepisy Kościoła. Należą do nich m.in.
  1) Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.
  2) Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.
  3) Dawanie dobrego przykładu innym.
  4) Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.
  5) Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
  6) Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.

  Do Rady Parafialnej zostali wprowadzeni:
  Beata Buzek-Durdzińska,
  Mirosław Jordan,
  Andrzej Niemczyk,
  Zygfryd Pasek,
  Irena Seidel,
  Wojciech Stysz,
  Artur Undas.
  Każdy z radnych, podając Biskupowi prawą dłoń, przyjmował urząd słowami: "Ślubuję z pomocą Bożą".
  Następnie we wspólnej modlitwie proszono dla nich o dary i obecność Ducha Świętego.

  Wszystkim nowo wybranym członkom Rady Parafialnej życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa w odpowiedzialnej służbie na rzecz Parafii.
  Składamy również wyrazy podziękowania wszystkim dotychczasowym członkom władz parafialnych.

  Końcówkę nabożeństwa wypełniły dzieci ze Szkółki Niedzielnej wierszykami i śpiewem z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

 • AKTUALIZACJA 17.06.2019

  NABOŻEŃSTWO NA RÓWNICY

  W czwartek 20 czerwca, o godz. 10:00 odbędzie się nabożeństwo "Przy kamieniu" na Równicy. Kazanie wygłosi ks. Marek Londzin z Dzięgielowa zaś oprawę muzyczną zapewni Diecezjalna Orkiestra Dęta. Serdecznie zapraszamy.

 • AKTUALIZACJA 4.06.2019

  Sztafeta Rowerowa 24

  "Sztafeta Rowerowa 24" – Charytatywny wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego

  CEL
  Celem wyścigu jest sportowa rywalizacja fair play oraz zebranie środków na leczenie Eweliny Pilch, która urodziła się z genetycznym schorzeniem zwanym zespołem Leigha.
  ORGANIZATORZY
  Organizatorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.

  MIEJSCE I TRASA
  Wyścig w kategorii SPORT i OPEN odbędzie się w Wiśle-Czarne na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

  TERMIN
  Zawody odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku.

  ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2019 r.

  Szczegółowe informacje, trasa, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne na sztafetarowerowa24.pl


 • AKTUALIZACJA 3.06.2019

  Konfirmacja 2019

  Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15:16a)

  26 maja, odbyło się nabożeństwo konfirmacyjne. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się procesjonalnym wejściem, do pięknie przystrojonego kościoła, Rady Parafialnej, konfirmantów i proboszcza.
  Po rocznych przygotowaniach oraz zdaniu egzaminu, do Konfirmacji przystąpiły cztery osoby: Agata, Xemena, Karolina i Paweł. Kazaniem służył ks. proboszcz Mirosław Sikora. O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny "Canto Deo".

  Agatko, Xemeno, Karolino i Pawle, niech świadomość Bożego wybrania zostawi w Waszych sercach szczególny ślad Bożej dobroci i miłości. Umocnieni podążajcie zawsze za Jezusem. Życzymy Wam wiele Bożego Błogosławieństwa, na każdy dzień Waszego dorosłego życia wiary.

 • AKTUALIZACJA 23.05.2019

  Rekreacyjno-kondycyjny Obóz Młodzieżowy

  W imieniu organizatora zapraszamy na letni Rekreacyjno-kondycyjny Obóz Młodzieżowy.

  Zakwaterowanie w Ustroniu.
  Termin 2 - 9 sierpnia
  W planach:
  każdego dnia spotkania ze Słowem Bożym oraz śpiew z towarzyszeniem gitary a do tego,
  zajęcia praktycznego angielskiego z Amerykanami,
  podstawy sztuki walki – karate,
  ćwiczenia relaksacyjne dla zestresowanych,
  wygibasy na parku linowym,
  nocna wędrówka w góry,
  dużo ruchu wszelakiego,
  gry i zabawy.

  Wiek uczestników od 13-tego roku życia.

  Organizator
  Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży Kościoła E-A w RP
  ul. bp. Juliusza Burschego 20, 43-1200 Tychy

  REZERWACJA MIEJSC DO 30 MAJA

  Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia na http://mlodziluteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 22.05.2019

  73. Diecezjalny Zjazd Chórów

  W niedzielę 19 maja 2019 w Zabrzu, w Kościele Pokoju, odbył się 73-ci Diecezjalny Zjazd Chórów.
  W uroczystości zaprezentowało się 16-cie chórów: Chór PEA w Zabrzu pod dyr. Barbary Dobkowskiej, Chór PEA w Pszczynie pod dyr. Aleksandry Niemiec, Chór Largo PEA w Świętochłowicach pod dyr. Igi Eckert, Chór PEA w Orzeszu pod dyr. Anny Pojdy, Chór Cantate PEA w Chorzowie pod dyr. Agnieszki Dobrakowskiej, Chór PEA w Tychach pod dyr. Doroty Gibiec-Kurowskiej, Chór Animato PEA w Gliwicach pod dyr. Zoriany Łańcuckiej, Chór PEA w Mikołowie pod dyr. Mai Białas-Drzewieckiej, Chór Ad Dei Glorium PEA w Bytomiu pod dyr. Moniki Woleńskiej, Chór PEA w Jastrzębiu-Zdroju pod dyr. Aleksandry Marek, Chór Canto Deo PEA w Rybniku pod dyr. Adelajdy Romańskiej, Chór PEA w Golasowicach pod dyr. Pawła Gasia, Chór Largo Cantabile PEA w Katowicach pod dyr. Aleksandry Maciejczyk, Chór PEA w Opolu pod dyr. Igora Griszczenki, Chór PEA w Żorach pod dyr. Aleksandry Maciejczyk i Chór Jubilate Deo PEA w Mysłowicach pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny.
  Słowem Bożym służył ks. Daiusz Dawid zaś pozdrowienia i podziękowania przekazał ks. bp Marian Niemiec.
  Nasz parafialny Chór Canto Deo zaśpiewał dwie pieśni:
  "Bóg twierdzą mą" Psalm 91, muz. C Stein oraz "O Władco świata" muz. Stanisław Moniuszko.

  Odsłuchaj pieśni "O Władco świata" (akompaniament Tadeusz Hanik)

 • AKTUALIZACJA 13.05.2019

  73. Diecezjalny Zjazd Chórów

  W niedzielę 19 maja 2019 od godz. 10.15 w Zabrzu odbędzie się 73. Diecezjalny Zjazd Chórów - Święto Pieśni Diecezji Katowickiej.
  Na uroczystości wystąpi również nasz parafialny Chór Canto Deo pod dyr. p. Adelajdy Romańskiej.

  Miejsce:
  Kościół "Pokoju" w Zabrzu,
  ul. Ks. Marcina Lutra 2.

  Serdecznie zapraszamy.

 • AKTUALIZACJA 21.04.2019

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE


 • AKTUALIZACJA 15.04.2019

  PLAN NABOŻEŃSTW NA OKRES WIELKIEGO TYGODNIA i ŚWIĄT


  18 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Czwartek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 17-tej.

  19 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Piątek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 9:30

  21 kwietnia - nabożeństwo w 1 Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  22 kwietnia - nabożeństwo w 2 Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 31.03.2019

  Módlmy się o powołania

  "Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele" - prosi bp Jerzy Samiec w liście odczytanym dziś w polskich parafiach. Treść listu poniżej.
  Módlmy się o powołania
  List Pasterski
  Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści!
  Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

  Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszłości. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele.

  Modlitwa to ważny element życia chrześcijańskiego. Towarzyszy nam zawsze, szczególnie jednak w sytuacjach trudnych, gdy się boimy, czujemy zagrożenie lub poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

  Proszę Was, aby tej modlitwie towarzyszył nam werset:

  "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje". Mt 9, 37-38

  Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie o to, kim mają być w przyszłości? Czym powinni zajmować się w dorosłym życiu? Reforma szkolnictwa sprawiła, że po raz pierwszy trzeba na te pytania odpowiedzieć już w wieku 14 lat. Oczywiście później można jeszcze korygować swoje wybory. Kolejne decyzje, które już zdecydowanie bardziej wpływają na przyszłe losy człowieka, pojawiają się w okresie egzaminów maturalnych. Może niektórzy od dawna mają sprecyzowane plany, wiedzą czym chcą się zajmować, ale pewnie nie wszyscy.

  W jaki sposób znaleźć właściwą drogę? Warto skorzystać z pomocy różnych doradców, którzy w bardziej lub mniej profesjonalny sposób pomogą przeprowadzić dogłębną analizę zainteresowań, preferencji zawodowych i zdolności po to, by wskazać możliwe kierunki studiów. Rozpoznanie swoich mocnych stron jest kluczowe w procesie planowania życia zawodowego. Przecież to prawdziwe szczęście robić w życiu coś, co się lubi i jeszcze można w ten sposób zarabiać na życie.

  W 2017 r. zobaczyłem na Słowacji plakat zachęcający do podjęcia studiów teologicznych, który zawierał motto: "To nie praca, to powołanie". Bardzo ważne jest rozpoznanie swojego powołania. W poszukiwaniu powołania niezbędne jest oczywiście poznanie siebie, ale najistotniejsze jest odkrywanie tego, do czego Bóg mnie posyła. Znane jest zdanie, że Bóg nie powołuje tylko uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych.

  Nie wiem czy współcześnie modne jest myślenie o swoim powołaniu, czy młodzi nie wolą o wszystkim sami decydować? Powołanie jednak nie pozbawia nas wolności wyboru, ale daje większą przestrzeń dla tego wyboru. Szukanie powołania wiąże się z modlitwą i słuchaniem, oczekiwaniem na odpowiedź. Potrzebne jest wyciszenie i cierpliwość. My ewangelicy wierzymy, że Bóg powołuje do różnych zawodów. Każdy wykonywany zawód powinien wypływać z powołania. Jak je rozpoznać? Należy usłyszeć Boży głos. Pewnie zadacie pytanie: "Tylko jak to zrobić?". Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, bo Bóg przemawia w bardzo różny sposób, nie jest niczym ograniczony. Czasami to On daje głębokie przekonanie o tym, jaką drogę wybrać. Czasami używa ludzi, którzy niezależnie od siebie podsuwają jakąś myśl, zadają naprowadzające pytania. Czasami są przed nami zamykane drzwi, a wtedy inne się otwierają. Czasami może to być wykład, artykuł, kazanie, które przemówi do nas w niezwykły sposób. Warto otworzyć się na sytuacje, w których przemawia do nas Duch Święty, wprowadza nas we "wszelką prawdę" i "wszystkiego nas uczy". Oznacza to, że Bóg mówi do Ciebie indywidualnie i tylko Ty możesz ten głos usłyszeć. Musisz jednak pytać (modlić się) i w ciszy uważnie słuchać.

  Werset przytoczony we wstępie mówi o poszukiwaniu tych, którzy w imieniu Zbawiciela pójdą i będą głosić Dobrą Nowinę. Powszechnie uważa się, że mamy obecnie kryzys powołań, czyli będzie coraz mniej duchownych. Czy to oznacza, że świat coraz mniej potrzebuje Ewangelii? A może to Bóg zaniedbał się w powoływaniu i wysyłaniu uczniów? Wiem, że problem leży po naszej stronie. Nie modlimy się o tych, którzy głoszą. Uważamy, że mają odpowiednie przygotowanie i zapewniony przychód, więc dają sobie radę z zadaniem. A my duchowni coraz częściej zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. Zajmujemy się innymi pilnymi i ważnymi sprawami. Może wystarczyłoby czasami podzielić się częścią obowiązków z innymi członkami zboru. Z pewnością powinniśmy pilnować modlitwy i głoszenia Ewangelii. Powinniśmy też prosić o modlitwę, podobnie jak czynił to ap. Paweł o odwagę do śmiałego zwiastowania.

  Niezbyt często modlimy się o to, by Pan posyłał swoich robotników. Może dlatego, że nie widzimy takiej potrzeby. Wydaje się nam, że świat sobie świetnie radzi bez ingerencji Boga, a jednocześnie z przerażeniem obserwujemy tendencje pojawiające się wokoło nas. Tyle złości, nienawiści, braku wzajemnego zrozumienia, wykluczania pojedynczych osób i całych grup. Strach przed milionami uchodźców. Wojny, głód, nędza, która zmusza do ucieczki. Czy brakuje powodów do modlitwy?

  Kryzys powołań to nie kryzys braku przestrzeni służby. To kryzys modlitwy i odnajdywania swojego powołania. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi jest powołanych do służby głoszenia w imieniu Chrystusa, ale z jakiegoś powodu nie odpowiadają na Boże wołanie.

  Nie zapominajmy o modlitwie za duchownych. Tych, którzy obecnie prowadzą nasze Zbory, jak i tych, którzy obejmą je w przyszłości.

  Zachęcam więc nas wszystkich do modlitwy o powołania do służby głoszenia Ewangelii. Zachęcam do tej modlitwy każdą i każdego z nas, ale także grupy modlitewne. Wierzę, że gdy uzgodnimy "prośby nasze Bóg nas wysłucha". Zachęcam do modlitwy o wszystkie osoby, które muszą zadecydować jakie wybrać szkoły, studia czy zawód.

  A jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie co robić w życiu, zachęcam do pytania i słuchania odpowiedzi Ducha Świętego. Zastanów się, czy przypadkiem Jezus nie wzywa cię do tego, by iść w Jego ślady i wraz z Nim nieść Dobrą Nowinę?

  Wasz w Chrystusie
  Bp Jerzy Samiec


 • AKTUALIZACJA 29.03.2019

  Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej


  23 kwietnia, we wtorek po świętach Wielkanocnych odbędzie się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.

  Miejsce spotkania
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach
  ul. Osińska 4

  Start godz 10-ta

  Dla niezdecydowanych, na zachętę podaję link do zeszłorocznej relacji ze spotkania.
  44 DZME ŻORY

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 26.03.2019

  ... z Przyjacielem w Bieszczadach

  CME zaprasza na letni obóz w Bieszczady dzieci z roczników 2007-2011.

  Główne hasło obozu to "Na drodze do Nieba". Będzie można poznać znaki drogowe, które stoją także przy drodze prowadzącej do nieba i pomagają w pokonywaniu jej. Będzie śpiew, zabawa, konkursy, gry. Na pewno nie zabraknie niezwykłych letnich atrakcji: wycieczki rowerową drezyną, przejazdu Bieszczadzką Kolejką Leśną. Dzieci odwiedzą Chatkę Puchatka, w planach także wycieczki "Śladami bobrów" oraz "Tropami rysia". Będzie to na pewno wspaniała wędrówka.

  Ilość miejsc ograniczona. Termin zgłoszeń do 19.04.2019

  Szczegóły na mlodziluteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 25.03.2019

  SKARBONKA DIAKONIJNA

  10 marca, w 1 niedzielę pasyjną, rozpoczęła się 24 edycja akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna "Dar Juniora dla Seniora", która od 13 lat ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
  Jak co roku, akcja zachęca do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. I jak co roku zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób potrzebujących - seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnością, ale też dzieci.

  Okazane wsparcie jest wyrazem troski o takie wartości, jak wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

  Skarbonki przeznaczone dla naszej parafii można zabrać z ławki znajdującej się przy drzwiach wyjściowych kościoła. Akcja potrwa do Niedzieli Wielkanocnej.

  Źródło: www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 14.03.2019

  Powalone drzewo i uszkodzony płot

  Powalone drzewa, połamane konary, zerwane dachy, uszkodzone linie energetyczne – to krajobraz po niżu nurkującym znad Morza Północnego, który w nocy z 10 na 11 marca przeszedł przez nasz region. Wg pomiarów wiatr osiągał prędkość około 100km/h.
  Wichura wyrządziła liczne szkody w regionie i nie ominęła także naszej parafii. Wiatr powalił jedną z choinek rosnących przy plebanii a upadające drzewo, uszkodziło – wyremontowany latem zeszłego roku – płot. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
  Dzięki interwencji strażaków przywrócono ruch na ul. Miejskiej.

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc przy usuwaniu szkód.

 • AKTUALIZACJA 6.03.2019

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz trzynasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji CME.
  W dobie szerzenia się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, przy akompaniamencie wirtualnego hejtu, w czas powszechnego, całkiem "realnego" plotkowania, krytykowania, obmowy proponujemy:

  "Siedem Tygodni Bez Złych Słów".

  Przyznajmy, że mamy swój udział w wypowiadaniu niepotrzebnych, zbyt krytycznych, nieraz krzywdzących słów. Zrezygnujmy z nich.

  W to miejsce wprowadźmy słowa, które budują, leczą. Są takie. Słowa pociechy, pochwały, wdzięczności. Proponujemy:

  "Siedem Tygodni Z Dobrym Słowem".

  Inspiracją mogą być dla nas biblijne myśli:

  "Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca" (Prz 15,4).

  "Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała" (Prz 16,24).

  Podobnych myśli jest w Księdze Przypowieści… właśnie, ile? Dziesiątki, setki? Spróbujmy je odszukać i… nauczmy się choć kilku na pamięć, weźmy je sobie do serca.

  I jeszcze coś, co może nas dodatkowo zmotywować: Francis Schaeffer stwierdził, że aby dokonać sprawiedliwego osądu życia każdego z nas, wystarczyłoby zawiesić nam na szyi rejestrator dźwięku i na podstawie słów, które wypowiadamy, oceniając innych, dokonać surowego potępienia nas samych. Warto się nad tym zastanowić.
  Źródło: Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 4.02.2019

  XV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej

  08 - 10 lutego 2019 r. w Wiśle Jaworniku odbędzie się XV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej
  PROGRAM:
  Piątek: godz. 17.00 "Megaspotkanie" w Wiśle Jaworniku + ognisko
  Sobota: godz. 10.00 konkurencje zjazdowe na Złotym Groniu (Istebna) slalom gigant i snowboard
  Niedziela: godz. 13.00 konkurencje biegowe na Kubalonce, zakończenie olimpiady

  Olimpiada co roku ściąga wielu sympatyków białego szaleństwa. Znakomite humory i głośny doping fanów trudno przecenić, więc zaproś znajomych i przyjdź kibicować.

  Szczegóły na stronie Parafia Ewangelicko Augsburska w Wiśle Jaworniku

 • AKTUALIZACJA 28 styczeń 2019

  ZABAWA KARNAWAŁOWA

  Rada Parafialna zaprasza do udziału w zabawie karnawałowej.
  W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 19-tej w Domu Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt - 150 zł od pary.

 • AKTUALIZACJA 17.01.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Mikołowie


  Regionalne Spotkanie Młodzieżowe odbędzie się w piątek 18 stycznia o godz.18:00

  MIEJSCE SPOTKANIA
  Parafia Ewangelicko-Augsburska
  św. Jana w Mikołowie
  pl. ks. Jana Karpeckiego 1
  Mikołów

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 12.01.2019

  EPIFANIJNE NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE

  6-tego stycznia br. w naszej Parafii odbyło się Epifanijne Nabożeństwo Kolędowe.
  Zapraszamy do odsłuchania pieśni.
  Pierwsza część Koncertu w wykonaniu Chóru Canto Deo pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  Cicha noc – Fr. Gruber
  Na Judei błoniach – E.S. Lorenz
  Kołysanka – muz. J. Brahms, opr. K. Hławiczka
  Niech pląsa świat – muz. G.F. Händel

  Odsłuchaj nagrania

  Druga część Koncertu

  U żłóbka – J. Stawowy, F. Ryling
  A to Komu – opr. F. Rączkowski
  Jezus malusieńki - opr. J. Świder
  Przystąpmy do szopy - opr. J. Świder
  Pośpieszcie, o wierni – mel. lud. Portugalska

  Odsłuchaj nagrania

 • AKTUALIZACJA 9.01.2019

  JASEŁKA 2018

  Jak co roku, w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia , w naszej Parafii odbyły się jasełka.
  Scenariusze tych spektakli nie są idealną kopią wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale ich treść, zawsze zgodna jest z duchem ewangelii.
  Dziękujemy w szczególności Pani Wioletcie Goszyk, rodzicom i dzieciom, rodzeństwu Marcie i Pawłowi Jarzyna, Mikołajowi i jego pomocnikom, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne przedstawienie.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz nagrania.

 • AKTUALIZACJA 3.01.2019

  EPIFANIJNE NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE

  Serdecznie zapraszamy na Epifanijne Nabożeństwo Kolędowe. Nabożeństwo odbędzie się 6-tego stycznia br. o godz. 9:30 w Kościele ap. Piotra i Pawła w Rybniku, ul. Miejska 12.
  Poniżej program.
  HASŁO DNIA:
  Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
  (1J 2,8 BW)

  POWITANIE - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  WSZYSCY ZGROMADZENI
  Pieśń "Mędrcy świata" (109 ŚE)

  1. Mędrcy świata, monarchowie, dokąd się spieszycie?
  Jakież cuda wam opowie betlejemskie Dziecię?
  Ono w żłobie nie ma tronu ani władzy świata,
  który pragnąc Jego zgonu, cierniem skroń Mu splata.

  2. Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje;
  wieść okropna, wieść to smutna: Herod spisek knuje.
  Lecz nic mędrców nie odstrasza, do Betlejem spieszą,
  gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

  3. Czyż Was to nic nie odstrasza? Czy się nie wrócicie?
  Nie daremnaż wiara wasza w to mizerne Dziecię?
  O mądrości niezbadana, błoga ócz jasności,
  Która widzieć niebios Pana może w swej słabości!

  4. Choć w pieluszkach owiniony, wielkie czyni cudy;
  Chwała Jego ponad trony olśni wszystkie ludy.
  Mędrcy świata, wznieście oko: idą już narody
  Z dary swymi z czcią głęboką zażyć cnej ochłody.

  5. My do Ciebie pospieszymy, pokłon oddać Tobie,
  z mocarzami, z maluczkimi, co spoczywasz w żłobie.
  Pójdziem, by kadzidło, złoto przynieść Ci w ofierze
  dary swoje Ci z ochotą niesiem, Jezu, szczerze.

  Chór "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  1. W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  2. Cicha noc – Fr. Gruber
  3. Na Judei błoniach – E.S. Lorenz
  4. Kołysanka – muz. J. Brahms, opr. K. Hławiczka
  5. Niech pląsa świat – muz. G.F. Händel

  SŁOWO BOŻE - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  Chór "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej
  1. U żłóbka – J. Stawowy, F. Ryling
  2. A to Komu – opr. F. Rączkowski
  3. Jezus malusieńki - opr. J. Świder
  4. Przystąpmy do szopy - opr. J. Świder
  5. Pośpieszcie, o wierni – mel. lud. Portugalska

  Druga i trzecia zwrotka
  WSZYSCY ZGROMADZENI

  Pośpieszcie, o wierni, pośpieszcie z weselem,
  pośpieszcie, pośpieszcie do Betlejem!
  Tam jest Dzieciątko dla nas narodzone,
  Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu,
  oddajmy pokłon Jemu – Królowi!

  O Panie, coś dzisiaj dla nas się narodził,
  niech będzie Ci chwała i moc, i cześć!
  Słowo wcielone Ojca od wieczności,
  dajemy pokłon Tobie, dajemy pokłon Tobie,
  dajemy pokłon Tobie - Królowi!

  Modlitwa
  Błogosławieństwo - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  WSZYSCY ZGROMADZENI
  Pieśń "O błogosławiony" (66 ŚE)

  1. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony;
  cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

  2. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Chrystus sam się zjawił, aby nas wybawił,
  cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

  3. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie,
  Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

 • AKTUALIZACJA 24.12.2018

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


 • AKTUALIZACJA 20.12.2018

  SPOTKANIA ADWENTOWE

  W piątkowy wieczór 14 grudnia, przy choince, w domowej atmosferze, na plebanii naszej parafii odbyło się adwentowe spotkanie Koła Pań, a dwa dni później adwentówka dla Seniorów.
  W tym roku spotkało się 25 Pań i 30 Seniorów.
  Gościem honorowym była – obchodząca 95-lecie urodzin – p. Janeczka Swoboda, wieloletnia uczestniczka Koła Pań. Jubilatka to bardzo serdeczna, otwarta, ciepła i uśmiechnięta osoba. Cieszy się dobrym zdrowiem i świetną jak na ten wiek kondycją fizyczną i psychiczną.
  Przygotowania – jak co roku – zaczęły się wcześniej, od wykonania i wypisania zaproszeń, udekorowania stołów, przystrojenia choinki i przygotowania przepysznych ciast. Prace te niosą ze sobą zawsze wiele radości.
  Zebranych powitał Słowem Bożym ksiądz proboszcz Mirosław Sikora o oprawę muzyczną zadbał p. Tadeusz Hanik.
  Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmów przy herbacie i kawie a dla p. Janeczki życzeń zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia. Solenizantka podzieliła się ciekawymi wspomnieniami, tortem, bograczem oraz zakąskami.
  Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i organizacji obu spotkań.

 • AKTUALIZACJA 4.12.2018

  2 grudnia – NABOŻEŃSTWO DLA GÓRNIKÓW

  "Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną" (Ps 23 bw)

  Tradycją naszej parafii stały się coroczne, nabożeństwa barbórkowe, rozpoczynające się uroczystym wejściem górników i księdza proboszcza.
  "Szczęść Boże" – ksiądz skłonił do zastanowienia się nad treścią tych na pozór prozaicznych słów.
  Pozdrowienie to w naszej śląskiej tradycji wiązano z pracą, często z niebezpieczną pracą górników, którzy bez względu na wyznanie, zjeżdżają żegnając się znakiem krzyża. Ale życzenie szczęścia – zdaniem księdza – związane jest także z wieloma innymi okolicznościami. Piękne i głębokie w swej treści "szczęść Boże" to ludzkie życzenie skierowane do Boga a zarazem odpowiedź na całe bogactwo człowieka. Każdy z nas, bez wyjątku, życzy sobie takiego szczęścia, szczęścia pochodzącego od Boga.

  Nawiązując do tekstu kazalnego z Ewangelii Łukasza ksiądz przybliżył postacie niezwykle pobożnych: Zachariasza i Elżbiety, którzy z powodu braku potomstwa nie byli w pełni szczęśliwi. Ale choć nie osiągnęli bardzo ważnego celu jakim niewątpliwie jest bycie rodzicem, nie poprzestali na modlitwie. Kiedy zaś ich modlitwy zostają wysłuchane i anioł Pański zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, w tak ważnym momencie życia, przy tak ważnej i radosnej obietnicy, Zachariasz wątpi. Od razu zostaje dotkliwie pouczony o obowiązku bezwzględnej ufności Bogu i ukarany utratą mowy.

  Fragment ten skłonił księdza do refleksji nad wszechmocą i obecnością Boga w naszym życiu. Bo ileż razy i my, mimo potoku wypowiadanych słów, zaniemówiliśmy w stosunku do Boga.
  Na zakończenie proboszcz przypomniał o czasie adwentu, czasie oczekiwania i obietnicy oraz zachęcił do codziennej modlitwy.

  Po nabożeństwie, górnicy z rodzinami spotkali się na plebanii, przy słodkim poczęstunku.

 • AKTUALIZACJA 21.10.2018

  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

  W Katowicach, w ramach projektu "Podróż do wolności", odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

  23 października,
  godz. 18:00,
  Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego,
  ul. Warszawska 18, Katowice.

  Wstęp wolny.


 • AKTUALIZACJA 20.10.2018

  XX Zjazd Przewodników Ewangelickich

  W dniach od 5 do 7 października br. w Karpaczu odbył się jubileuszowy XX Zjazd Przewodników Ewangelików.
  W roku 1999 w parafii ewangelickiej przy kościele Wang odbyło się pierwsze spotkanie ewangelickich przewodników. Inicjatorem spotkań był nieżyjący już profesor Krzysztof Mazurski. Od tego czasu ewangeliccy przewodnicy spotykają się każdego roku w innym miejscu w Polsce. Nasz parafianin Dariusz Wantulok aktywnie uczestniczy w tych zjazdach od roku 2006.

  Tegoroczny XX Zjazd był poświęcony hrabinie Frederice von Reden. Ta pruska arystokratka w 1837 sprowadziła do Mysłakowic w Kotlinie Jeleniogórskiej ewangelickich uchodźców z alpejskiej doliny Zillertal. Ponadto była inicjatorką sprowadzenia do Karpacza u podnóża Karkonoszy zabytkowego drewnianego kościoła typu stavkirke z Norwegii. (Więcej o Świątyni Wang)

  Dopełnieniem wielu wrażeń było niedzielne nabożeństwo. W tym dniu parafia obchodziła Dziękczynne Święto Żniw, które odprawił proboszcz ks.Edwin Pech wraz z panią pastor Ingeborg Vik Lauglund, która jest proboszczem norweskiej parafii Vang. Właśnie z tej miejscowości pochodzi zabytkowy kościół, który obecnie stoi u podnóża Karkonoszy. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu mieli okazję dowiedzieć się o życiu norweskich luteran od pani pastor. Na zakończenie przewodnicy postanowili, że następne spotkanie odbędzie się w Mikołajkach.

  HISTORIA FRIEDRICHA VON REDEN I JEGO ŻONY – FRIEDERIKE

 • AKTUALIZACJA 09.10.2018

  DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE W WIŚLE

  Organizator - Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej - zaprasza do wzięcia udziału w młodzieżowym wyjeździe diecezjalnym do Wisły.
  TERMIN SPOTKANIA
  19-21 październik

  MIEJSCE
  pensjonat "Księżówka"

  KOSZT WYJAZDU (w cenie nocleg, śniadania obiad i ognisko).
  140 zł

  Dojazd i śpiwór we własnym zakresie.

  ZGŁOSZENIA
  do 14 października.

  Szczegóły na Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 8.10.2018

  Dziękczynne Święto Żniw

  Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
  (Ps 145:15)

  30 września, tradycyjnie w niedzielę po Dniu archanioła Michała, uroczyście obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Ks. proboszcz Mirosław Sikora rozpoczął nabożeństwo słowami Psalmu 145 i pobłogosławił wręczony przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej bochen chleba.
  Na tegoroczne Święto Żniw Kościół wyznaczył do rozważenia fragment z 1 Listu Tymoteusza (4:4-5). "Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę".

  Sama praca nie wystarczy, podobnie sama wiara, ale połączenie pracy z wiarą w Boga pozwala nam – zdaniem księdza – niczym łódź rybaka, płynąć przez rzekę życia, do przodu. Ksiądz podkreślił, że Święto Żniw to nie tylko dziękczynienie za dobra które zbieramy z pól i ogrodów ale musimy spojrzeć na pracę własnych rąk, spojrzeć na urodzaj własnych rodzin. To dziękczynienie za możliwość uczestnictwa w nabożeństwie, za wszystko co stworzył Bóg.

  Zwrócił też uwagę na słowa Modlitwy Pańskiej "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" i podkreślił jak wielki wydźwięk miały one w trudnych latach wojny i latach powojennych, jak wielki wydźwięk mają w czasach współczesnych, w krajach gdzie dzieci umierają z głodu. Uwrażliwił na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, cytując proroka Izajasza (58:7-12) "gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę".

  Docenił trudną pracę rolników i gospodarzy, którym – szczególnie w dawniejszych czasach -połóg, kosa, sierp i spracowane ręce wystarczyły na pozbieranie plonów, wymłócenie ziarna, zmielenie mąki i wypiek – wypełniającego izbę pięknym zapachem – chleba.

  Poszerzając temat żniw proboszcz skierował nasze myśli w stronę najbliższych, w stronę naszych rodzin, które powinny stać się naszą codzienną dziękczynnością.
  Przyrównał Biblię do pieca, z którego codziennie możemy jeść chleb Bożego Słowa. Zakończył prośba byśmy nigdy nie zapominali dziękczynienia za każdy dar, bo Bóg dał nam wszystko, czego nasze ciało i nasza dusza potrzebuje oraz cytatem: "Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają". (1Tm 4:16)

  Parafialny Chór Canto Deo uświetnił nabożeństwo dwiema pieśniami:
  "Czego chcesz od nas Panie" (muz. Romuald Twardowski, sł. Jan Kochanowski) oraz "Ojcze z niebios Boże Panie" - "Modlitwa" z opery "Halka" (Stanisław Moniuszko)
  (Odsłuchaj nagrania)

  Po występie chóru, ksiądz proboszcz, składając najlepsze życzenia w imieniu swoim i parafian, wręczył p. Michałowi Cieślarowi – autorowi książki "Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku" – obchodzącemu 80-lecie urodzin, bukiet kwiatów.

  Dziękujemy p. Reni i p. Ance za piękne przystrojenie kościoła, rodzicom i dzieciom za owoce i warzywa, p. Kornelii za własnoręczne wykonanie "wyroczków" i wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dziękczynnego Święta Żniw.

 • AKTUALIZACJA 4.10.2018

  PREZENT POD CHOINKĘ 2018

  Prezent pod choinkę 2018 jest już 18 edycją ogólnopolskiej akcji charytatywnej w Polsce.
  Od początku idea tej akcji jest jasna: chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w szczególności dzieciom z rodzin żyjących w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy otrzymania prezentu na Boże Narodzenie. Wierzymy, że nawet mając niewiele, możemy się dzielić z tymi, którzy mają jeszcze mniej, lub niemal nic. Część prezentów trafia do domów dziecka, do szkół i przedszkoli w których uczą się dzieci osierocone, lub społecznie wykluczone. W ubiegłym roku kilkaset prezentów przekazano dzieciom przebywającym w obozie dla uchodźców, dzieciom które z powodu konfliktów wojennych od kilku lat są w drodze, nie mają swoich domów, nie chodzą do szkoły, nie mają zabawek, nie mają właściwie niczego „swojego”.Także w tym roku część prezentów trafi do dzieci uchodźców, dzieci na Ukrainie, w Białorusi i Rumunii.
  Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej akcji „Prezent pod choinkę” znajdują się na stronie www.prezent.cme.org.pl

  Jak zrobić prezent
  (zobacz tutaj)

  Paczki można przynosić na plebanię lub zostawić u p. Reni (kościelnej) do 11 listopada. Termin ten jest podyktowany czasem, który jest potrzebny na zwiezienie paczek z całej Polski do Dzięgielowa (baza akcji), przygotowania ich do transportu za granicę, tj. m.in.: zapakowanie do kartonów zbiorczych, zważenie, podzielenie na kraje itd.

  Dla osób zapracowanych przygotowano możliwość opłacenia prezentu, który zakupią wolontariusze.
  WIRTUALNY PREZENT dla nastolatki(-a) w wieku 12–15 lat.
  Do 24 listopada 2018 r. można wpłacić na konto CME 60 zł, w tytule należy wpisać: „wirtualna paczka”. Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.
  Szczegóły i numer konta na stronie
  cme.org.pl

  STATYSTYKI Z ROKU 2017

  W roku ubiegłym udało się zebrać 5812 prezentów! To rekord w historii tej akcji!
  2681 paczek trafiło na Ukrainę, 2075 do Rumunii, 726 na Białoruś, a 330 do Bułgarii, gdzie otrzymały je dzieci przebywających tam uchodźców z Syrii i Palestyny. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je przygotowali oraz wolontariuszom za pomoc w koordynacji akcji i przygotowaniu paczek do transportu.
  Rozdawanie prezentów w 2017 roku
  (zobacz zdjęcia)

  Źródło: cme.org.pl

 • AKTUALIZACJA 11.09.2018

  RSM w Katowicach

  Serdecznie zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe do Katowic.
  Spotkanie odbędzie się w piątek 14 września o godzinie 18.00 w salce parafialnej przy ul. Warszawskiej 18.
  Tematem spotkania będą wzajemne relacje.

  Źródło:
  Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 31.08.2018

  Zainspiruj się!
  OZME Świdnica

  "Zainspiruj się!" to hasło przewodnie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej. Tegoroczne hasło nawiązuje zarówno do Biblii, jak i do miejsca zjazdu. Kościół Pokoju – od 2001 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – ma tak fascynującą historię, że idealnie wpisuje się w tegoroczne motto.
  Od 21 do 23 września w Świdnicy spotka się kilkaset osób z parafii ewangelickich w całej Polsce.
  – To przede wszystkim spotkanie, okazja do poznania się młodych ewangelików, zwłaszcza z niewielkich parafii diasporalnych – mówi ks. Paweł Meler, duszpasterz młodzieży diecezji wrocławskiej KEA. – Oprócz wątku integracyjnego równie istotny jest przekaz związany z tekstami biblijnymi, z wartościami, które są dla nas życiowym drogowskazem.
  Zjazdy odbywają się od kilkudziesięciu lat, co roku w jednym z miast, w których istnieją parafie ewangelickie.

  Podczas zjazdu jest planowany koncert zespołu October Light z Chorwacji, występ grupy NiemaGOtu, która gra pełną duchowości i energii muzykę nawiązującą do Biblii oraz spektakl teatralny "Pasja" w wykonaniu Stowarzyszenia "Sztukmisja" z Wisły. W programie również seminaria z wykładowcami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z Wrocławia, warsztaty konserwatorskie i pieczenia pierników oraz projekcja laserowa. Zjazd zakończy się uroczystym nabożeństwem 23 września o g.10 w Kościele Pokoju.

  Organizatorami wydarzenia są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży oraz Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.

  Chętnych prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

  Szczegóły na: www.facebook.com/OZME2018

  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy, plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

 • Aktualizacja 27.08.2018

  Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji

  W sobotę, dnia 01. września b.r. w Parafii E.-A. w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji. (Plakat) Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, duchownych, katechetów, opiekunów!
  Początek o godz. 10.00 w miejscowym kościele: słowa pozdrowień Ks. Biskupa Mariana Niemca, śpiew pieśni prowadzony przez zespół młodzieżowy, rozważanie biblijne n.t. „Szukamy źródła” Ks. Radca Henryk Reske.
  Następnie: zwiedzanie w grupach z przewodnikiem Galerii Historii Miasta i centrum edukacji Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów. Powrót do Parafii: posiłek, gry i zabawy zespołowe, inne atrakcje. Wspólne zakończenie ok. godz. 15-tej
  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju


 • 31 lipiec 2018

  Dni Otwarte Kościoła

  Proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 1 do 31 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół z przewodnikiem i poznać jego historię. Będzie też można zobaczyć odrestaurowaną w czerwcu br. tablicę z XIX wieku upamiętniającą księdza Johanna Gottloba Klara (1765 – 1825).
  Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12

 • 24 czerwca 2018

  227 Pamiątka Poświęcenia Kościoła

  Jubileusz rozpoczął się uroczystym wejściem Rady Parafialnej, ks. proboszcza Mirosława Sikory i ks. Władysława Wantuloka - proboszcza Parafii w Jaworzu.
  Po odczytaniu Psalmu 84, ks. proboszcz podziękował ks. Wantulokowi za przyjęcie zaproszenia.
  Liturgię wstępną poprowadzili obaj księża. Odczytano teksty z Księgi Rodzaju (50:15-21) oraz z Ewangelii Łukasza (6:36-42).

  Kazaniem na podstawie Pierwszego listu św. Piotra (3:8-17) służył ks. Wantulok.
  Skierował on nasze myśli w stronę domu Bożego oraz tych, który to miejsce budowali, utrzymywali i utrzymują po dzień dzisiejszy, w stronę społeczności którą jesteśmy, na dobrze i prawidłowo funkcjonującą wspólnotę. Podkreślił, że odczytany tekst z listu apostoła Piotra dotyczy nie tylko wspólnoty parafialnej ale każdej ludzkiej wspólnoty.

  Ksiądz zaakcentował jak wielkie i trudne wymagania stawia przed nami apostoł. Bo choć zasady nakreślone nam przez św. Piotra są słuszne i zbawienne często nas przerastają i nie udaje nam się ich wprowadzić do swojego życia i życia społeczności w której funkcjonujemy.

  Tej prawdy – zdaniem głosiciela – powinniśmy być świadomi, bo ta świadomość prowadzi do pracy nad sobą, do szukania drogi, którą musimy pójść w naszym duchowym życiu, w naszym chrześcijaństwie, w naszym budowaniu społeczności.

  Ks. Wantulok przestrzegł, że nie jest droga łatwa, że najczęściej biegnie ona pod prąd tego, czego oczekuje od nas świat i do czego wzywa. Każdy zaś kto prawdziwie wierzy i prawdziwie pragnie służyć Bogu, musi z pomocą Ducha Świętego wyzbywać się tego co ziemskie, by stawać się chrześcijaninem świadomym życia dla Boga i budować społeczność w oparciu o jedność.

  Jedność wzmacnianą nie na słowach człowieka, nie na jakieś osobowości ale na Chrystusie stojącym ponad ludzkimi interesami, ambicjami czy poglądami. Taka jedność i jednomyślność poprowadzi do prawdziwego współczucia, współczucie zaś sprawia, że człowiek nie patrzy na swoje własne korzyści ale potrafi, umie i chce zapomnieć o sobie, stara się wyjść na przeciw drugiemu człowiekowi, który naszego współczucia potrzebuje. Z tym z kolei wiąże się miłość braterska prowadząca do przebaczenia.

  Ksiądz wskazał na powołanie człowieka do otrzymywania przebaczenia od Boga i do okazywania przebaczenia swoim najbliższym, swoim bliźnim. Zaprosił do otwartości, szczerości wobec siebie, byśmy potrafili i chcieli ze sobą rozmawiać o swoich radościach, smutkach, byśmy byli gotowi do przebaczenia jeśli taka zaistnieje potrzeba. Abyśmy chcieli żyć z Chrystusem i dla Chrystusa każdego dnia.

  Zaznaczył jednak, że podołamy temu wówczas, gdy Bóg i Chrystus staną się najwyższymi autorytetami w naszym życiu, gdy społeczność z Bogiem w Jezusie Chrystusie stanie się największą wartością naszego życia. Zakończył myślą, że "lepiej jest służyć Bogu niż światu".

  Podczas nabożeństwa wystąpił parafialny Chór Canto Deo a zaprezentował się w dwóch utworach: Psalmie 23 "Pan jest pasterzem moim" (muz. Józef Podola) i w Psalmie 27 "Pan jest światłem mym" (G.F. Root, opr. sł. K. Hławiczka). (Odsłuchaj nagrania).

 • 18 czerwca 2018

  69 Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem: "Pragniesz?"

  Dzięgielów, 30 czerwca - 8 lipca.
  Tydzień jest miejscem, gdzie można odkrywać kim jest i jaki jest Jezus Chrystus – Jego osobę, ponadczasowość, realność; Jego Słowo – Biblię i Jego plan dla każdego człowieka. Tydzień daje impulsy do budowania lub odświeżenia swojej relacji z Bogiem oraz kształtowania nowych i twórczych relacji z innymi.

 • 4 czerwiec 2018

  Wygrywanie
  zależy od serca nie od nóg

  SZTAFETA ROWEROWA

  Celem wyścigu jest upamiętnienie jubileuszu 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości, a celem charytatywnym jest zebranie środków na leczenie Przemka Bujoka z Ustronia cierpiącego na a-HUS

  Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku.
  Trasę sztafety rowerowej stanowi pętla wokół Jeziora Czerniańskiego pokonywana 100 krotnie.
  Google Maps Link

  Sztafeta odbędzie się w ruchu ulicznym i będzie zabezpieczona przez odpowiednie służby.

  Zgłoszenie drużyny – po zapoznaniu się z regulaminem – polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

  Trasa, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie
  www.sztafetarowerowa100.pl

  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.


 • 29 maj 2018

  Konfirmacja 2018

  W Panu pokładam nadzieję, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. (Ps 130:5-7)

  27 maja, w Święto Trójcy Świętej odbyło się nabożeństwo konfirmacyjne połączone z błogosławieństwem rocznego dziecka.
  Po rocznych przygotowaniach oraz zdaniu egzaminu, do Konfirmacji przystąpiły cztery osoby: Kinga, Witold, Mateusz i Tomasz. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Mirosław Sikora. Parafialny chór "Canto Deo" uświetnił uroczystość trzema pieśniami: Psalm 23 "Pan jest pasterzem moim" (muz. Józef Podola), "Chcę chwalić Boga dziś" (muz. i sł. Claude Fraysse) i "Wciąż mocniej kocham Cię" (E. Presley, sł. U. Myszor).

  Kingo, Witku, Mateuszu i Tomku, życzymy Wam wiele Bożego Błogosławieństwa, życzymy żeby Duch Boży prowadził Was przez dorosłe życie wiary, które jest przed Wami.

 • 26 maj 2018

  DZIEŃ MATKI I OJCA

  26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki a 23 czerwca Dzień Ojca. Z tej okazji, w niedzielę 20 maja, Dzieci ze Szkółki Niedzielnej przygotowały występ.
  Rodzeństwo Marta i Paweł rozpoczęli uroczystość przepiękną pieśnią "Ojcowski dom" zagraną na skrzypcach i trąbce. Wiersze młodszych dzieci przeplatane były piosenkami i grą Julii na keyboardzie. W jej wykonaniu usłyszeliśmy pieśni "Bóg jest miłością" i "Pan kiedyś stanął nad brzegiem". Kamil rozbawił słuchaczy deklamacją w gwarze śląskiej, wiersza Juliana Tuwima "Bambo". Po gromkich brawach ksiądz proboszcz podziękował za występ a p. Wioletcie Goszyk i rodzicom za przygotowanie dzieci. Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie przygotowane prezenty.

  Zapraszamy do obejrzenia nagrania i galerii

 • 22 maj 2018

  RSM w Kotach

  RSM - Regionalne Spotkanie Młodzieżowe, które odbywa się raz w miesiącu w wybranej Ewangelickiej Parafii Diecezji Katowickiej. Przyjedź ze swoją grupą młodzieżową pośpiewać, pogadać, posłuchać, pośmiać się, pomyśleć!
  9 czerwca w godzinach 11:00 - 16:00
  42-690 Koty, ul. Piaskowa 16
  Serdecznie zapraszamy na RSM, które tym razem odbędzie się w Kotach 9 czerwca (sobota) 2018 r. w godzinach 11:00 - 16:00
  Nie przejmujcie się, że nie wiecie, gdzie to jest. Czujcie się zaproszeni!

  Zgłoszenia dostępne na goo.gl, przyjmowane są do 28 maja 2018 r.

  Wypełnienie zgłoszeń jest obowiązkowe. Wystarczy, że jedna osoba z parafii zgłosi całą grupę. Zgłoszenie i ustalenie ilości osób jest niezbędne, by przygotować posiłki, program i transport autokarowy.
  Szczegóły zostaną ustalone i przekazane osobom zgłaszającym grupę i duchownym.
  Do zobaczenia!

  Źródło: www.facebook.com


 • 18 maj 2018

  NABOŻEŃSTWA
  W LEŚNYCH KOŚCIOŁACH

  Tegoroczne nabożeństwa w "Leśnych kościołach" odbędą się według poniższego planu.
  KAMIEŃ na Równicy w Ustroniu
  31 maj (czwartek - w Kościele Katolickim uroczystość Bożego Ciała) godz. 10.00

  SPOWIEDZISKO w Lesznej Górnej
  10 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  GODULA w Ligotce Kameralnej (CZ)
  17 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  ZAKAMIEŃ w Nydku na Czantorii (CZ)
  24 czerwiec (niedziela) godz. 15.00

  KOŚCIÓŁKI Dolna Łomna (CZ)
  12 sierpień (niedziela) godz. 15.00
  Po uroczystościach pamiątki poświęcenia kościoła w Nawsiu

  WYSOKIE w Jaworzu
  15 sierpień (środa) godz. 11.00

  KAMIEŃ na Bukowej w Wiśle
  26 sierpień (niedziela) godz. 11.00

  STÓŁ OŁTARZOWY JAN w Bielsku-Białej
  01 wrzesień (sobota) godz. 9.30

  SUCHDOL n. Odrą KLETNE (CZ)
  16 wrzesień (niedziela) godz. 15.00

  Informacje zebrał i zestawił Michał Pilch
  Źródło: cieszynska.luteranie.pl

  Więcej na "Leśne kościoły" ewangelickie


 • 17 maj 2018

  Nabożeństwo Wniebowstąpienia Pańskiego połączone z egzaminem konfirmantów

  "Sam egzamin konfirmacyjny, wyuczone na pamięć regułki – choć z pewnością ważne w procesie edukacji i kształcenia – to zdecydowanie za mało! Za nimi musi iść coś więcej – tworzenie mocnego fundamentu wiary, uczenie postaw odpowiedzialności, towarzyszenie młodzieży w życiowym wzroście i budowaniu poczucia własnej wartości." (ks. Michał Walukiewicz)
  I tego zyczymy czwórce tegorocznych konfirmantów, stojących u progu duchowej dojrzałości.

 • 9 maj 2018

  Z PRZYJACIELEM 2018

  Zapraszamy na obóz dla dzieci do Piecek na Mazurach. Hasło obozu to "Niezwykła wędrówka", która wypełniona będzie samymi niezwykłościami.
  Dzieci dowiedzą się, m.in. jak szarańcza mogła pokonać olbrzymów, o niezwykle długim dniu, gdy zatrzymało się słonce; o niezwykłym działaniu soli, o niezwykłych ubraniach i o sześciu niezwykłych miastach. Na pewno nie zabraknie niezwykłych atrakcji, rejsu statkiem, spływu kajakowego rzeką Krutynią, wizyty w Parku Dzikich Zwierząt i wielu niezwykłych szaleństw nad jeziorem Wągiel. Będzie to niezwykła przygoda i niezwykła wędrówka! A wszystko pod opieką wykwalifikowanej kadry.

  Termin
  23 lipca – 3 sierpnia 2018 roku

  Miejsce
  Piecki, Mazury

  Wiek uczestników
  Roczniki 2009–2004

  Miejsce zakwaterowania
  Ośrodek Wczasowy Piecki na Mazurach

  Termin zgłoszeń
  do 31 maja 2018.
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Dodatkowe informacje, zgłoszenie oraz karta kwalifikacyjna na cme.org.pl


 • 9 maj 2018

  FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY

  Niezwykli ludzie z całej Polski plus warsztaty, rozgrywki sportowe, wspólny śpiew, rozmowy na luźne i poważne tematy. Obóz z Centrum Misji i Ewangelizacji to niezapomniana przygoda – zapytajcie tych, co byli… a później przekonajcie się sami! Zapraszamy do udziału w Fajnych! Obozach młodzieżowych CME.
  W 2018 r. czekają na nas – las… dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi… Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę! Będzie się działo, bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje!
  Termin.
  2–11 sierpnia 2018 r..
  Miejsce.
  Ośrodek Wypoczynkowy "Ptaszyniec" w Górach Świętokrzyskich.
  Uczestnicy.
  Roczniki 1999–2005.
  Termin zgłoszeń.
  Do 31 maja br.

  Dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy na cme.org.pl


 • 8 maj 2017

  RSM w Jastrzębiu

  Serdecznie zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe do Jastrzębia.
  Spotkanie odbędzie się 11 maja 2018 r. o godzinie 18.00 w sali parafialnej w Jastrzębiu (ul. Cieszyńska 23).

  Jednocześnie informujemy, że z powodu trudności logistycznych, planowany na 25-27 maja, Diecezjalny Wyjazd Młodzieżowy do Łodzi został odwołany.

  Źródło: Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • 7 maj 2018

  105 lat Kościoła Ducha Świętego w Orzeszu

  Parafia w Orzeszu ma zaszczyt zaprosić na uroczyste nabożeństwo w niedzielę 13.05.2018 godz. 15.00
  Kazanie wygłosi proboszcz Parafii Ewangelickiej w Drogomyślu ks. Karol Macura. Nabożeństwo uświetni i ubogaci Chór Nadzieja, chór z wieloletnią tradycją i dorobkiem wielu parafian.
  Zapraszamy również na wykład ks. Karola Macury poświęcony sztuce protestanckiej.


 • 6 maj 2018

  CZWARTA EDYCJA OLIMPIADY MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ

  W kolejny długi majowo-czerwcowy weekend (31.05-02.06), odbędzie się IV edycja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej.
  W tym roku będzie można wziąć udział w następujących konkurencjach:
  lekkoatletyka,
  piłka nożna,
  koszykówka,
  koszykówka uliczna,
  siatkówka,
  siatkówka plażowa,
  piłka ręczna,
  unihokey,
  badminton,
  pływanie,
  kajakarstwo,
  tenis stołowy,
  tenis plażowy.

  Zgłoszenia i relacje z poprzednich olimpiad można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży


 • 5 maj 2018

  CHÓRALNE ŚWIĘTO W KLUCZBORKU

  Raz w roku parafialne chóry Diecezji Katowickiej mogą zobaczyć się, wzajemnie usłyszeć, wspólnie pomodlić, zaśpiewać, zjeść posiłek, pośmiać się, a nawet potańczyć.
  Takie wydarzenie pod hasłem ZJAZD Chórów Diecezji Katowickiej to naprawdę wielkie logistyczne wyzwanie dla organizatorów, a dla chórzystów wyjątkowe święto.
  Tegoroczne spotkanie chórów odbyło się w niedzielę Jubilate, 22 kwietnia w parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały chóry z 14 miast: Pszczyny, Bytomia, Gliwic, Żor, Katowic, Mysłowic, Zabrza, Świętochłowic, Mikołowa, Golasowic, Orzesza, Tych, Chorzowa, Rybnika oraz 2 zespoły muzyczne: Zespół Kameralny z Gliwic i Zespół Muzyczny z Pokoju.
  Występy chórów wplecione zostały w porządek nabożeństwa, które odbyło się w zabytkowym Kościele Chrystusa Zbawiciela. Liturgię wstępną poprowadzili księża: Dariusz Chwastek oraz proboszcz tamtejszej parafii, główny organizator Mateusz Łaciak. Kazanie oraz końcowe podziękowania wygłosił zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Marian Niemiec, a powszechną modlitwę zmówił ks. Marcin Makula.
  Nasz parafialny chór "Canto Deo" wystąpił jako ostatni, a zaprezentował się w dwóch pieśniach: Psalmie 23 „Pan jest pasterzem moim” (muz. Józef Podola) oraz pieśni gospel „Nobody knows de trouble I see” (akompaniament fortepianowy wykonała Katarzyna Jarzyna). Niezmiennie chórzystów przygotowała do występu i poprowadziła p. Adelajda Romańska.
  „Irlandzkie błogosławieństwa” – wyznaczona na ten zjazd wspólna pieśń uczestników nabożeństwa zabrzmiała pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk.
  Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa, kwiaty oraz pamiątkowe tabliczki i kolejne zeszyty pieśni chóralnych.
  Po smakowitym obiedzie, który podany został w hali sportowej "Kampus" MKS, chórzystów zaproszono do wspólnej biesiady. Instrumentaliści z „Blasskapeli” ze Świbia muzyką i słowem bawili uczestników spotkania. Poderwali niejednego do tańca i wywołali uśmiech na twarzach chórzystów przybyłych z odległych parafii katowickiej diecezji. Był wspólny śpiew i rozmowy, słodki poczęstunek z kawą, wszystko przy sprzyjającej aurze pogodowej.
  Wspaniała organizacja, sympatyczna atmosfera, przygotowane posiłki i niespodzianki na pewno na długo zapadną w pamięć uczestnikom 72 Zjazdu Chórów. Za to należą się wielkie podziękowania organizatorom: parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku z ks. proboszczem Mateuszem Łaciakiem, którą wspierała Diecezja Katowicka Kościoła E.- A. w Polsce.
  k.j.

 • 18 kwietnia 2018

  DIECEZJALNE SPOTKANIE TANECZNE

  Przypominamy, że w piątek 20 kwietnia w sali parafialnej PEA w Zabrzu przy ulicy Klimasa 3, w godzinach od 18.00 do 23.00 odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Taneczne.
  Będzie można poprawić kondycję, zrelaksować się, zawrzeć nowe znajomości.
  W imieniu organizatorów - Parafii w Zabrzu i Młodzieży Ewangelickiej Diecezji Katowickiej - serdecznie zapraszamy dziewczęta i chłopców lubiących ruch.


 • 14 kwiecień 2018

  Bratnia Pomoc
  im. Gustawa Adolfa

  Odezwa Zarządu BPGA na rok 2018
  "W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano: Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało" (2Kor 8,14-15)
  Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce rozpoczyna kolejną zbiórkę funduszy na pomoc parafiom, które ze względu na brak środków finansowych nie mogą samodzielnie remontować kościołów, kaplic, sal katechetycznych czy plebanii. Jak duże są to potrzeby, możemy przekonać się oglądając zdjęcia obiektów sakralnych zamieszczone na stronie internetowej Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. (Ks. Marcin Makula)
  Czytaj całość na www.bpga.luteranie.pl

  Zbiórka ofiar w Parafiach odbywa się od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego. Za każdy Wasz dar Bóg zapłać


 • 31 marzec 2018

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE


 • 19 marzec 2018


  Czego pragniesz?
  WIOSENNA KONFERENCJA DLA KOBIET

  Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje konferencje adresowane do kobiet w każdym wieku. Ich celem jest rozwój osobisty i duchowy. Na konferencjach poruszane są tematy istotne dla kobiet, np. dotyczące związków, emocji, straty, komunikacji w rodzinach, priorytetów, wartości.
  Wiosenna Konferencja dla Kobiet
  pt. "Czego pragniesz?"
  Sobota 24 marca od godz.10.00 do 13.00
  Dzięgielów
  Kościół ewangelicki, ul. ks. Kulisza 66

  WSTĘP WOLNY
  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

  Więcej informacji na cme.org.pl


 • 14 marzec 2018

  Rybnicki Szlak Kobiet
  Katarzyna Reinhold

  10 marca Halo! Rybnik zaprosiło na uroczystą premierę audioprzewodnika Rybnicki Szlak Kobiet. Spacerując z autoprzewodnikiem można poznać sylwetki 11 rybniczanek. Jedną z nich jest pastorowa Katarzyna Reinhold, która wraz z mężem ks. Paulem Reinholdem w latach 1894-1926 zaangażowała się w życie naszej parafii i miasta.
  O losach Katarzyny Reinhold można posłuchać na izi.travel


 • 6 marzec 2018

  DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY BIBLIJNEJ

  Raz w roku Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych Szkołą Biblijną do uczestnictwa w jednym zjeździe.
  Miejsce i termin tegorocznego spotkania: Dzięgielów, 10 marca (sobota) w godz. 8.00–18.00

  Więcej informacji na cme.org.pl

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: szkola@cme.org.pl


 • 6 marca 2018

  WYDARZENIA MŁODZIEŻOWE 2018

  Jak co roku, zerknij, pomyśl, zaplanuj w którym wydarzeniu weźmiesz udział :)
  REGIONALNE SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE odbywają się raz w miesiącu w wybranej ewangelickiej Parafii Diecezji Katowickiej.
  Terminy: 9 marca, 11 maja, 9 czerwca, 14 września, 9 listopada, 14 grudnia
  Miejsca spotkań podawane są na bieżąco – postaram się je zamieszczać na naszej parafialnej stronie, można też śledzić wpisy na @mlodziluteraniekatowicka
  Spotkanie z 9 MARCA odbędzie się o godzinie 18.00 w sali parafialnej w WARSZOWICACH (ul. Boryńska 1).
  Wszystkich serdecznie zapraszamy.

  DZME w Żorach
  Termin i miejsce: 3 kwietnia
  Organizator: Parafia w Żorach i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  SPOTKANIE KONFIRMANTÓW
  Termin i miejsce: 14 kwietnia, Golasowice

  SPOTKANIE TANECZNE
  Termin i miejsce: 20 kwietnia, Zabrze
  Organizator: Parafia w Zabrzu i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  DIECEZJALNY WYJAZD MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 25-27 maja, Łódź
  Organizator: Parafia w Łodzi i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  OLIMPIADA MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ
  Termin i miejsce: 31 maja - 3 czerwca, Tychy
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

  TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY
  Termin i miejsce: 30 czerwca - 8 lipca, Dzięgielów

  FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 2-11 sierpnia, Małogoszcz (k/Kielc)
  Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej
  Koszt: 1000 zł
  Miejsce: OW Ptaszyniec
  Uczestnicy: roczniki 1999-2004
  Termin zgłoszeń: 31 maja

  OBÓZ REKREACYJNO-KONDYCYJNY
  Termin i miejsce: 18-25 sierpnia, Wisła
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży
  Koszt: 1000 zł
  Miejsce: Willa Księżówka-Wiślanka

  WYJAZD KONFIRMANTÓW DO WITTENBERGI
  Termin i miejsce: 20-23 września, Eisleben, Wittenberga
  Organizator: Diecezja Katowicka,
  ks. Marcin Brzóska i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  OZME W ŚWIDNICY
  Termin i miejsce: 21-23 września, Świdnica
  Organizator: Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

  DIECEZJALNY WYJAZD MŁODZIEŻOWY
  Termin i miejsce: 19-21 października, Wisła
  Organizator: Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej
  Ośrodek: Willa Księżówka-Wiślanka

  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR IM. KS. ANDRZEJA HAUPTMANA
  Termin i miejsce: 10 listopada, Zabrze
  Organizator: Parafia w Zabrzu i Parafia w Gliwicach

  SPOTKANIE TANECZNE
  Termin i miejsce: 23 listopada, Golasowice
  Organizator: Parafia w Golasowicach i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej

  DZME W PSZCZYNIE
  Termin i miejsce: 27 grudnia, Pszczyna
  Organizator: Parafia w Pszczynie i Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • 25 luty 2018

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

  Zapraszamy na nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.
  Liturgię przygotowały chrześcijanki różnych wyznań z Surinamu, państwa położonego w północno-wschodniej części Ameryki Południowej.
  Modlitwę i spotkanie w Orzeszu przygotowują przedstawicielki różnych wyznań Orzesza.

  MIEJSCE:
  Kościół ewangelicki w Orzeszu 02.03.2018 (piątek) godz. 17.00

  TEMAT:
  Wszystko, co stworzył Bóg jest dobre.
  www.orzesze.luteranie.pl
  Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji.
  Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy: umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela, zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur, przełamują poczucie izolacji i osamotnienia, pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona, ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn, poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.
  (Powyższy tekst pochodzi z broszury przygotowanej na Światowy Dzień Modlitwy, tłum. Małgorzata Platajs i Bożena Wiercińska, opr. Krystyna Lindenberg i Małgorzata Platajs).
  Więcej na ekumenia.pl


 • 15 luty 2018

  Skarbonka diakonijna 2018
  "Dar juniora dla seniora"

  Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja prowadzona przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. W Kościołach ewangelickich nazywana jest Skarbonką diakonijną, w Kościele Rzymskokatolickim Jałmużną Wielkopostną, zaś w Kościele Prawosławnym Ofiarą Wielkopostną.
  W okresie pasyjnym zachęcamy wszystkich do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek.
  W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce, w tym również i naszej. Zebrane środki przeznaczy na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób potrzebujących, w zależności od potrzeb. Akcja trwa do Niedzieli Wielkanocnej.
  Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość, jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości.
  Skarbonki ułożone są na ławeczce, przy drzwiach wejściowych kościoła.
  Czytaj całość na www.diakonia.org.pl


 • 14 luty 2018

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz dwunasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji Centrum Misji i Ewangelizacji.
  Akcja dotyczy czasu pasyjnego tzw. postu i trwa ok. 40 dni. Proponujemy, aby te prawie "7 tygodni bez" skłoniło Cię do:
  przeanalizowania swoich przyzwyczajeń
  zrezygnowania z ulubionych "grzeszków", takich jak kofeina, nikotyna, słodycze
  wyjaśnienia, co naprawdę decyduje o jakości życia
  stworzenia miejsca na zmiany
  rozwijania perspektyw
  solidaryzowania się z innymi poprzez rezygnację z czegoś

  Życzymy Ci, by tegoroczny czas pasyjny 2018 był dobrym powodem do odkrywania Boga i poznawania siebie i powodem do zmian… A może chodzi o to, żeby żyć prościej i głębiej?

  Więcej na cme.org.pl – akcje ewangelizacyjne


 • 5 styczeń 2018

  Relacja z nabożeństwa kolędowego

  W Święto Trzech Króli, 06 stycznia 2018r. w ewangelicko–augsburskim Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbyło się nabożeństwo kolędowe z udziałem parafialnych chórów: "Largo Cantabile" pod dyrekcją dr Aleksandry Maciejczyk oraz "Canto Deo" z Rybnika kierowanego przez p. Adelajdę Romańską.
  Nabożeństwo poprowadził ks. bp dr Marian Niemiec, który przywitał wszystkich zgromadzonych, przeczytał Słowo Boże i rozważał je. Słowo, medytacja nad obrazkiem i modlitwa wzbogacone zostało śpiewem zboru i chórów. W tym szczególnym dniu nie zabrakło wspólnego śpiewu kolędy "Mędrcy świata" i radosnej w charakterze "O błogosławiony" ze słowami "…Cieszcie się chrześcijanie wraz"!

  W czasie spotkania chóry z Katowic i Rybnika zaprezentowały kolędy i bożonarodzeniowe pieśni w różnych opracowaniach, występując na przemian, aby na zakończenie wykonać 2 kolędy wspólnie. Połączone chóry zabrzmiały razem w pieśniach "U żłóbka" – F. Rylinga pod dyrekcją p. Adelajdy Romańskiej oraz "Adeste fideles", którą zadyrygowała p. Aleksandra Maciejczyk. Do polskiego tekstu dołączył się cały zgromadzony zbór i słuchacze.

  Muzykę chóralną wzbogacił występ duetu skrzypcowo-organowego w składzie: Aleksandra Stryja - skrzypce i Gabriela Jonszta - organy, który wykonał 2 utwory, na początek nabożeństwa" "O gwiazdeczko" oraz na zakończenie "Lulajże Jezuniu".

  Po nabożeństwie nastąpiła prezentacja obrazów inspirowanych Rokiem Reformacji Piotra Murawy,1) poprzedzona krótką jego prelekcją dotyczącą inspiracji malarskich. Zainteresowani sztuką plastyczną mogli zatem ucieszyć oko wyrazistymi w treści dziełami malarskimi.

  A na parafii, na przybyłych z Rybnika chórzystów czekał słodki poczęstunek i wspólne kolędowanie przy fortepianowym akompaniamencie p. Aleksandry Maciejczyk.

  Przejmujące i artystyczne było to spotkanie - na pewno nie żałuje ten, kto powędrował do żłóbka oddać śpiewem cześć Maleńkiemu, podobnie jak 2 tys. lat temu uczynili to Trzej Królowie!

  k.j.

  1)Absolwent ASP w Krakowie, uczeń prof. Wacława Taranczewskiego. Uczestnik wielu wystaw w kraju i za granicą oraz licznych plenerów malarskich ogólnopolskich i zagranicznych. Jego obrazy zakupiło Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskie i kolekcje prywatne.

  Kolędowanie w Święto Epifanii - galeria zdjęć na facebooku

 • 4 styczeń 2018

  Biblia – Księga Niezwykła. Konserwacja krok po kroku

  "Biblia – Księga Niezwykła. Konserwacja krok po kroku." W rybnickim muzeum, w środę 10 stycznia o godz. 17:30 (Rynek 18), będzie miała miejsce prezentacja po konserwacji Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.
  W zbiorach Muzeum w Rybniku znajduje się egzemplarz Biblii z XVII w. w tłumaczeniu Marcina Lutra. Przedmiot ten nie był zbyt często pokazywany. Dopiero w 2016 roku zdecydowano się na na przeprowadzenie jego pełnej konserwacji. Prace trwały ponad rok a ich efekty będzie można zobaczyć podczas spotkania w Muzeum. Będzie to też okazja do zapoznania się z procesem konserwacji. Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Kwaśniewicz i Danuta Skrzypczyk
  Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora.
  Źródło: www.rybnik.com.pl

 • 4 styczeń 2018

  Spotkanie Kolędowe

  Parafie Ewangelicko-Augsburskie w Katowicach i Rybniku serdecznie zapraszają na Spotkanie Kolędowe w Święto Trzech Króli.
  W czasie kolędowania wystąpią parafialne chóry: "Largo" pod dyrekcją Aleksandry Maciejczyk oraz "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  Sobota, tj. 6.01.2018 r., godz. 10.00 - Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, ul. Warszawska 18

 • 2 styczeń 2018

  Zabawa karnawałowa

  Rada Parafialna zaprasza do udziału z zabawie karnawałowej.
  W piątek 9 lutego 2018 r. o godz. 19-tej. w Domu Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt 150 zł od pary.

 • 31 grudzień 2017

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE


 • 26 grudnia 2017

  Jasełka 2017

  Kontynuując piękną tradycję przedstawień Bożonarodzeniowych, jak co roku, w drugi dzień świąt, 26 grudnia, w kościele zaprezentowały się dzieci ze Szkółki Niedzielnej.
  W Jasełkach scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka Jezus przeplatane były obrazami charakterystycznymi współczesnemu obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia.
  Ciekawy scenariusz, barwne stroje, perfekcyjne wykonanie kolęd na skrzypcach i trąbce przez rodzeństwo Jarzyna, wszystko dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Dzieci świetnie radziły sobie nawet z bardzo długimi kwestiami a najmłodsze dziarsko dołączały do śpiewu. (Nagranie dostępne tutaj)
  Za ogrom pracy, wszystkim zaangażowanym, p. Wioletcie Goszyk, dzieciom i rodzicom podziękował ks. proboszcz M. Sikora.
  Na zakończenie jak co roku spotkanie z Mikołajem i to na co dzieci czekały cały rok – prezenty :)

  Po spektaklu poprosiłam autorkę o opisanie przygotowań do Jasełek, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy przez ile i jakich trudności trzeba przejść, żeby efekt końcowy zadowolił wszystkich.
  Poniżej wypowiedź P. Wioletty.

  "Przygotowania do Jasełek rozpoczęłam już w listopadzie. Najpierw napisałam scenariusz odpowiedni dla naszej grupy wiekowej. Staram się, aby Jasełka były zawsze trochę inne niż te tradycyjne. W tym roku wprowadziłam motyw Psa i Kota i odwiecznej niezgody między nimi. Na koniec dzięki Jezusowi nastąpiła zgoda między zwaśnionymi zwierzętami.
  Wprowadzam także inne pieśni bożonarodzeniowe niż tradycyjne kolędy, ponieważ dzieci lubią je śpiewać.
  Przydzielenie ról poszczególnym dzieciakom to także nie lada wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, kim był w zeszłym roku i predyspozycje. Technicznie trzeba jeszcze skserować rolę dla każdego i przesłać mailowo muzykę. W tym roku po raz pierwszy spotkałam się z prośbą dziecka o większą ilość tekstu, bo uznało, że ma za mało do mówienia. Przerobiłam jej rolę i dopisałam, aby była zadowolona.
  Próby rozpoczęły się już w połowie listopada na zajęciach Szkółki Niedzielnej. Dzieci wcześniej otrzymały teksty ról i teksty piosenek oraz ścieżkę dźwiękową do piosenek. Muszę przyznać, że pięknie nauczyły się swoich ról, niektóre z nich już tydzień później całość roli recytowały na pamięć. Co niedzielę oraz w piątek (22.12) ćwiczyliśmy Jasełka: kto po kim mówi, gdzie się porusza, komu należy przekazać mikrofon. Może komuś, kto nigdy nie przygotowywał przedstawień, wydawać się to proste, ale rzadko na próbę przychodzą wszyscy i kiedy uda nam się opanować jedną scenę, za tydzień ktoś nie przyjdzie i za dwa tygodnie znowu wracamy do sceny, która wydawała się już gotowa do występu. Ostatnia próba przed występem – w tym roku ta piątkowa – jest już próbą z wszystkimi aktorami. W tym roku dla naszego Józefa była to pierwsza próba i jedyna, bo wcześniej nie mógł być, był chory na ospę.
  Staram się zawsze, jeśli tylko mogę, pomóc rodzicom w zorganizowaniu strojów – wypożyczam je z mojej szkoły, gdzie mamy ich sporo, bo co roku z moją koleżanką także przygotowujemy Jasełka.
  Duże podziękowania należą się także rodzicom dzieci za to, że pilnują, by opanowały tekst, nauczyły się piosenek i przyszły na próbę. Bez tego występ byłby niemożliwy. Występ to zawsze stres dla dzieci i dla mnie: czy to, co przygotowaliśmy, uda się pokazać jak najlepiej. Ja jestem bardzo zadowolona z tegorocznego występu dzieci i mam nadzieję, że innym się także podobał."

  Pani Wioletto, bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź.

 • 24 grudnia 2017

  Świąteczne życzenia

  Lubiącym kolędować polecam nagrania zrealizowane w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Krakowie. Numery poszczególnych pików odpowiadają porządkowi pieśni zawartych w śpiewniku.
  Muzyka organowa: Miłosz Bonar
  Rejestracja i obróbka cyfrowa: Józef Cioruń
  Odsłuchaj na krakow.luteranie.pl

 • 21 grudzień 2017

  Doroczne spotkanie Seniorów - Adwentówka


 • 3 grudnia 2017

  BARBÓRKA

  "Gdy co dzień zniżam się w głąb ziemi, tam gdzie panuje wieczny mrok gdy pierwsza ciemność mnie oniemi, do Ciebie Boże ślę swój wzrok. Ty mnie w opiece swojej miej i od przygody broń mnie złej."
  Tą piękną pieśnią autorstwa ks. Edwarda Romańskiego, po uprzednim uroczystym powitaniu górników i ich rodzin przez proboszcza ks. Mirosława Sikorę, rozpoczęto tegoroczne nabożeństwo barbórkowe.
  W tym roku wyjątkowo przypadło ono w pierwszą niedziele adwentu tj. niedzielę poprzedzającą 4 grudnia.
  Tradycyjnie po nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się towarzyskie spotkanie przy wspólnym stole, kawie i ciastkach.