Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Rybniku
Tyś Bóg, który mnie widzi (Rdz 16,13 BW)
Aktualności

O nas

Jesteśmy najstarszym nurtem protestantyzmu, ruchem reformacyjnym zapoczątkowanym przez dr Marcina Lutra.

Historia kościoła i parafii

Początki ewangelicyzmu na ziemi rybnickiej sięgają czasów Reformacji. Po początkowym rozkwicie nastała jednak kontrreformacja i w 1629 r. ostatni ewangelicki duchowny, ks. Kissovius został zmuszony do opuszczenia Rybnika. Legalna działalność Kościoła stała się możliwa dopiero po 1742 roku, gdy Śląsk przeszedł we władanie pruskie. Liczba ewangelików w Rybniku i okolicach zaczęła znowu wzrastać w drugiej połowie XVIII w.

Król pruski Fryderyk Wielki zobowiązał swego następcę Fryderyka Wilhelma do otoczenia opieką licznych inwalidów wojennych, którzy zostali ranni podczas wojen śląskich. Na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma rybnicki zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Autorem przebudowy obiektu był Franz Ilgner. W zespole gospodarczym rybnickiego zamku znajdowała się nieczynna drewniana sieciarnia, wcześniej wykorzystywana do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt ten został przez Ilgnera w 1791 r. przebudowany i przeznaczony na potrzeby rybnickich ewangelików, którzy już wcześniej, od 1788 r. zaczęli odprawiać w Rybniku nabożeństwa. Pierwszą grupę zborowników tworzyli nieliczni ewangeliccy mieszkańcy miasta i okolic, urzędnicy, a przede wszystkim inwalidzi wojenni i ich rodziny.

W 1796 r. ów pierwszy, drewniany kościół uległ spaleniu. Szybko jednak został odbudowany i odnowiony. Z niewielkimi przeróbkami służył następnie rybnickim ewangelikom aż do 1853 r. Jednak w tymże roku drugi pożar spowodował takie zniszczenia, że już nie było możliwości odbudowy i postanowiono wybudować w jego miejsce nowy kościół. Wówczas powstała istniejąca do dziś murowana, otynkowana świątynia. Strop kościoła jest drewniany, okna półkoliste, ołtarz ambonowy, empory wsparte na czworobokowych filarach. Klasycystyczny wystrój pochodzi jeszcze z czasów budowy kościoła. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta "Chrystus i syn marnotrawny", wykonana w drugiej połowie XIX wieku. Neoromańska wieża został dobudowana do budynku kościoła w 1875 r. W związku ze swym przeznaczeniem rybnicki kościół zwany był "Kościołem Inwalidów" lub - w związku z osobą fundatora - kościołem Fryderyka Wilhelma.

Początkowo rybniccy ewangelicy administracyjnie związani byli z parafią w Żorach. Usamodzielnienie parafii nastąpiło po wybudowaniu nowego kościoła, czyli w 1853 r.

Podczas ostatniej wojny, w styczniu 1945 r. na rozkaz komendy wojskowej ks. Christian Schwencker ostatni przedwojenny duchowny, musiał opuścić Rybnik. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych opiekę nad parafią przejął ks. radca Edward Romański, później długoletni radca Konsystorza, a także autor poezji ewangelickiej. Służył on w Rybniku przez prawie 40 lat. Po nim przez trzy lata w Rybniku pracował ks. Piotr Mendroch, a później przez półtora roku ks. Waldemar Szajthauer. Od lutego 1989 r. proboszczem parafii był ks. ppłk Zbigniew Kowalczyk. Po jego przejściu w 2002 r. do służby w duszpasterstwie wojskowym, proboszczem parafii został ks. Mirosław Sikora.

Duszpasterze

 • od 1629 - ks. Kissovius
 • 1791-1796 - ks. Carl Wilhelm Naglo
 • od 1796 - ks. Klar
 • od 1849 - ks. Wolf
 • od 1853 - ks. Heinrich
 • od 1877 - ks. Hübner
 • od 1879 - ks. Schulze
 • od 1882 - ks. Eberlein
 • 1889-1890 - ks. Max Braun
 • 1890-1892 - ks. Sorof
 • 1892-1926 - ks. Paul Reinhold
 • 1926-1936 - ks. Christian Schwencker
 • 1936-1937 - ks. Adolf Zielke
 • 1937-1939 - ks. Robert Fiszkal
 • 1939-1941 - ks. Heinrich Gerhardt
 • 1942-1945 - ks. Christian Schwencker
 • 1945-1984 - ks. Edward Romański
 • 1985-1988 - ks. Piotr Mendroch
 • 1988-1989 - ks. Waldemar Szajthauer
 • 1989-2002 - ks. ppł Zbigniew Kowalczyk
 • od 2002 - ks. Mirosław Sikora
 • 25.11.2022 tymczasową opiekę nad parafią przekazano ks. Henrykowi Reske

Luteranie w Polsce

Nauka ks. dr Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze Zgody z roku 1580. Nauka Księgi Zgody jest wiernym wykładem Pisma Świętego w rozumieniu biblijnym i luterańskim (norma normata), które jest dla nas jedynym źródłem wiary i nauki chrześcijańskiej (norma normans). Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami całego protestantyzmu:

 • Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
 • Solus Christus - jedynie Chrystus
 • Sola gratia - jedynie łaska
 • Sola fide - jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem życia i normą wszelkich norm wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska "teologia krzyża" stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. Dlatego nauczamy za ap. Pawłem: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. (1 Kor 1,23a)

Wierzący zostaje usprawiedliwiony darmo, jedynie z łaski Bożej dla wiary w Jezusa Chrystusa, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi (nauka o usprawiedliwieniu stanowi o istnieniu lub upadku Kościoła standis et cadentis ecclasiae).

Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 13,6) Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu (fidutia). Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są środkami łaski Bożej. Przez nie jak przez kanał czystej wody spływa do grzesznego człowieka zbawienna łaska Boża. Przez Słowo i Sakrament darowana jest wierzącemu łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza - Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Chrzest święty

Chrzcimy dzieci (niemowlęta) i dorosłych, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, a poprzez katechumenat doszli do wiary. Niemowlęta chrzcimy dla wiary rodziców i wiary Kościoła. Katechizm naucza: Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Chrzest jest według nauki luterańskiej sakramentem jednorazowym i powtarza się w nas przez codzienny żal i pokutę. W ten sposób topiony zostaje stary Adam, a wyłania się nowy człowiek. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podpisał w roku 2000 w Warszawie wraz z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) wspólną deklarację w sprawie wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego w myśl słowa ap. św. Pawła: Jeden Chrzest, jedna wiara i jeden Pan.

Sakrament Ołtarza

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności ciała Chrystusowego (Ubiquitas corporis Christi) wierzą, że w Eucharystii "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina są obecne prawdziwie, realnie, cieleśnie i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa (starożytna nauka Kościoła o konsubstancjacji). Luteranizm natomiast odrzuca średniowieczną naukę z roku 1215 o przeistoczeniu (transsubstancjacji). Sakrament Ołtarza udzielany jest w Kościele Luterańskim pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Spowiedź

Praktykujemy spowiedź:

 • powszechną wszystkich wiernych przed ołtarzem w czasie nabożeństwa, zakończona rozgrzeszeniem (absolucją);
 • osobistą rozmowę duszpasterską z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy zakończoną również absolucją;
 • codzienną poprzez wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Kościół

Jest zgromadzeniem wierzących i społecznością świętych, w którym Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że istnieje Kościół zewnętrzny (widzialny) i wewnętrzny (niewidzialny). Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół niewidzialny, ukryty w Kościele widzialnym składający się z wielu wyznań chrześcijańskich. Luteranizm nawiązuje do pierwotnego Kościoła i nigdy nie czuł się nowym Kościołem. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, jedynym najwyższym Kapłanie i Pośredniku. Stąd każdy wierzący członek Kościoła, który przez chrzest został wyświęcony na kapłana powołany jest do jego sprawowania (np. w domu, w rodzinie, głosząc ewangelię w swoim środowisku, w Kościele przez udział we wszystkich władzach kościelnych). Kościół Ewangelicki choć nie zna kapłaństwa hierarchicznego, to jednak uważa, że publicznie w Kościele Słowo Boże głosić i sprawować Sakramenty Święte może tylko ten z jego członków, kto został do tego należycie powołany przez ordynację, czyli przez modlitwę i włożenie rąk starszych (Ordynacja), której zawsze dokonuje biskup w asyście innych duchownych. Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach: biskup, diakon, prezbiter (ksiądz).

Kościół jest społecznością świętych, dlatego nie kanonizujemy, ani też nie modlimy się do świętych. Pismo Święte zakazuje wzywania świętych, a księgi symboliczne naszego Kościoła nauczają: "(...) chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi, a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czcić jako patronów i orędowników (...). Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie)

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna, na czele której stoi Prezes Synodu Kościoła. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchowych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych, oraz tych, którzy w jego skład wchodzą z urzędu albo zostali powołani przez Radę Synodalną.

Synod Kościoła dokonuje wyboru naczelnych Władz Kościoła:
 • na 5 letnią kadencję Prezesa Synodu Kościoła i Radę Synodalną (2 duchownych i 2 świeckich radców),
 • na 10 letnią kadencję (może być ponowiona) Biskupa Kościoła, który jest duchownym Zwierzchnikiem całego Kościoła, a z urzędu jest także Prezesem Konsystorza,
 • na 5 letnią kadencję Konsystorz ( świecki wiceprezes, 3 duchownych i 3 świeckich radców), który jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce.
Kościół w Polsce stanowi 6 diecezji:
 • cieszyńska,
 • katowicka,
 • mazurska,
 • pomorsko-wielkopolska,
 • warszawska,
 • wrocławska.

Diecezja posiada swój synod diecezjalny składający się z wszystkich księży i wybranych przez parafie świeckich przedstawicieli, który dokonuje wyboru:

 • Rady Diecezjalnej na 5 letnią kadencję (1 radca duchowny (zastępca biskupa), świecki kurator diecezjalny i 1 świecki radca),
 • Biskupa diecezjalnego na 10 letnią kadencję (może być ponawiana)

Diecezja składa się z:

 • parafii i filiałów, na czele których stoi proboszcz i rada parafialna wybierani przez wszystkich pełnoletnich, płacących składki kościelne (1 % od dochodu) i przystępujących do Sakramentu Ołtarza członków parafii.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada swoje własne Wydawnictwo i Drukarnie AUGUSTANA w Bielsku Białej.
 • Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • Katecheci kształcą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Cieszynie.
 • W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny Żeński Diakonat Ewangelicki Eben Ezer oraz Centrum Misji i Ewangelizacji, które zajmuje się pracą ewangelizacyjną.
 • Kościół zajmuje się pracą wśród dzieci i młodzieży, służbą duszpasterską w wojsku, policji i więziennictwie, służbą diakonijną (charytatywną Diakonia Kościoła i Diakonie Diecezjalne), oraz współpracuje ekumenicznie z innymi Kościołami Chrześcijańskimi, przede wszystkim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, jak również i z Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) i innymi wspólnotami kościelnymi nie należącymi do PRE .

Żródło:

Opracowanie ks. Jan Gross, dnia 11 stycznia 2003 r.
Wikipedia za Dzieło łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (historia i współczesność), Wydawnictwo "Głos Życia", Katowice 2003.

Proboszcz

Ks. Mirosław Sikora
Od 25 listopada 2022 tymczasową opiekę nad parafią przekazano ks. Henrykowi Reske

Rada Parafialna

 • ks. proboszcz Mirosław Sikora,
 • Beata Buzek-Durdzińska (kurator),
 • Mirosław Jordan,
 • Andrzej Niemczyk,
 • Marian Kwiatoń,
 • Irena Seidel,
 • Wojciech Stysz,
 • Artur Undas.

Panie prowadzące Szkółkę Niedzielną

 • p. Wioletta Goszyk,
 • p. Alina Undas,
 • p. Dorota Kowalska,
 • p. Żaneta Folwarczny,
 • p. Judyta Blacha.

Organiści

p. Jan Niemiec i p. Tadeusz Hanik.

Dyrygentka chóru

p. Adelajda Romańska

Aktualności

Hasło miesiąca

Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.
(Rdz 1,31 BW)

Hasło tygodnia

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
(J 12:24 BW)


2023-03-25
Z Biblią na co dzień


bezpośredni link do "Z Biblią na co dzień"

Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.
(Prz 16,32 BW)

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
(Mt 5,9 BW)

Niech nam błogosławi Bóg pokoju i sprawiedliwości. Niech uczyni z nas rozjemców i świadków swojej sprawiedliwości. Niech otworzy nasze oczy, abyśmy widzieli to, co On widzi. Niech zachowa nas od brutalnych postępków. Boże, błogosław nam i daj nam silne, cierpliwe serce.
Eberhard Röhrig †2021

(8) Słuchaj! To mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. (9) Mój miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. (10) Mój miły odzywa się i mówi do mnie: Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź! (11) Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. (12) Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. (13) Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź.
(Pnp 2,8-13 BW)

(33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? (35) Albo któż wpierw dał mu coś, Aby za to otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
(Rz 11,33-36 BW)

Źródło:
BIBLIA INTERNETOWA
biblianacodzien.pl,
Z Biblią na Codzień


NAGRANIA NABOŻEŃSTW


bezpośredni link do "NAGRANIA NABOŻEŃSTW"

Nagrania dostępne tutaj


 • AKTUALIZACJA 20.03.2023

  Z KARTY OGŁOSZEŃ

  – Dziękujemy za udział w rekolekcjach prowadzonych przez ks. prof. Marka Jerzego Uglorza. Dziękujemy także wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia tego spotkania.
  Więcej o Wieczorze Rekolekcyjnym oraz plik do odsłuchania bądź pobrania dostępne w tym miejscu.

  – Uprzejmie prosimy o pomoc w uprzątnięciu terenu wokół kościoła w najbliższy wtorek 21 marca o godz. 9-tej.

  – Wiosenne sprzątanie cmentarza przy ul. Rudzkiej odbędzie się w sobotę 25 marca o godzinie 9-tej.

  – Sprzątanie terenu przy budynku sali parafialnej zaplanowano na 1 kwietnia na godz. 9-tą.

  – Nabożeństwo w Rybniku 26 marca o zwykłej porze 9:30 ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Dzieci zapraszamy na Szkółkę Niedzielną (informacje o szkółce dostępne w tym miejscu).

  – W Niedzielę Palmową 02.04.2023 r. w ramach Szkółki Niedzielnej pragniemy zorganizować dla dzieci "Szukanie Wielkanocnego Jajka". Więcej informacji w tym miejscu.


 • AKTUALIZACJA 24.03.2023

  REKOLEKCYJNY KONCERT UWIELBIENIA

  Rekolekcyjny koncert uwielbienia to doskonała okazja, aby na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu i pozwolić sobie na chwilę skupienia.
  Pozwól, aby muzyka i duchowe przesłanie dotarły do Twojego serca i umysłu, abyś mógł poczuć prawdziwe piękno i spokój. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby wyrwać się z rutyny i zanurzyć się w świecie piękna i duchowości. Serdecznie zapraszamy na rekolekcyjny koncert uwielbienia, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci.
  Poniedziałek 27 marca
  Godzina 18-ta
  Kościół Ewangelicko-Augsburski Ducha Świętego w Orzeszu.
  Koncert w wykonaniu Kariny Reske i Jana Chojnackiego.
  Słowo – ks. Oskar Wild


 • AKTUALIZACJA 16.02.2023

  PIEŚNI PASYJNE W ŻORSKICH KOŚCIOŁACH

  Pieśni pasyjne w międzynarodowym wydaniu zabrzmią w żorskich kościołach. Dwa kościoły, dwa dni doskonałej muzyki i cztery wspaniałe chóry.
  Pierwsza edycja Ekumenicznego Koncertu Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach odbędzie się 24 i 25 marca br.

  W piątek, 24 marca o godz. 17:00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Osińskiej 4 odbędzie się koncert inauguracyjny. Wystąpią: Wyższobramski Chór Kameralny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyrekcją Piotra Sikory oraz Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego.

  Drugiego dnia - w sobotę, 25 marca - koncert odbędzie się w kościele parafii pw. św. ap. Filipa i Jakuba w Żorach. O godz. 17:00 wystąpią Chór mieszany "HRON" ze Słowacji pod dyrekcją Petera Bibzy oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyrekcją Anny Szostak.

  Wstęp na koncerty jest bezpłatny!

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
  Szczegóły dostępne na:
  – www.zory.pl
  – opoka.org.pl
  – tvpkultura.tvp.pl

 • AKTUALIZACJA 21.03.2023

  SOLA SCRIPTURA 2022/2023

  Gratulacje dla Julii Duda i Anny Duda z parafii w Rybniku, które osiągnęły wspaniałe wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym "Sola Scriptura 2022/2023".
  Julia została laureatką w kategorii klas 7-8, zajmując 2. miejsce, podczas gdy Anna została finalistką w kategorii klas 4-6. Ich osiągnięcia są dowodem na to, jak ważne jest kultywowanie zainteresowania Pismem Świętym wśród młodych ludzi. Wspaniała robota, dziewczyny! Mamy nadzieję, że dalej będziecie się rozwijać i inspirować innych swoim przykładem.

  Wyniki Sola Scriptura 2022/2023 można zobaczyć w tym miejscu


 • AKTUALIZACJA 18.03.2023

  WIECZÓR REKOLEKCYJNY

  W dniu wczorajszym mieliśmy okazję uczestniczyć w Wieczorze Rekolekcyjnym z ks. prof. Markiem Jerzym Uglorzem, który odbył się w kościele ewangelickim w Rybniku.
  Tematem spotkania była "Mądrość przypowieści Jezusa". Mieliśmy przyjemność przypomnieć sobie znane przypowieści Biblijne i poznać ich nową interpretację, co okazało się niezwykle interesujące. Zaproszony gość zaprezentował nam bardzo ciekawe spojrzenie na te klasyczne opowieści. Chyba nie tylko ja byłam pod wrażeniem sposobu, w jaki udało mu się połączyć powagę z humorem, tworząc niesamowitą atmosferę spotkania. Wśród uczestników byli parafianie z różnych miast, a także młodzież z okolicznych parafii. Po zakończeniu rekolekcji, spotkaliśmy się na plebanii, gdzie swędziliśmy czas przy kawie i pysznym cieście.
  Dziękujemy księdzu ks. Henrykowi Reske oraz Radzie Parafialnej za zorganizowanie tego wydarzenia. Takie spotkania to nie tylko okazja do zintegrowania społeczności, ale również do wzbogacenia swojej wiedzy i poznania nowych perspektyw. Mamy nadzieję, że takie rekolekcje będą organizowane w przyszłości częściej, ponieważ to wspaniała okazja, aby spotkać się z innymi ludźmi i podzielić swoimi doświadczeniami. Z pewnością warto poświęcić swój czas na takie wydarzenia.
  Wieczór Rekolekcyjny z ks. prof. Markiem Jerzym Uglorzem można odsłuchać i pobrać na drive.google.com


 • AKTUALIZACJA 5.03.2023

  SZUKANIE WIELKANOCNEGO JAJKA

  W Niedzielę Palmową 02.04.2023 r. w ramach Szkółki Niedzielnej pragniemy zorganizować dla dzieci "Szukanie Wielkanocnego Jajka".
  Wiąże się to z przygotowaniem małej niespodzianki dla dzieci, dlatego bardzo prosimy o zapisywanie dzieci w Kancelarii Parafialnej do 19.03.2023 r. Mile widziane dobrowolne wpłaty na ten cel.


 • AKTUALIZACJA 4.03.2023

  ZJAZD MŁODYCH DOROSŁYCH 20+

  Zapraszamy na Zjazd Młodych Dorosłych 20+, który odbędzie się w weekend od 28 do 30 kwietnia w Pocysterskim Zespole klasztorno-pałacowym w Rudach k. Rybnika.
  Koszt to 250 zł od osoby. W planie zjazdu integracja, czas na lekturę Słowa Bożego, modlitwę, wieczór uwielbienia i wiele innych atrakcji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej parafii w Gliwicach gliwice.luteranie.pl oraz na fanpageu Młodzi Dorośli na Facebooku.
  Zapraszamy wszystkie pełnoletnie osoby, które czują się Młodymi Dorosłymi.


 • AKTUALIZACJA 4.03.2023

  OBOZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Centrum Misji i Ewangelizacji serdecznie zaprasza na obozy dla dzieci i młodzieży.
  Dzieci z roczników 2011 do 2016 zapraszamy na obóz: "Zaginione miasto", który odbędzie się od 23 do 29 lipca w Pokrzywnej.

  Młodzież, która ukończyła 12 lat zapraszamy na obóz "Widoczni", który rozpocznie się 31 lipca, a zakończy 7 sierpnia. Odbędzie się on w ośrodku H.A.T.A. w Niedzicy.

  Zgłoszenia na obozy oraz więcej informacji można znaleźć na stronach CME:
  Obóz dla dzieci
  Obóz młodzieżowy


 • AKTUALIZACJA 27.02.2023

  PRZEJĘCIE BUDYNKU PARAFII

  15-go lutego nastąpiło przejęcie budynku stanowiącego własność Rybnickiej Parafii, wobec którego od dłuższego czasu toczył się proces sądowy o jego odzyskanie z rąk dotychczasowego najemcy.
  Przejęcia i przekazania dokonał komornik sądowy w obecności policji i członków Rady Parafialnej. Dziękujemy wszystkim, którzy dokładali wszelkich starań o odzyskanie naszej własności.


 • AKTUALIZACJA 27.02.2023

  SKARBONKA DIAKONIJNA 2023

  26 lutego, rozpoczęła się kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej - Skarbonka Diakonijna.
  Jak co roku, wszyscy zostajemy zachęceni do ograniczenia wydatków na niektóre przyjemności i zebrania pieniędzy do specjalnych skarbonek, które będą przekazane Diakonii na cele dobroczynne, wspierające osoby potrzebujące. Skarbonki są dostępne przy wyjściu z kościoła.
  Więcej informacji na diakonia.org.pl


 • AKTUALIZACJA 27.02.2023

  FORUM DIAKONIJNE

  W sobotę przed 1. Niedzielą Postu Biskup Diecezji Katowickiej zwołuje tzw. Forum Diakonijne, na które zapraszani są przedstawiciele poszczególnych parafii zaangażowani w działalność charytatywną, społeczną i pomagający potrzebującym, ubogim, chorym oraz samotnym.
  Tegoroczne spotkanie miało miejsce 25 lutego, w Pszczynie. W ośrodku Błękitny Krzyż omówiono główne działania Fundacji Matki Ewy oraz zaprezentowano projekt "Jadłodzielnia". Następnie uczestnicy przeszli do sali parafialnej, gdzie ks. bp Marian Niemiec przedstawił rozważania na temat fragmentu "kazania na górze".
  Kolejnym punktem programu było przedstawienie głównych działań Fundacji przez panią Magdalenę Fornal, jej prezes. Główny temat tegorocznego Forum skupiał się na pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciele parafii opowiadali, w jaki sposób angażują się w to dzieło, a szczególne zainteresowanie wzbudziła wypowiedź pastorowej Małgorzaty Makuli, która przedstawiła działania i projekty na rzecz ponad 70 uchodźców, których podjęła parafia w Golasowicach.
  Podczas Forum poruszono również temat Katowic-Szopienic oraz inne bieżące sprawy. Na zakończenie ks. bp M. Niemiec udzielił wszystkim błogosławieństwa i zachęcił do dalszego okazywania serca człowiekowi w potrzebie.
  Parafia w Rybniku miała także swoich delegatów na tym spotkaniu.
  Dziękujemy organizatorom za przygotowanie tegorocznego forum.


 • AKTUALIZACJA 18.02.2023

  APEL O POMOC TURCJI I SYRII

  6 lutego południowa Turcja i północna Syria zostały dotknięte trzęsieniem ziemi, w wyniku którego zginęło ponad 41 tys. osób.
  Wiele osób jest zaginionych, rannych, bez dachu nad głową. Prezes Diakonii Polskiej i biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaapelowali razem o składanie ofiar pieniężnych na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w tym kataklizmie. Datki można przekazywać na konto Diakonii Polskiej.
  Zbiórka trwa do 30 kwietnia.
  Pełny tekst apelu prezesa Diakonii i biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, numer konta dostępne na diakonia.org.pl


 • AKTUALIZACJA 17.02.2023

  MIEDZYPARAFIALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

  17 lutego gościliśmy młodzież z Mikołowa wraz z ks. K. Undasem oraz młodzież z Orzesza z pastorową B. Reske i z ks. H. Reske.
  Zdjęcia ze międzyparafialnego spotkania młodzieży dostępne na www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 16.02.2023

  1,5 PROCENT PODATKU DOCHODOWEGO NA PARAFIĘ

  Przed nami okres rozliczeń podatkowych za rok 2022. Po raz pierwszy podatnicy mogą przekazać 1,5 procent swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w ten sposób parafii za pośrednictwem Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej).
  Szczegółowe informacje dostępne w ulotkach (znajdują się przy wyjściu z kościoła) lub na diakonia.org.pl


 • AKTUALIZACJA 06.02.2023

  ZGROMADZENIE PARAFIALNE

  5 lutego po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne Parafii w Rybniku.
  Głównym punktem spotkania było podsumowanie minionego roku. Ks. Henryk Reske przedstawił ważne wydarzenia i osiągnięcia parafii. W trakcie zgromadzenia zatwierdzono również sprawozdanie oraz preliminarz budżetowy na rok 2023.

 • AKTUALIZACJA 06.02.2023

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA ROZPOCZYNA ZAJĘCIA W KOŚCIELE

  Dzieci są przyszłością parafii i ich rozwijające się duchowe życie jest ważnym elementem naszej wspólnoty kościelnej.
  Dlatego od 5 lutego dzieci ze Szkółki Niedzielnej przychodzą do kościoła a po liturgii wstępnej w asyście opiekunów, ze światełkiem otrzymanym od księdza, udają się do sali parafialnej na nabożeństwo przystosowane dla dzieci.
  Celem zabierania dzieci do kościoła jest zapoznanie ich z liturgią, nauczanie korzystania ze śpiewnika, zapoznanie z pieśniami oraz integracja ze zborem.

 • AKTUALIZACJA 28.01.2023

  OFIARA NA SZOPIENICE

  Jesteśmy głęboko poruszeni wybuchem gazu w Katowicach-Szopienicach w piątek 27.01.
  W wyniku eksplozji została całkowicie zniszczona plebania tamtejszej parafii ewangelickiej. Obejmujemy naszą modlitwą i współczuciem wszystkich poszkodowanych i całą parafię.
  W obecnej chwili wszyscy mieszkańcy są objęci opieką i niezbędnym wsparciem ze strony Kościoła, diecezji i rodzin. Obiekty parafialne były objęte ubezpieczeniem majątkowym. Będą również potrzebne zbiórki pieniężne na pomoc parafii i rodzinom. Chcemy jednak, aby odbywało się to w sposób zorganizowany i uporządkowany. Ofiary na ten cel będziemy przekazywać poprzez parafię. Swoje ofiary można już dziś wpłacać na konto parafii PKO o/Rybnik 61 1020 2472 0000 6102 0137 5583 z dopiskiem "ofiara na Szopienice". Będzie też otwarta lista ofiar w kancelarii.


 • AKTUALIZACJA 27.01.2023

  PROŚBA O MODLITWY

  Apel bp Mariana Niemca i bp Jerzego Samca po tragedii w Szopienicach.
  Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

  Otrzymaliśmy dzisiaj tragiczne wieści z parafii w Szopienicach. Na skutek wybuchu gazu został w połowie zniszczony budynek plebanii.
  Po przeprowadzonej akcji ratowniczej odnaleziono ciała dwóch osób. W szpitalu przebywa aktualnie jeden poparzony mężczyzna oraz dwoje dzieci wikariusza parafii. Proboszcz z rodziną nie doznali obrażeń. Nie ucierpiała rodzina ukraińska, które mieszkały w budynku.
  Po ustaleniu konkretnych potrzeb będziemy informować jakiej pomocy mogą potrzebować poszkodowane rodziny.
  Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwach jakie do nas dotarły.
  W tej trudnej chwili prosimy Was o dalsze modlitwy szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o duchownych i ich najbliższych, rodzinę zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz całą szopienicka parafię.

  "Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu". Ps 34, 19

  Wasi w Chrystusie
  Bp Marian Niemiec
  Bp Jerzy Samiec


 • AKTUALIZACJA 23.01.2023

  JUBILEUSZ RENI

  Jest taka osoba, która każdego dnia poświęca swój czas i serce dla parafii w Rybniku.
  Pani Renia, kościelna, obchodzi dzisiaj swoje 60-te urodziny i z tej okazji chcielibyśmy jej podziękować za ciężką pracę i poświęcenie dla parafii. W zeszłą niedzielę, życzenia złożyli podczas nabożeństwa, ks. H. Reske oraz Rada Parafialna.
  Pani Renia jest nie tylko kościelną, ale również prawdziwym skarbem dla naszej społeczności. Zawsze gotowa do pomocy i wsparcia, a jej uśmiech i dobroć rozchodzą się po całej parafii. Życzymy Ci Reniu dużo zdrowia i Bożego Błogosławieństwa na każdy nowy dzień. Dziękujemy za wszystko co robisz dla nas i życzymy pomyślności z okazji Twojego jubileuszu.

  Życzenia ks. H. Reske dostępne na YouTube
  Życzenia Rady Parafialnej dostępne na YouTube


 • AKTUALIZACJA 7.01.2023

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Wczoraj 6 stycznia, w naszej parafii odbyło się Epifanijne Nabożeństwo Kolędowe.
  Chór "Canto Deo" pod kierunkiem p. Adelajdy Romańskiej zaprezentował dziewięć kolęd. Na organach gościnnie zagrał p. Paweł Piorko, a Słowem Bożym służył ks. radca Henryk Reske.

  Zapraszamy do odsłuchania nagrań.

  Preludium organowe w wykonaniu Pawła Piorko do odsłuchania na www.youtube.com

  Przywitanie – ks. radca Henryk Reske dostępne na www.youtube.com

  Kolędy:
  "Święta" – St. Hadyna,
  "Radość dziś nastała" – kolęda ukraińska,
  "Niech pląsa świat" – muz. G.F. Händel,
  do odsłuchania na www.youtube.com

  Kolędy:
  1. "Promiennym blaskiem gwiazdy lśnią" – kolęda norweska – muz. S. Thomas, opr. Roger C. Wilson
  2. "Jezus malusieńki" – opr. J. Świder
  3. "Przystąpmy do szopy" – opr. J. Świder
  do odsłuchania na www.youtube.com

  Kolędy:
  1. "W Betlejem w noc ciemną" – muz. i sł. – A. Korfanty opr. M. Bliwert
  2. "Kołysanka" – muz. J. Brahms, opr. K. Hławiczka
  3. "Gloria" – C. Stein
  do odsłuchania na www.youtube.com

 • AKTUALIZACJA 5.01.2023

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Zapraszamy na Epifanijny Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Canto Deo pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej.
  Preludium organowe w wykonaniu Pawła Piorko. Rozważanie – ks. radca Henryk Reske.

  Kościół ap. Piotra i Pawła w Rybniku (ul. Miejska 12).
  Piątek 6 stycznia w Święto Epifanii.
  Godzina 9:30
  Program dostępny w galerii.

 • AKTUALIZACJA 5.01.2023

  DARMOWE ZDJĘCIA Z JASEŁEK

  Do 15 marca można pobrać darmowe zdjęcia z Jasełek i spotkania z Mikołajem.
  Fotografie w wysokiej rozdzielczości (odpowiednie do druku lub do zakładu fotograficznego) dostępne są na drive.google.com.
  Ze względu na ograniczoną pojemność dysku po 15 marca pliki zostaną usunięte.

  Link do 140 zdjęć z Jasełek dostępne na drive.google.com

  Link do 100 zdjęć "spotkanie z Mikołajem" dostępne na drive.google.com

  Niektóre ze zdjęć można zobaczyć w galerii "JASEŁKA I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM"
  Mamy nadzieję, że zdjęcia zachęcą dzieci i rodziców do korzystania ze Szkółki Niedzielnej, na którą serdecznie zapraszamy :)


 • AKTUALIZACJA 30.12.2022

  JASEŁKA I SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

  W Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego o godzinie 9:30 rozpoczęła się Gwiazdka dla dzieci.
  Przywitał nas ksiądz Henryk Mach. Po zmówieniu modlitwy i wspólnym odśpiewaniu dwóch kolęd ksiądz odczytał i rozważył fragment z Ewangelii z Mateusza, 1– rozdziału od 18 do 25– wiersza.
  Nim dzieci ze szkółki niedzielnej otrzymały głos i mogły zaprezentować swoje talenty przedstawiając historię narodzin Pana Jezusa, posłuchaliśmy kolęd w wykonaniu rodziny Jarzynów.
  Po przedstawieniu nadszedł czas na spotkanie z Mikołajem w niebieskich trampkach. Jak co roku przyszedł w towarzystwie pomocnych elfów.
  Nie tylko dzieci otrzymały prezenty ale także ksiądz, p. Renia i p. Irka. Nie mogło zabraknąć także odśpiewania "sto lat" z okazji urodzin księdza Macha.
  Uroczystą Gwiazdkę zakończyliśmy zmówieniem modlitwy końcowej i odśpiewaniem kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii oraz nagrań.

  Powitanie i rozważanie Słowa Bożego przez ks. Henryka Macha dostępne na drive.google.com

  Kolędy w wykonaniu Marty i Pawła dostępne na drive.google.com

  Jasełka można zobaczyć na www.youtube.com

  Spotkanie z Mikołajem można także zobaczyć na www.youtube.com

  Zakończenie Jasełek - ks. Henryk Mach dostępne na drive.google.com

  Przypominamy, że kurczące się zasoby dyskowe zmuszają nas do systematycznego zwalniania starszych treści co w rezultacie objawić się może niedziałaniem starszych adresów url.

 • AKTUALIZACJA 25.12.2022

  1. DZIEŃ ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO

  Świętowanie Bożego Narodzenia to doskonała okazja, do spędzenia czasu z rodziną i bliskimi, a także dzieleniem się radością i miłością z innymi. To wyjątkowy czas dla wszystkich wierzących.
  Nabożeństwo w 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego odbyło się o godzinie 9:30. W tym roku poprowadził je ks. H. Reske. W ramach uroczystości została zaprezentowana muzyka G.F. Händela pt. "Niech pląsa świat" oraz ukraińska kolęda "Radość dziś nastała", które wykonał parafialny Chór Canto Deo. Do uświetnienia nabożeństwa przyczynili się także organista Jan Niemiec oraz Marta Jarzyna i Katarzyna Jarzyna. Zaprezentowali nam piękne, pełne emocji interpretacje utworów.
  Po nabożeństwie przygotowano dekoracje do Jasełek.

  "Niech pląsa świat" – muz.G.F.Händel
  Do zobaczenia na www.youtube.com

  "Radość dziś nastała" - kolęda ukraińska
  Do zobaczenia na www.youtube.com

  Marta Jarzyna i Jan Niemiec
  Do zobaczenia na www.youtube.com

  Marta Jarzyna i Katarzyna Jarzyna
  Do zobaczenia na drive.google.com

 • AKTUALIZACJA 24.12.2022

  Wigilia Narodzenia Pańskiego

  W sobotę 24 grudnia o godzinie 16.00 odbyło się nabożeństwo wigilijne.
  Wspólnota parafialna spotkała się, by przeżyć duchowe świętowanie przed rozpoczęciem wigilii w domach. Podczas nabożeństwa usłyszeliśmy pieśni w wykonaniu chóru Canto Deo, kazaniem tego wieczoru służył ks. bp. J. Samiec, który zachęcał nas do wspólnego zastanowienia się nad prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia.

  Zapraszamy do odsłuchania kazania i pieśni.

  Kazanie dostępne na drive.google.com

  "W Betlejem w noc ciemną" - muz. i sł. Adam Korfanty, opr. Mirosław Bliwert
  Wykonanie - Chór "Canto Deo"
  Zobacz na www.youtube.com

  "Cicha noc" - Fr. Gruber
  Wykonanie - Chór "Canto Deo"
  Zobacz na www.youtube.com

 • AKTUALIZACJA 23.12.2022

  ŻYCZENIA


 • AKTUALIZACJA 23.12.2022

  ADWENTÓWKA DLA SENIORÓW

  Pozostając w świątecznym klimacie, wspominamy Parafialne Spotkanie Adwentowe dla Seniorów, które miało miejsce w niedzielę 18 grudnia.
  To świąteczne spotkanie było okazją do wspólnych śpiewów i modlitwy a także spróbowania specjalnych potraw i ciast, które nadawały całemu wydarzeniu świątecznego charakteru.
  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego spotkania, szczególnie osobom, które upiekły ciasta i ciasteczka, pomogły w ich pakowaniu, dzięki czemu udało się przygotować słodkie prezenty dla seniorów.

  Jak wyglądały przygotowania można zobaczyć na www.facebook.com

 • AKTUALIZACJA 13.12.2022

  SOLA SCRIPTURA 2022/2023

  Julia Duda i Anna Duda, uczennice z parafii w Rybniku, zostały zakwalifikowane do finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura" 2022/2023.
  Podczas tegorocznego konkursu uczestnicy przygotowywali się do egzaminów z Ewangelii Jana oraz Listów Jana. W etapie diecezjalnym Julia zajęła pierwsze miejsce. Jest to już jej trzeci finał, podczas których zdobyła tytuł laureata. Natomiast Anna brała udział w konkursie po raz pierwszy, ale wcześniej trzy razy startowała w konkursie plastycznym dla uczniów klas 1-3. Gratulujemy obu finalistkom i życzymy im powodzenia podczas finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 11 marca.
  Więcej na temat tegorocznego konkursu przeczytasz tutaj


 • AKTUALIZACJA 7.12.2022

  ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE

  Zapraszamy młodzież w piątek 9 grudnia o godz. 18:15 na świąteczne spotkanie przy ciastku i herbacie. Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie prezentu niespodzianki w cenie 20 zł.
  Zebranie poprowadzi Pani Pastorowa Beata Reske.


 • AKTUALIZACJA 5.12.2022

  DZIEŃ GÓRNIKA

  W niedzielę 4 grudnia, obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Górnika. Uroczyste nabożeństwo poprowadził i kazaniem w tym dniu służył ks. Henryk Reske.
  Dołączamy do życzeń i zapraszamy do obejrzenia zdjęć na www.facebook.com oraz odsłuchania kazania na drive.google.com
  Zdjęcia w większej rozdzielczości do pobrania na drive.google.com

 • AKTUALIZACJA 27.11.2022

  GWIAZDKA DLA DZIECI

  W Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia pragniemy zorganizować Gwiazdkę dla dzieci z Jasełkami i prezentami. Prosimy o zapisywanie chętnych w kancelarii parafialnej i dokonywanie wpłat na ten cel, 40 zł od dziecka.
  Zapisy trwać będą do przyszłej niedzieli 4 grudnia. Czasu nie pozostało wiele prosimy więc o przekazywanie tej informacji.
  Wiadomość dostępna także na
  www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 9.11.2022

  ZMIANA CZŁONKA RADY PARAFIALNEJ

  Do wiadomości podajemy, że na posiedzeniu ostatniej Rady Parafialnej w zastępstwie za sp. Zygfryda Pasek został powołany p. Marian Kawiatoń.


 • AKTUALIZACJA 9.11.2022

  PODZIĘKOWANIE ZA UPRZĄTNIĘCIE LIŚCI

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w uprzątnięciu liści na cmentarzu i przy kościele. Serdeczne Bóg zapłać.
  Zdjęcia z porządkowania cmentarza można zobaczyć na www.facebook.com

 • AKTUALIZACJA 2.11.2022

  PAMIĄTKA REFORMACJI

  30-tego października w naszym kościele odbyło się nabożeństwo upamiętniające Pamiątkę Reformacji. Kazaniem służył ks. proboszcz Mirosław Sikora (kazanie dostępne na drive.google.com).
  O oprawę muzyczną zadbał parafialny Chór Canto Deo.

  Pieśń Panie, Sam Twój Kościół – muz. J. Gawlas – dostępna jest na drive.google.com
  Pieśń Tam gdzie Bóg żywy – sł. J. Noga, muz. J. Gawlas – można pobrać z drive.google.com


 • AKTUALIZACJA 25.10.2022

  FOTORELACJA z 15-lecia CHÓRU CANTO DEO i 50-lecia PRACY DYRYGENCKIEJ P. ADELAJDY ROMAŃSKIEJ

  15-lecie PARAFIALNEGO CHÓRU "CANTO DEO"i 50-lecie pracy dyrygenckiej Adelajdy Romańskiej (1/3)
  0:20 – "Zachowaj nas" – muz. J.S. Bach, sł. ks. M. Luter
  2:42 – "Słowa Twego dar szlachetny" – muz. M. Bliwert, sł. N. Zinzendorf
  4:45 – "Jaki piękny świat" (What a wonderful world) – muz. G.D. Weiss/G. Douglas, sł A. Romańska

  Odsłuchaj na www.youtube.com
  Pobierz nagranie z drive.google.com
  15-lecie PARAFIALNEGO CHÓRU "CANTO DEO"i 50-lecie pracy dyrygenckiej Adelajdy Romańskiej (2/3)
  0:19 – "Pieśń" – muz. R. Twardowski, sł. J. Kochanowski
  3:07 – "Bóg twierdzą mą" – muz. C. Stein, opr. słów – A. Romańska
  7:20 – "Pan jest stróżem" – muz. F. Mendelssohn-Barholdy, opr. słów – G. Zander

  Odsłuchaj na www.youtube.com
  Pobierz nagranie z drive.google.com

  15-lecie PARAFIALNEGO CHÓRU "CANTO DEO"i 50-lecie pracy dyrygenckiej Adelajdy Romańskiej (3/3)
  "Chór niewolników hebrajskich" z opery "Nabucco" – muz. G. Verdi
  Akompaniament organowy – Tadeusz Hanik

  Odsłuchaj na www.youtube.com
  Pobierz nagranie z drive.google.com

  Po koncercie ks. proboszcz Mirosław Sikora wyraził uznanie Chórowi Canto Deo i Pani Dyrygent Adelajdzie Romańskiej oraz przeczytał list Biskupa Diecezji Katowickiej ks. Mariana Niemca z podziękowaniami i życzeniami.
  Następnie p. Aleksandra Maciejczyk przekazała życzenia w imieniu wszystkich chórów Diecezji Katowickiej. Na zakończenie p. Jan Dyga w imieniu Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, wręczył P. Adelajdzie Romańskiej Nagrodę Specjalną – Herolda Śpiewactwa Śląskiego.

  Nagranie podziękowań dostępne na drive.google.com

  Całość nabożeństwa dostępna na drive.google.com

  Chórowi i Pani Dyrygent życzymy Bożego Błogosławieństwa w życiu codziennym i na dalsze lata pracy.

 • AKTUALIZACJA 21.10.2022

  15-LECIE CHÓRU "CANTO DEO" i 50-LECIE PRACY DYRYGENCKIEJ P. ADELAJDY ROMAŃSKIEJ

  W najbliższą niedzielę 23 października o godz. 9.30 odbędzie się uroczyste nabożeństwo połączone z 15-leciem parafialnego Chóru "Canto Deo" i 50-leciem pracy dyrygenckiej Pani Pastorowej Adelajdy Romańskiej.
  Program uroczystości – dostępny na rybnik.luteranie
  Życiorys artystyczny dyrygenta – dostępny na rybnik.luteranie
  Serdecznie zapraszamy.

 • AKTUALIZACJA 18.10.2022

  PREZENT POD CHOINKĘ

  Do 14 listopada można przynosić na plebanię odpowiednio przygotowane i opisane paczki dla dzieci zagrożonych ubóstwem; pochodzących z różnych krajów, środowisk i kościołów.
  Co może znajdować się w paczce, jak ją zapakować, opisać, numer konta i inne szczegółowe informacje dostępne na cme.org.pl, w kancelarii parafialnej po nabożeństwie lub w poniedziałki, wtorki i środy od 9:00 do 13:00 u p. Reni (kościelnej) pod numerem telefonu 608 505 769.


 • AKTUALIZACJA 10.10.2022

  DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW

  W pierwszą niedzielę października obchodziliśmy w naszej parafii Dziękczynne Święto Żniw. W pięknie przyozdobionym kościele dziękowaliśmy Bogu za wszystkie dary i łaski.
  Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło wejście dzieci ze szkółki niedzielnej niosących bochen chleba, który został pobłogosławiony i złożony na ołtarzu.
  Parafialny Chór Canto Deo wykonał dwie pieśni. "Pieśń" (Czego chcesz od nas Panie) - muz. Romuald Twardowski, sł. J. Kochanowski (nagranie do pobrania na drive.google.com) oraz "Jaki piękny świat" (What a wonderfull world" muz. G.D.Weiss/G. Douglas, sł. A. Romańska (nagranie do pobrania na drive.google.com)
  Kazaniem z 1Tm 4,4-5 służył ksiądz proboszcz Mirosław Sikora (kazanie dostępne tutaj).

  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego jakże ważnego święta.
  Pamiątkowe zdjęcia w większej rozdzielczości można pobrać z drive.google.com
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsca starsze pliki są kasowane, co za tym idzie starsze linki przestaną działać.

 • AKTUALIZACJA 4.10.2022

  XXIII ZJAZD PRZEWODNIKÓW EWANGELIKÓW

  W dniach 22.09.22-25.09.22 parafia ewangelicka w Rybniku była gospodarzem XXIII Zjazdu Przewodników Ewangelików. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwali Dariusz Wantulok oraz Ewa Gatnar.
  W dniach 22.09.22-25.09.22 parafia ewangelicka w Rybniku była gospodarzem XXIII Zjazdu Przewodników Ewangelików. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwali Dariusz Wantulok oraz Ewa Gatnar.

  W pierwszym dniu przewodnicy zwiedzali ewangelicki kościół ap. Piotra i Pawła z 1791 w Rybniku (zwany również "kościołem inwalidów"). Następnie udali się na spacer po Rybniku, odwiedzając m.in. I LO im. Powstańców Śląskich, która to szkoła w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. Po zabytkowym budynku oprowadzał dyrektor placówki, Tadeusz Chrószcz. Trzeba zaznaczyć, że pierwszym maturzystą tej szkoły był kardynał Bolesław Kominek, który położył wielkie zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego. W dalszej części zwiedzania uczestnicy Zjazdu przeszli reprezentacyjną ulicą Kościuszki do katolickiej bazyliki św. Antoniego, o której opowiadał proboszcz, ks. Marek Bernacki. Kościół ten posiada najwyższe wieże na Górnym Śląsku (95m). Z wieży południowej, gdzie znajduje się punkt widokowy, roztacza się piękna panorama - widać m.in. Beskid Śląski, Sudety (masyw Pradziada) i Górę Świętej Anny. Zwiedzanie Rybnika zakończono w zabytkowej kamienicy Świerklaniec w ścisłym centrum miasta.

  Drugiego dnia zjazdowicze udali się do Rud. Tutaj po zespole klasztorno-pałacowym, jak i po parku oprowadzała redaktorka naczelna Wysokich Obcasów (tygodnika tematycznego Gazety Wyborczej), Aleksandra Klich-Siewiorek. Pani Ola jest współautorką przewodnika po Rudach (prywatnie też mieszka w tej miejscowości). Następnym punktem zwiedzania była Zabytkowa Kopalnia Ignacy (Hoym) w Rybniku-Niewiadomiu. Nowoczesne multimedialne wystawy w oryginalnych pokopalnianych obiektach (wraz z bezcenną maszyną parową z 1920 - od niedawna znów "pod parą") pokazywała pasjonatka lokalnej historii, Małgorzata Płoszaj, która przybliżyła nam również historię rybnickiej gminy żydowskiej. Ostatnim punktem drugiego dnia był najstarszy obiekt Wodzisławia Śląskiego - kościół ewangelicki Świętej Trójcy, który przed 1810 należał do zakonu franciszkanów. Z historią parafii zapoznał nas proboszcz, ks. Daniel Ferek oraz lokalny pasjonat historii pan Marian Scheithauer.

  Trzeciego dnia Zjazdu przewodnicy udali się na wycieczkę do Raciborza, Rozumic i Ściborzyc Wielkich. W Raciborzu grupa zwiedziła gotycką kaplicę zamkową św. Tomasza Kantuaryjskiego (zwaną "śląską Sainte-Chapelle"), a potem udała się do kaplicy cmentarnej przy ul. Starowiejskiej, w której dziś odbywają się nabożeństwa dla małej społeczności ewangelickiej Raciborza. Z historią nieistniejącego kościoła ewangelickiego (zniszczonego w 1945 przez wojska radzieckie, a w latach 60. XX wieku ostatecznie rozebranego) zapoznał uczestników Dariusz Wantulok, a rozważanie na podstawie tekstów wyznaczonych na dzień 24.09.22 poprowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Następnie przewodnicy obejrzeli centrum Raciborza (głównie rynek i okolice), po czym udali się do Rozumic, gdzie znajdują się ruiny ewangelickiego kościoła. Warto nadmienić, że Rozumice do 1945 były zamieszkałe w zdecydowanej większości przez ewangelików, a ostatni rozumicki pastor Arnold Hitzer należał do Kościoła Wyznającego. O znaczeniu tego miejsca przypomniała dk A. Błahut-Kowalczyk, powołując się na tekst z II Księgi Mojżeszowej 3,5b - tutaj została też przywołana postać ks. Dietricha Bonhoefera. Ostatnim punktem wycieczki był kościół w Ściborzycach Wielkich. W miejscowości tej, otoczonej z trzech stron Czechami, jest mała parafia ewangelicka, która przed wojną była filiałem parafii w Rozumicach. Wieczorem przewodnicy wrócili do Rybnika bogaci w przeżycia duchowe.

  W ostatnim dniu zjazdowicze wzięli udział w nabożeństwie w kościele ewangelickim w Rybniku, które poprowadził proboszcz parafii, ks. Mirosław Sikora - wspomniano zmarłych przewodników ewangelików, a śpiewem służyła Joanna Szczepankiewicz-Battek.

  Tradycyjnie uczestnicy Zjazdu podjęli decyzję o miejscu kolejnego spotkania - postanowiono, że XXIV Zjazd Przewodników Ewangelików będzie miał bazę w Warszawie. Pełni wrażeń przewodnicy udali się do swoich macierzystych parafii.

  DW

 • AKTUALIZACJA 14.09.2022

  RODZINNY PIKNIK PARAFIALNY

  Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku spotkaliśmy się na Rodzinnym Pikniku Parafialnym.
  Dzięki staraniom organizatorów w programie znalazło się szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych uczestników m. in. dmuchany zamek, zabawy ruchowe, loteria fantowa. Miłośnicy gór mogli posłuchać ciekawej prelekcji pierwszego Polaka z Koroną Europy p. Krzysztofa Kapes – Kowalskiego. Fani muzyki wsłuchiwali się w koncert organowy p. Szymona Jarzyny – zdobywcy: I Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów w Białymstoku, I Nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie Organowym Kompozytorskim w Bielsku Białej, I Nagrody na 12-tym Ogólnopolskim Konkursie Organowym w ramach 13 Festiwalu Muzyki Organowej Kameralnej "Per Artem ad Astra" w Krasnogrodzie, III miejsca i Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Ogólnopolskim Konkursie Organowym we Wrocławiu. Pan Szymon Jarzyna dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Sympatycy naszej parafii mogli posłuchać p. Dariusza Wantuloka, który ciekawie opowiedział o tegorocznych Dniach Otwartych w naszym kościele.
  Dziękujemy proboszczowi i Radzie Parafialnej za zorganizowanie spotkania oraz kościelnej Reni za udostępnienie zdjęć.

 • AKTUALIZACJA 6.09.2022

  ZAKOŃCZENIE DNI OTWARTYCH

  W dniach od 18 lipca do 31 sierpnia nasza parafia zorganizowała Dni Otwarte.
  W każdy poniedziałek (po południu) oraz wtorek, środę i czwartek nasz kościół był przez trzy godziny otwarty. Odwiedziło nas przez ten czas 280 osób. Wielu spośród nich było po raz pierwszy w naszym kościele. Większość gości była z Rybnika i okolic, ale gościliśmy również grupę pielgrzymów z wielkopolskiego Kępna. Część osób wstępowało pomodlić się, wyciszyć od zgiełku dnia codziennego. Inni interesowali się naszym zabytkowym obiektem i historią parafii. Wielu w rozmowach podkreślało piękny, acz skromny, wystrój naszego kościoła. Nasi parafianie pełnili dyżury służąc przy okazji informacją. Inicjatywa Dni Otwartych jest bardzo pożyteczna, szczególnie posiada walor edukacyjny. Warto ją w następnych latach kontynuować.
  Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego.
  (DW)

 • AKTUALIZACJA 17.08.2022

  OZME 2022

  OZME to coroczne spotkanie młodzieży z całej Polski. To czas świętowania, czas na integrację młodzieży i jej duchowy rozwój. Chcemy pokazać młodym, że są dla nas ważni, chcemy z nimi spędzać czas, słuchać ich, rozmawiać i razem się bawić.

  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na:
  cme.org.pl

  oraz na
  www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 12.08.2022

  REMONT DACHU

  W kwietniu br. zakończył się remont naszych kościelnych organów. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia darczyńców, za co jeszcze raz dziękujemy. Renowacja była sporym obciążeniem finansowym mimo to podjęto decyzję o jeszcze jednym koniecznym remoncie – dachu naszego kościoła (w galerii zamieszczone są zdjęcia wieży kościelnej). Prace naprawcze trwają już od trzech tygodni. Za każdy złożony datek serdeczne Bóg zapłać.

 • AKTUALIZACJA 1.08.2022

  RODZINNY PIKNIK PARAFIALNY

  Rada Parafialna zaprasza na Rodzinny Piknik Parafialny, do ogrodu na plebanii, w sobotę 10-tego września o godz. 15-tej.

  Wśród atrakcji przewidujemy:

  - Grill
  - Domowe wypieki, kawa, herbata
  - Dmuchany zamek i animacje dla dzieci
  - Opowieści o górach
  - Loteria fantowa
  - I inne

  Bilety wstępu do nabycia w kancelarii parafialnej do 4.09.2022r.
  Dorośli 25 zł
  Dzieci 15zł

 • AKTUALIZACJA 25.07.2022

  WSPARCIE DLA UKRAIŃCÓW

  Nadal prosimy o wsparcie dla Ukraińców mieszkających w naszym regionie. Tym razem brakuje żywności. Poniżej lista produktów o które szczególnie prosi Rada Kobiet
  zupy instant
  konserwy
  warzywa w puszkach
  ketchup
  przecier pomidorowy
  kasza manna
  kasze (różne rodzaje)
  makaron
  mąka
  cukier
  sól
  mleko
  olej
  kawa
  herbata
  słodycze dla dzieci

  Produkty żywnościowe można przynieść na plebanię, w dni robocze od 9:00 do 13:00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, po wcześniejszym kontakcie z kościelną p. Renią (tel. 608 505 769) lub przed niedzielnymi nabożeństwami.
  Można też zawieźć bezpośrednio do punktu odbioru, na ul. Białych 7.
  W galerii zdjęcia z poprzednich zbiórek.
  Za każdy dar – serdeczne Bóg zapłać.

 • AKTUALIZACJA 7.07.2022

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Jak co roku, proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  W tym roku kościół będzie otwarty w dni robocze od 18 lipca do 31 sierpnia.
  W poniedziałki od 14:30 do 17:30
  we wtorki, środy i czwartki od 9:30 -12:30
  Serdecznie zapraszamy - Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12


 • AKTUALIZACJA 27.06.2022

  231 ROCZNICA ZAŁOŻENIA I POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

  26 czerwca 2022 r. obchodziliśmy 231 rocznicę założenia i poświęcenia naszego kościoła. Nabożeństwo prowadzili ks. proboszcz M. Sikora oraz ks. Kornel Undas z parafii w Mikołowie.
  W czasie nabożeństwa parafialny chór Canto Deo wykonał dwie pieśni: Bóg twierdzą mą (opracowanie sł. A. Romańska, muz. C. Stein) oraz Tam gdzie Bóg żywy (muz. J. Gawlas, sł. J. Noga).
  Po nabożeństwie wszyscy spotkali się przy kawie i ciastku w ogrodzie parafialnym.
  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia.
  Nagrania pieśni dostępne przez miesiąc na drive.google.com.

 • AKTUALIZACJA 16.06.2022

  NABOŻEŃSTWO "PRZY KAMIENIU" NA RÓWNICY

  Jak co roku w Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, na zboczu ustrońskiej Równicy zgromadziło się wiele wiernych, by uczestniczyć w szczególnym nabożeństwie "przy kamieniu".
  Kazaniem (dostępne tutaj) opartym na pierwszym rozdziale Listu Jakuba służył ks. Dariusz Lerch. Liturgię poprowadził wikariusz ks. Michał Matuszek a oprawę muzyczną zadbała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego.
  Dziękuję Kasi Jarzyna za udostępnienie zdjęć.

 • AKTUALIZACJA 14.06.2022

  RELACJA Z KONCERTU ORGANOWEGO

  W niedzielę 12 czerwca 2022 r. z okazji ukończenia renowacji zabytkowych organów, w naszym kościele odbył się Koncert Organowy. W koncercie udział wzięli: p. Marta Kogut, p. Tadeusz Hanik, p. Szymon Jarzyna i p. Daniel Strządała.
  Zaproszeni goście zaprezentowali utwory m. in.: J.S. Bacha, J. Gawlasa, Ch.H. Rincka, J.G. Walthera, F. Mendelssohna – Bartholdy’ego. Koncert prowadziła, dobrze znana wszystkim parafianom p. Katarzyna Jarzyna. Dziękujemy muzykom za przepiękny koncert oraz osobom, które przyczyniły się do oprawy tego wydarzenia.
  Nagrania koncertu można zobaczyć na kanale YouTube
  Dziękujemy za udostępnienie filmów i zdjęć.

 • AKTUALIZACJA 11.06.2022

  ZDJĘCIA Z WYCIECZKI ROWEROWEJ

  Zdjęcia z wycieczi rowerowej można zobaczyć na www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 3.06.2022

  Termin wycieczki rowerowej przesunięty o tydzień

  Ze względu na niekorzystne prognozy pogody przesuwamy termin sobotniej wycieczki rowerowej o tydzień na 11.06.2022


 • AKTUALIZACJA 29.05.2022

  Wycieczka rowerowa

  Serdecznie zapraszamy na parafialną wycieczkę rowerową w okolice Cysterskiego Parku Krajobrazowego, która odbędzie się w dniu 4 czerwca (sobota).
  Zbiórka o godzinie 10-tej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.
  Planowana trasa: Parafia – Zalew Rybnicki – Rudy Raciborskie – Zwonowice – Szczerbice – Rybnik (około 40km czas trwania około 5 godzin).
  Udział w wycieczce proszę zgłosić na numer telefonu 502 706 779
  W programie ognisko z pieczeniem kiełbasek.
  Udział nieletnich tylko pod opieką rodziców / opiekunów prawnych.
  Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
  Organizator tj. Rada Parafialna nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas wycieczki.


 • AKTUALIZACJA 26.05.2022

  KONCERT ORGANOWY

  Parafia Ewangelicko–Augsburska w Rybniku zaprasza na Koncert Organowy z okazji ukończenia renowacji zabytkowych organów kościelnych.
  Wystąpią:
  MARTA KOGUT (Rybnik)
  DANIEL STRZĄDAŁA (Katowice)
  SZYMON JARZYNA (Żory)

  W programie utwory m.in.: J. S. Bacha, J. Gawlasa, F. Mendelssohna-Bartholdy`ego, J. G. Walthera, J. Ch. H. Rincka, improwizacje.

  Niedziela, dn. 12 czerwca 2022, godz. 17.00
  Kościół ap. Piotra i Pawła w Rybniku, ul. Miejska 12
  WSTĘP WOLNY

 • AKTUALIZACJA 23.05.2022

  KONFIRMACJA

  W piątą niedzielę po Wielkanocy odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacyjna. 22 maja ośmiu konfirmantów wyznało swoją wiarę oraz ślubowało wierność Bogu i Kościołowi w obecności swych rodzin, rady parafialnej i całego zboru. Aktu konfirmacji dokonał ks. proboszcz Mirosław Sikora.
  Nabożeństwo uświetnił parafialny chór Canto Deo dwoma pieśniami: "Słowa Twego dar szlachetny" (muz. M. Bliwert, sł. M. Zinzendrof) oraz "Pan jest stróżem" (muz. F. Mendelssohn-Bartholdy, oprac. G. Zander).
  Marta i Paweł Jarzyna zagrali utwory E. Morricone - "Gabriels oboe" z filmu "Misja" i C. Barrows - "Niech Wam Bóg błogosławi".
  Kazaniem służył ks. proboszcz Mirosław Sikora (nagranie dostępne na drive.google.com).
  W tym szczególnym dniu życzymy Konfirmantom wiele Bożego Błogosławieństwa. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego nabożeństwa serdeczne Bóg zapłać.


 • AKTUALIZACJA 22.05.2022

  75 DIECEZJALNE ŚWIĘTO PIEŚNI DIECEZJI KATOWICKIEJ

  W dniu 15 maja nasz parafialny chór Canto Deo wziął udział w 75 Diecezjalnym Święcie Pieśni Diecezji Katowickiej w Pokoju.
  Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 11-tej. Prowadzili je: miejscowy proboszcz ks. Eneasz Kowalski, kazaniem służył zwierzchnik Diecezji ks. bp Marian Niemiec. Uroczystość uświetniło śpiewem 11 chórów ze Śląska i Opolszczyzny, każdy wykonał po dwie pieśni. Nasz parafialny chór zaśpiewał: "Słowa Twego dar szlachetny" (muz. M. Bliwert, sł. M. Zinzendrof) oraz "Pan jest stróżem" (muz. F. Mendelssohn-Bartholdy, oprac. G. Zander). Tradycyjnie ostatnią pieśń wszystkie chóry wykonały wspólnie. W tym roku była nią "Modlitwa o pokój" Norberta Blacha.
  Na zakończenie dyrygenci dostali pamiątkowe dyplomy i symbolicznego gołąbka pokoju. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu spotkali się na poczęstunku.
  "Modlitwa o pokój" w wykonaniu połączonych chórów na Diecezjalnym Świecie Pieśni w Pokoju – nagranie dostępne na www.facebook.com
  Zdjęcia dostępne na www.facebook.com

 • AKTUALIZACJA 15.05.2022

  Nabożeństwo - ordynacja kobiet w TVP 2

  W sobotę, 7 maja 2022 r. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo ordynacyjne dziewięciu diakonek służących w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Uroczystość ta była pierwszą ordynacją po decyzji Synodu Kościoła z 16 października 2021 r. o zmianie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, która umożliwiła kobietom w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce zostać księżmi.
  Transmisję z nabożeństwa można zobaczyć 16 maja o 12:10 na TVP 2
  Więcej o ordynacji diakonek na www.luteranie.pl

  Wywiad z ks. Małgorzata Gaś, ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk, ks. Halina Radacz, ks. Katarzyna Kowalska i ks. Wiktoria Matloch można zobaczyć na stronie dziendobry.tvn.pl


 • AKTUALIZACJA 5.05.2022

  ZDJĘCIA Z "SZUKANIA WIELKANOCNEGO JAJKA"

  Kolejne 60 zdjęć z "szukania wielkanocnego jajka" można pobrać z drive.google.com

 • AKTUALIZACJA 30.04.2022

  ZDJĘCIA Z "SZUKANIA WIELKANOCNEGO JAJKA"

  W Niedzielę Palmową, w ramach szkółki niedzielnej, zorganizowano dla dzieci "szukanie wielkanocnego jajka". Szukanie zajączków i jajek, połączono z zabawami ruchowymi i śpiewaniem piosenek religijnych. Spotkanie rozpoczęto i zakończono modlitwą.

  Pierwszą część, 135 zdjęć ze spotkania, można pobrać z drive.google.com

  Resztę fotografii postaram się zamieścić w przyszłym tygodniu.

  Po 15 czerwca zdjęcia zostaną usunięte z drive.google.com. Tu małe sprostowanie, w ogłoszeniach nagranych podczas nabożeństwa wkradł się błąd – źle podałam księdzu datę. Zdjęcia będzie można pobierać przez 1,5 miesiąca z chmury a potem, ze względu na ograniczoną ilość miejsca, pliki zostaną tylko na prywatnym dysku opiekuna strony i oczywiście nadal do pobrania.


 • AKTUALIZACJA 25.04.2022

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli porządkować cmentarz przy ul. Rudzkiej. Serdeczne Bóg zapłać.


 • AKTUALIZACJA 20.04.2022

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  Wznawiamy prośbę o pomoc w porządkowaniu cmentarza przy ul. Rudzkiej. Zbieramy się w sobotę, 23 kwietnia o godzinie 9-tej na terenie cmentarza. Jak co roku mile widziana każda para rąk chętnych do pracy. Przydają się też własne narzędzia i worki na liście.


 • AKTUALIZACJA 18.04.2022

  NAGRANIA Z OKRESU WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY

  Zapraszamy do odsłuchania kazań z okresu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 2022, przygotowanych przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę oraz odsłuchania nagrań parafialnego chóru "Canto Deo"
  Niedziela Palmowa
  Kazanie dostępne na drive.google.com

  Wielki Czwartek
  Nagranie dostępne na drive.google.com

  Wielki Piątek
  Nagranie dostępne na drive.google.com

  1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
  Nagranie dostępne na drive.google.com

  2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
  Nagranie dostępne na drive.google.com

  Nagrania chóru "Canto Deo"

  Wielki Piątek 15 kwietnia – nagranie dostępne tutaj i tutaj

  Wielkanoc 17 kwietnia
  Nagranie dostępne tutaj


 • AKTUALIZACJA 17.04.2022

  ŻYCZENIA


 • AKTUALIZACJA 2.04.2022

  REMONT ORGANÓW ZAKOŃCZONY

  Jeszcze do niedawna zagranie na naszych organach wszystkich dźwięków było niemożliwe. Od 23 stycznia przez kolejne 10 tygodni nabożeństwa odbywały się przy akompaniamencie elektronicznego instrumentu zastępczego.
  W tym czasie trwały prace renowacyjne naszego zabytkowego, najstarszego rybnickiego instrumentu, które prowadziła p. Marta Kogut - organmistrz z Rybnika. Dzięki uprzejmości p. Marty doszło też do dwóch spotkań (zdjęcia dostępne w galerii), podczas których mogliśmy nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat naszego instrumentu ale także zobaczyć w jaki sposób jest on remontowany. 25 marca prace remontowe dobiegły końca a organy znów brzmią jak nowe. Nie byłoby to możliwe bez Waszego wsparcia. Pani Marto i szanowni darczyńcy, za wszelką pomoc, ofiarność, zaangażowanie serdecznie Bóg zapłać.

 • AKTUALIZACJA 1.04.2022

  AKCJA SPRZĄTANIA CMENTARZA ODWOŁANA

  Ze względu na załamanie pogody odwołano akcję sprzątania cmentarza. O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie.


 • AKTUALIZACJA 24.03.2022

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  Jak co roku jesienią i wiosną porządkujemy cmentarz przy ul. Rudzkiej. W tym roku prosimy Was o pomoc w sobotę 2 kwietnia. Zbieramy się tradycyjnie o godzinie 9-tej na terenie cmentarza. Mile widziana każda para rąk chętnych do pracy. Przydają się też własne narzędzia i worki na liście.


 • AKTUALIZACJA 24.03.2022

  RÓŻA LUTRA I SOLA SCRIPTURA 2022

  Róża Lutra to najwyższe wyróżnienie Diecezji Katowickiej, jako wyraz wdzięczności za ofiarną, długoletnią służbę w Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczyspospolitej Polskiej.
  Laureatami tegorocznej nagrody Róży Lutra zostali: pan Michał Cieślar z naszej parafii w Rybniku (w imieniu laureata nagrodę odebrała córka); państwo Maria i Czesław Czudkowie z parafii w Gliwicach oraz pan Roland Gebauer z parafii w Opolu (nieobecny z powodów zdrowotnych).
  (Zdjęcie dostępne na diec.katowicka.luteranie.pl)

  Na spotkaniu wspomniano także o naszej finalistce – Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura" – Julce Duda.

  Konkurs przeprowadzany jest w trzech grupach wiekowych:
  I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej;
  II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
  III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

  Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment, w tym roku uczestnicy musieli wykazać się znajomością wydarzeń z życia Króla Salomona.

  Naszym parafianom p. Michałowi i Julce serdecznie gratulujemy.


 • AKTUALIZACJA 2.03.2022

  7 TYGODNI BEZ

  Tam, gdzie jest miejsce na rezygnację, jest miejsce na coś nowego.

  Po raz 16. (od 2007 r.), zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do udziału w naszej akcji. "7 tygodni bez", czyli 40 dni czasu pasyjnego.
  To szczególny okres w roku, poprzedzający Wielkanoc – Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Proponujemy, by w ciągu tych tygodni zmienić przyzwyczajenia i nawyki w relacjach z innymi i Bogiem, zrezygnować z czegoś, by otworzyć się na nowe.
  Zaczynamy w środę, 2 marca (Popielec), kończymy w Wielką Sobotę, 16 kwietnia.
  Życzymy Ci, by tegoroczny czas pasyjny był dobrym powodem do odkrywania Boga i poznawania siebie, a zatem powodem do zmian… Żyj prościej i głębiej!

  Więcej na cme.org.pl


 • AKTUALIZACJA 2.03.2022

  Pomoc dla Ukraińców

  Trwa kolejny dzień akcji w Rybniku na rzecz uchodźców i Ukrainy. Mariusz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia 17-tka zaapelował, by mieszkańcy powstrzymali się na razie od przynoszenia jedzenia do sztabów.
  "Apeluję gorąco, by powstrzymać się od przynoszenia kolejnych darów rzeczowych, zwłaszcza środków żywnościowych. Istnieje ryzyko, że część tej żywności zwyczajnie się zmarnuje. Zamiast rzeczy, wspierajmy Ukrainę finansowo"

  Prezes 17-tki dodaje, że Polski rząd utworzył konta bankowe, wspierające ukraińską armię czy pomoc humanitarną. Apeluje, by tam też kierować swoją pomoc. Mariusz Wiśniewski ostrzega nas też przed oszustami, którzy mogą wykorzystać obecną sytuację na swoją korzyść.

  Źródło: www.rybnik.com.pl


 • AKTUALIZACJA 28.02.2022

  RYBNICKA PACZKA DLA UKRAINY

  Każdy mieszkaniec może przygotować paczkę startową dla osób, które uciekając przed wojną, szukać będą w Rybniku schronienia.

  Co ma się znaleźć w podstawowej paczce?
  Artykuły medyczne:
  - Komplet plastrów
  - Mała butelka płynu do odkażania (np. oktonisept)
  - Tabletki przeciwóbolwe ( Apap, Ibuprom)
  - Aspiryna
  - Bandaż elastyczny
  - 6-10 maseczek jednorazowych

  Artykuły spożywcze:
  - 6 zupek typu gorący kubek
  - 6 zupek tzw. chińskich
  - 6 zupek typu gorący kubek na słodko
  - 1 duże opakowanie herbaty w torebkach ekspresowych
  - 1 kawa rozpuszczalna lub mielona
  - 1 dżem
  - 3 puszki rybne
  - 3 puszki mięsne
  - chleb tostowy z długim terminem spożycia

  Artykuły osobiste:
  - szampon do włosów
  - żel, mydło do mycia
  - pasta do zębów
  - 4 szczoteczki do zębów
  - 10 małych paczek chusteczek higienicznych
  - paczka wilgotnych chusteczek dla dzieci (ok.60 sztuk w opakowaniu)

  Artykuły pozostałe:
  - opakowanie papieru toaletowego (np. w zgrzewce po 8 rolek)
  - 2 paczki podpasek
  - 1 opakowanie pieluch typu "pampers"
  - 1 opakowanie mleka w proszku dla dzieci
  - zgrzewka wody mineralnej niegazowanej w zgrzewce po 6 sztuk

  Pozostałe artykuły przywieź w luźnej torbie, będą rozdysponowywane na bieżąco w zależności od potrzeb.

  Pamiętaj, by zawarte w paczce artykuły były nowe i miały długi okres przydatności do spożycia czy użycia.

  Skompletowaną "Rybnicką paczkę dla Ukrainy" możesz przywieźć od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-20.00, do jednej z rybnickich Ochotniczych Straży Pożarnych:

  · OSP Boguszowice, ul. Strażacka 62,
  · OSP Chwałęcice, ul. Wiosenna
  · OSP Chwałowice, ul. Szulika 7
  · OSP Golejów, ul. Gliwicka 257
  · OSP Gotartowice, ul. Gotartowicka 21 c
  · OSP Grabownia, ul. Poloczka 76c
  · OSP Kamień, ul. Szewczyka 28,
  · OSP Kłokocin, ul. Włościańska 70
  · OSP Ochojec, ul. Rybnicka
  · OSP Orzepowice, ul. Łączna
  · OSP Popielów, ul. G. Zapolskiej 1
  · OSP Stodoły, ul. Zwonowicka 5
  · OSP Wielopole, ul. Podleśna 21 b

  Źródło: rybnik.naszemiasto.pl


 • AKTUALIZACJA 26.02.2022

  APEL BISKUP KOŚCIOŁA

  Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje (Ps 62, 2)
  24 lutego 2022, Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec skierował apel z prośbą o modlitwę i wsparcie dla mieszkańców Ukrainy.
  Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie

  Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji na Ukrainę. Niepokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkańców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone.

  Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie naszych dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, zatrzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami zawartej w tym liście modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy.

  Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty z mieszkańcami Ukrainy, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bezpieczne. Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną.

  W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie nasze troski i strach. Zmiłuj się Panie.
  Wasz w Chrystusie
  Bp Jerzy Samiec

  Modlitwa

  Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju.

  W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.

  Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

  W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój.

  Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

  Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju.

  Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

  Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

  Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

  Źródło: www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 21.02.2022

  SZUKANIE WIELKANOCNEGO JAJKA

  10 kwietnia w Niedzielę Palmową, w ramach szkółki niedzielnej, pragniemy zorganizować "szukanie wielkanocnego jajka". Wiąże się to z przygotowaniem pewnej niespodzianki dlatego prosimy o zapisywanie dzieci w kancelarii parafialnej do 6-tego marca. Mile widziane dobrowolne wpłaty na ten cel.


 • AKTUALIZACJA 20.02.2022

  Zjazd Młodych Dorosłych 20+

  W imieniu organizatorów: Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Katowickiej, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach i Miechowicach, zapraszamy na Zjazd Młodych Dorosłych 20+ (plus), który odbędzie się na terenie parafii ewangelickiej w Miechowicach, w dniach 1-3 kwietnia 2022 roku. Koszt Zjazdu to 100zł. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronach parafii gliwickiej (link poniżej). Serdecznie zapraszamy!
  Plan zjazdu:

  Piątek
  16:00 – 18:00 Zakwaterowanie
  18:00 – 18:30 Przywitanie w kościele
  18:30 – 20:00 Kolacja
  20:00 – 21:30 pub quiz
  21:30 – Kawiarenka, strefa gier

  Sobota
  8:00 – 10:00 Śniadanie
  10:00 – 11:00 I tura wykładów
  11:00 – 11:30 przerwa kawowa
  11:30 – 12:30 II tura wykładów
  13:00 – 14:00 Spotkanie z bohaterami książki “Nic do oclenia” - Rhonda i Adam Królowie
  14:00 – 15:15 Obiad
  15:15 – 16:30 Warsztaty
  16:30 – 18:00 Integracyjna gra terenowa
  18:00 – 20:00 Ognisko
  20:00 – 21:30 Wieczór uwielbienia
  21:30 – Kawiarenka, strefa gier

  Niedziela
  8:30 – 9:30 Śniadanie
  9:30 – 10:30 Nabożeństwo i pożegnanie
  10:30 – Kawa i ciasto

  Koszt uczestnictwa to 100 zł.

  Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza: (formularz dostępny tutaj)

  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca.


 • AKTUALIZACJA 19.02.2022

  SPOTKANIE Z MARTĄ KOGUT

  W niedziele 20 i 27 lutego po nabożeństwie, zaplanowano spotkanie z organmistrzem p. Martą Kogut, prowadzącą remont naszych organów. W tych dniach będzie można nie tylko wysłuchać prelekcji na temat historii naszych – najstarszych w Rybniku – organów ale również dowiedzieć się o przebiegu wykonywanych prac. Pani Marta zgodziła się też odpowiedzieć na nasze pytania.
  P. Marta od wielu lat specjalizuje się w renowacji i naprawie organów. Mimo młodego wieku ma za sobą bogatą karierę zawodową. Odbyła bowiem praktyki w zakładach organmistrzowskich w Niemczech (Hey Orgelbau, Karl Schuke Berliner Orgelbau), pracowała w firmie Bodem Orgelbau (Leopoldsdorf/Austria) jako organmistrz i konserwator, w Ludwigsburgu (Niemcy) ukończyła egzamin zawodowy w szkole budowy instrumentów. A to tylko mały wycinek z organmistrzowskiej przygody p. Marty.
  Po tym spotkaniu z pewnością wzbogacimy wiedzę o ciekawostki jakie kryje nasz zabytkowy, zbudowany w 1888 roku, instrument. Serdecznie zapraszamy.

  Nasze organy mają ogromną wartość, również dla kultury. Intensywne prace renowacyjne i naprawcze trwają codziennie już od kilku tygodni. Instrument został całkowicie rozebrany, każdy nawet najdrobniejszy element staranie opisany i z pietyzmem restaurowany.
  Nadal prosimy o składanie ofiar na konto remontowe z dopiskiem "organy" lub na listę w kancelarii. Za każdy datek serdeczne Bóg zapłać.
  Zapraszam do obejrzenia galerii.

 • AKTUALIZACJA 12.01.2022

  WSPARCIE DLA TYMKA

  11-letni Tymoteusz Marek od 7 lat choruje na raka złośliwego. Neuroblastoma atakowała już trzykrotnie. Wielką nadzieją na trwałe wyleczenie, jest szczepionka anty-neuroblastoma, podawana tylko w Nowym Jorku. Jej koszt to ok. milion złotych.
  Wspólnie możemy realnie wesprzeć Tymka z jego Rodziną! Ofiara zebrana w przyszłą niedzielę tj. 16-tego stycznia, zostanie w całości przekazana na leczenie zapobiegawcze, naszego parafianina z Czerwionki.
  Pieniądze wpłacać też można za pośrednictwem portalu siepomaga.pl
  Więcej informacji pod linkiem:
  www.siepomaga.pl/tymek-marek
  Prosimy także o wsparcie modlitewne.


 • AKTUALIZACJA 11.01.2022

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Po półtorarocznej przerwie podyktowanej bezpieczeństwem w pandemii covid, w czwartek 6 stycznia, odbył się w naszym kościele Epifanijny Koncert Kolęd.
  Zebranych przywitał i Słowem Bożym służył ks. proboszcz Mirosław Sikora. Tradycyjnie przed występem zabrała głos Katarzyna Jarzyna wprowadzając zebranych w atmosferę koncertu. Przypomniała także 15-letnią historię Chóru Canto Deo, który przez wszystkie lata służył śpiewem na nabożeństwach świątecznych nie tylko w naszym kościele ale i innych parafiach. Często zapraszał chóry i zespoły do wspólnego muzykowania, brał udział w koncertach charytatywnych, uczestniczył w corocznych diecezjalnych zjazdach, jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.
  Funkcję dyrygenta chóru od chwili jego powstania pełni Adelajda Romańska.

  W pierwszej części koncertu, chórzyści zaprezentowali kolędy:
  1. Święta – muz. St. Hadyna
  2. Cicho na ziemię – kolęda francuska, M. Wegert
  3. Nad Betlejem w noc ciemną – stara francuska kolęda
  4. Cicha noc – Fr. Gruber (odsłuchaj)
  5. O Błogosławiony (odsłuchaj)

  W przerwie usłyszeliśmy wiązankę kolędową: Oj, Maluśki, Maluśki (odsłuchaj) Mizerna cicha; Triumfy Króla niebieskiego, w wykonaniu:
  Tadeusz Hanik – organy
  Marta Jarzyna – skrzypce
  Paweł Jarzyna – trąbka

  W drugiej części usłyszeliśmy kolejne pięć kolęd:
  6. Niech pląsa świat (Joy to the World) – G.F. Händel (odsłuchaj)
  7. Kołysanka – muz. J. Brahms, oprac. K. Hławiczka (odsłuchaj)
  8. A to Komu... – oprac. F. Rączkowski (odsłuchaj)
  9. Zaśnij Dziecino – A. Uruski, F. Ryling (odsłuchaj)
  10. W żłobie leży – oprac. k. Brzozowski, Tadeusz Hanik – organy.

  Chórzyści udowodnili, że pomimo półtorarocznej przerwy, cały zespół nadal znajduje się w doskonałej formie. Gratulujemy udanego występu i życzymy kolejnych, wspólnych wzruszających spotkań.

  Poniżej link do nagrania Marty i Pawła Jarzyna. Filmik nie działa na telefonach komórkowych ale w komputerze, myszką można poruszać obrazem.
  Warto ustawić jakość 4K lub 2.7K lub UHD lub HD. HD to jakość najgorsza ale dostępna wszędzie.
  Zapraszamy do odsłuchania

  Całość koncertu dostępna na Facebook
  Pierwsza część (dostępna tutaj)
  Druga część (dostępna tutaj)
  Trzecia część (dostępna tutaj)
  Czwarta część (dostępna tutaj)

 • AKTUALIZACJA 1.01.2022

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Po przerwie pandemicznej, wznowiony zostanie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, Epifanijny Koncert Kolęd.
  Wystąpią:
  Chór "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej,
  Tadeusz Hanik – organy,
  Marta Jarzyna – skrzypce,
  Paweł Jarzyna – trąbka.

  Czwartek, 06.01.2022r.
  godz. 9.30
  Kościół ap. Piotra i Pawła w Rybniku,
  ul. Miejska 12

 • AKTUALIZACJA 1.01.2022

  ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM

  Jeśli ktoś miałby ochotę dłużej powspominać chwile spędzone z Mikołajem spędzone na parafialnej gwiazdce dla dzieci, to ze strony drive.google.com można pobrać zdjęcia. Fotografie dostępne będą do końca stycznia potem zostaną usunięte z dysku.


 • AKTUALIZACJA 24.12.2021

  ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący Nowy Rok 2022 przyniesie jak najwięcej Bożych łask

 • AKTUALIZACJA 23.12.2021

  DZIEŃ GÓRNIKA I GWIAZDKA DLA DZIECI

  Początek grudnia przywitaliśmy nabożeństwem dla górników. Dwa tygodnie później, w czwartą niedzielę adwentu, dzieci ze szkółki niedzielnej przedstawiły scenkę Bożonarodzeniową przygotowaną przez panią Wiolettę Goszyk. Nabożeństwo uświetnili grą na skrzypcach i trąbce, Marta i Paweł Jarzyna
  Na zakończenie spotkania odwiedził nas Mikołaj i rozdał paczki. Chętne i odważniejsze dzieci miały możliwość porozmawiania gościem. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim za co dziękujemy każdemu, kto zaangażował się w zorganizowanie "Gwiazdki dla dzieci"
  Zdjęcie z Dnia Górnika i zdjęcia z "Gwiazdki dla dzieci" można do końca stycznia 2022 pobrać z drive.google.com
  Nagranie można zobaczyć na YouTube (warto przełączyć na większą rozdzielczość).

 • AKTUALIZACJA 11.12.2021

  LIMIT OSÓB W MIEJSCACH KULTU RELIGIJNEGO

  Drodzy Parafianie, od 15 grudnia 2021 obowiązuje limit maks. 30% obłożenia w miejscach kultu religijnego. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw covid‑19 posiadających certyfikat. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust, oraz zachowania dystansu społecznego.
  Rada Parafialna


 • AKTUALIZACJA 4.12.2021

  MINI SESJE FOTOGRAFICZNE

  Chcąc pomóc w zbiórce środków na remont organów postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę realizując "Mini Sesje Fotograficzne"
  czas – od 30 min do 2 godzin,
  termin – soboty między 12-tą a 20-tą,
  plener – tak,
  u Państwa w domu – tak,
  tła fotograficzne – nie,
  rekwizyty – nie,
  dojazd – na terenie Rybnika,
  cena – min 100 zł przelewem na konto remontowe parafii,
  uzgodnienie terminu - mirell@op.pl,
  zdjęcia w formie cyfrowej na adres e-mail.