Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Rybniku
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. (Łk 6,36 BW)
Aktualności

O nas

Jesteśmy najstarszym nurtem protestantyzmu, ruchem reformacyjnym zapoczątkowanym przez dr Marcina Lutra.

Historia kościoła i parafii

Początki ewangelicyzmu na ziemi rybnickiej sięgają czasów Reformacji. Po początkowym rozkwicie nastała jednak kontrreformacja i w 1629 r. ostatni ewangelicki duchowny, ks. Kissovius został zmuszony do opuszczenia Rybnika. Legalna działalność Kościoła stała się możliwa dopiero po 1742 roku, gdy Śląsk przeszedł we władanie pruskie. Liczba ewangelików w Rybniku i okolicach zaczęła znowu wzrastać w drugiej połowie XVIII w.

Król pruski Fryderyk Wielki zobowiązał swego następcę Fryderyka Wilhelma do otoczenia opieką licznych inwalidów wojennych, którzy zostali ranni podczas wojen śląskich. Na mocy decyzji Fryderyka Wilhelma rybnicki zamek został przeznaczony na dom dla inwalidów wojennych i ich rodzin. Autorem przebudowy obiektu był Franz Ilgner. W zespole gospodarczym rybnickiego zamku znajdowała się nieczynna drewniana sieciarnia, wcześniej wykorzystywana do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt ten został przez Ilgnera w 1791 r. przebudowany i przeznaczony na potrzeby rybnickich ewangelików, którzy już wcześniej, od 1788 r. zaczęli odprawiać w Rybniku nabożeństwa. Pierwszą grupę zborowników tworzyli nieliczni ewangeliccy mieszkańcy miasta i okolic, urzędnicy, a przede wszystkim inwalidzi wojenni i ich rodziny.

W 1796 r. ów pierwszy, drewniany kościół uległ spaleniu. Szybko jednak został odbudowany i odnowiony. Z niewielkimi przeróbkami służył następnie rybnickim ewangelikom aż do 1853 r. Jednak w tymże roku drugi pożar spowodował takie zniszczenia, że już nie było możliwości odbudowy i postanowiono wybudować w jego miejsce nowy kościół. Wówczas powstała istniejąca do dziś murowana, otynkowana świątynia. Strop kościoła jest drewniany, okna półkoliste, ołtarz ambonowy, empory wsparte na czworobokowych filarach. Klasycystyczny wystrój pochodzi jeszcze z czasów budowy kościoła. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta "Chrystus i syn marnotrawny", wykonana w drugiej połowie XIX wieku. Neoromańska wieża został dobudowana do budynku kościoła w 1875 r. W związku ze swym przeznaczeniem rybnicki kościół zwany był "Kościołem Inwalidów" lub - w związku z osobą fundatora - kościołem Fryderyka Wilhelma.

Początkowo rybniccy ewangelicy administracyjnie związani byli z parafią w Żorach. Usamodzielnienie parafii nastąpiło po wybudowaniu nowego kościoła, czyli w 1853 r.

Podczas ostatniej wojny, w styczniu 1945 r. na rozkaz komendy wojskowej ks. Christian Schwencker ostatni przedwojenny duchowny, musiał opuścić Rybnik. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych opiekę nad parafią przejął ks. radca Edward Romański, później długoletni radca Konsystorza, a także autor poezji ewangelickiej. Służył on w Rybniku przez prawie 40 lat. Po nim przez trzy lata w Rybniku pracował ks. Piotr Mendroch, a później przez półtora roku ks. Waldemar Szajthauer. Od lutego 1989 r. proboszczem parafii był ks. ppłk Zbigniew Kowalczyk. Po jego przejściu w 2002 r. do służby w duszpasterstwie wojskowym, proboszczem parafii został ks. Mirosław Sikora.

Duszpasterze

 • od 1629 - ks. Kissovius
 • 1791-1796 - ks. Carl Wilhelm Naglo
 • od 1796 - ks. Klar
 • od 1849 - ks. Wolf
 • od 1853 - ks. Heinrich
 • od 1877 - ks. Hübner
 • od 1879 - ks. Schulze
 • od 1882 - ks. Eberlein
 • 1889-1890 - ks. Max Braun
 • 1890-1892 - ks. Sorof
 • 1892-1926 - ks. Paul Reinhold
 • 1926-1936 - ks. Christian Schwencker
 • 1936-1937 - ks. Adolf Zielke
 • 1937-1939 - ks. Robert Fiszkal
 • 1939-1941 - ks. Heinrich Gerhardt
 • 1942-1945 - ks. Christian Schwencker
 • 1945-1984 - ks. Edward Romański
 • 1985-1988 - ks. Piotr Mendroch
 • 1988-1989 - ks. Waldemar Szajthauer
 • 1989-2002 - ks. ppł Zbigniew Kowalczyk
 • od 2002 - ks. Mirosław Sikora

Luteranie w Polsce

Nauka ks. dr Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze Zgody z roku 1580. Nauka Księgi Zgody jest wiernym wykładem Pisma Świętego w rozumieniu biblijnym i luterańskim (norma normata), które jest dla nas jedynym źródłem wiary i nauki chrześcijańskiej (norma normans). Cztery pryncypia luteranizmu, stały się też pryncypiami całego protestantyzmu:

 • Sola Scriptura - jedynie Pismo Święte
 • Solus Christus - jedynie Chrystus
 • Sola gratia - jedynie łaska
 • Sola fide - jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem życia i normą wszelkich norm wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska "teologia krzyża" stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. Dlatego nauczamy za ap. Pawłem: My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. (1 Kor 1,23a)

Wierzący zostaje usprawiedliwiony darmo, jedynie z łaski Bożej dla wiary w Jezusa Chrystusa, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi (nauka o usprawiedliwieniu stanowi o istnieniu lub upadku Kościoła standis et cadentis ecclasiae).

Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. (Hbr 13,6) Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu (fidutia). Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są środkami łaski Bożej. Przez nie jak przez kanał czystej wody spływa do grzesznego człowieka zbawienna łaska Boża. Przez Słowo i Sakrament darowana jest wierzącemu łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza - Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Chrzest święty

Chrzcimy dzieci (niemowlęta) i dorosłych, którzy nie zostali jeszcze ochrzczeni, a poprzez katechumenat doszli do wiary. Niemowlęta chrzcimy dla wiary rodziców i wiary Kościoła. Katechizm naucza: Chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Chrzest jest według nauki luterańskiej sakramentem jednorazowym i powtarza się w nas przez codzienny żal i pokutę. W ten sposób topiony zostaje stary Adam, a wyłania się nowy człowiek. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podpisał w roku 2000 w Warszawie wraz z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) i Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) wspólną deklarację w sprawie wzajemnego uznania Sakramentu Chrztu Świętego w myśl słowa ap. św. Pawła: Jeden Chrzest, jedna wiara i jeden Pan.

Sakrament Ołtarza

Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności ciała Chrystusowego (Ubiquitas corporis Christi) wierzą, że w Eucharystii "w", "z", "pod" postaciami chleba i wina są obecne prawdziwie, realnie, cieleśnie i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa (starożytna nauka Kościoła o konsubstancjacji). Luteranizm natomiast odrzuca średniowieczną naukę z roku 1215 o przeistoczeniu (transsubstancjacji). Sakrament Ołtarza udzielany jest w Kościele Luterańskim pod dwiema postaciami (chleba i wina), zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa.

Spowiedź

Praktykujemy spowiedź:

 • powszechną wszystkich wiernych przed ołtarzem w czasie nabożeństwa, zakończona rozgrzeszeniem (absolucją);
 • osobistą rozmowę duszpasterską z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy zakończoną również absolucją;
 • codzienną poprzez wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Kościół

Jest zgromadzeniem wierzących i społecznością świętych, w którym Słowo Boże jest czysto i wiernie nauczane, a Sakramenty Święte są sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który kieruje Kościołem przez Ducha Świętego.

Wierzymy, że istnieje Kościół zewnętrzny (widzialny) i wewnętrzny (niewidzialny). Jest jeden święty, powszechny i apostolski Kościół niewidzialny, ukryty w Kościele widzialnym składający się z wielu wyznań chrześcijańskich. Luteranizm nawiązuje do pierwotnego Kościoła i nigdy nie czuł się nowym Kościołem. Zgodnie z Nowym Testamentem istnieje w Kościele powszechne kapłaństwo wiernych, które ma udział w kapłaństwie Chrystusowym, jedynym najwyższym Kapłanie i Pośredniku. Stąd każdy wierzący członek Kościoła, który przez chrzest został wyświęcony na kapłana powołany jest do jego sprawowania (np. w domu, w rodzinie, głosząc ewangelię w swoim środowisku, w Kościele przez udział we wszystkich władzach kościelnych). Kościół Ewangelicki choć nie zna kapłaństwa hierarchicznego, to jednak uważa, że publicznie w Kościele Słowo Boże głosić i sprawować Sakramenty Święte może tylko ten z jego członków, kto został do tego należycie powołany przez ordynację, czyli przez modlitwę i włożenie rąk starszych (Ordynacja), której zawsze dokonuje biskup w asyście innych duchownych. Kościół Luterański uznaje jeden urząd duchowny zwiastowania Słowa Bożego i sprawowania Sakramentów Świętych w trzech posługach: biskup, diakon, prezbiter (ksiądz).

Kościół jest społecznością świętych, dlatego nie kanonizujemy, ani też nie modlimy się do świętych. Pismo Święte zakazuje wzywania świętych, a księgi symboliczne naszego Kościoła nauczają: "(...) chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi, a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czcić jako patronów i orędowników (...). Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki zaszczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie)

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna, na czele której stoi Prezes Synodu Kościoła. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchowych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych, oraz tych, którzy w jego skład wchodzą z urzędu albo zostali powołani przez Radę Synodalną.

Synod Kościoła dokonuje wyboru naczelnych Władz Kościoła:
 • na 5 letnią kadencję Prezesa Synodu Kościoła i Radę Synodalną (2 duchownych i 2 świeckich radców),
 • na 10 letnią kadencję (może być ponowiona) Biskupa Kościoła, który jest duchownym Zwierzchnikiem całego Kościoła, a z urzędu jest także Prezesem Konsystorza,
 • na 5 letnią kadencję Konsystorz ( świecki wiceprezes, 3 duchownych i 3 świeckich radców), który jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce.
Kościół w Polsce stanowi 6 diecezji:
 • cieszyńska,
 • katowicka,
 • mazurska,
 • pomorsko-wielkopolska,
 • warszawska,
 • wrocławska.

Diecezja posiada swój synod diecezjalny składający się z wszystkich księży i wybranych przez parafie świeckich przedstawicieli, który dokonuje wyboru:

 • Rady Diecezjalnej na 5 letnią kadencję (1 radca duchowny (zastępca biskupa), świecki kurator diecezjalny i 1 świecki radca),
 • Biskupa diecezjalnego na 10 letnią kadencję (może być ponawiana)

Diecezja składa się z:

 • parafii i filiałów, na czele których stoi proboszcz i rada parafialna wybierani przez wszystkich pełnoletnich, płacących składki kościelne (1 % od dochodu) i przystępujących do Sakramentu Ołtarza członków parafii.
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada swoje własne Wydawnictwo i Drukarnie AUGUSTANA w Bielsku Białej.
 • Przyszli duchowni kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • Katecheci kształcą się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i w Cieszynie.
 • W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny Żeński Diakonat Ewangelicki Eben Ezer oraz Centrum Misji i Ewangelizacji, które zajmuje się pracą ewangelizacyjną.
 • Kościół zajmuje się pracą wśród dzieci i młodzieży, służbą duszpasterską w wojsku, policji i więziennictwie, służbą diakonijną (charytatywną Diakonia Kościoła i Diakonie Diecezjalne), oraz współpracuje ekumenicznie z innymi Kościołami Chrześcijańskimi, przede wszystkim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej, jak również i z Kościołem Katolickim (Rzymskim i Bizantyjskim) i innymi wspólnotami kościelnymi nie należącymi do PRE .

Żródło:

Opracowanie ks. Jan Gross, dnia 11 stycznia 2003 r.
Wikipedia za Dzieło łaski Boga. Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (historia i współczesność), Wydawnictwo "Głos Życia", Katowice 2003.

Proboszcz

Ks. Mirosław Sikora.
Urodzony w Cieszynie 13 grudnia 1963 roku.
Ordynowany na duchownego 13 października 1991 roku.
Wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje dom parafialny.

Rada Parafialna

 • ks. proboszcz Mirosław Sikora,
 • Beata Buzek-Durdzińska (kurator),
 • Mirosław Jordan,
 • Andrzej Niemczyk,
 • Zygfryd Pasek,
 • Irena Seidel,
 • Wojciech Stysz,
 • Artur Undas.

Panie prowadzące Szkółkę Niedzielną

 • Pastorowa Henrietta Front-Sikora,
 • p. Wioletta Goszyk,
 • p. Alina Undas,
 • p. Alina Jordan,
 • p. Dorota Kowalska.

Organiści

p. Jan Niemiec i p. Tadeusz Hanik.

Dyrygentka chóru

p. Adelajda Romańska

Aktualności

Hasło miesiąca

Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie, a zobaczycie.
(J 1,39 BW)

Hasło tygodnia

Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.
(J 1:16 BW)


2022-01-17
Z Biblią na co dzień


bezpośredni link do "Z Biblią na co dzień"

Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz.
(Ps 147,1 BW)

Rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.
(Ef 5,19 BW)

Z radością chwalmy Boga, bo w wielkiej łasce swej w łagodnych do nas słowach ogłosił przyjście swe. Pan pragnie już zachować, w miłości spoić nas, od nowa nas kształtować tu i na wieczny czas!
Bracia czescy, Śpiewnik ewangelicki 525, 4

(1) Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. (2) Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. (3) Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. (4) Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. (5) Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. I rzekł: (6) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (7) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (8) Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (9) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą, (10) A okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań. (11) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. (12) Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. (13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, (14) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. (15) Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. (16) Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje. (17) Nie zabijaj. (18) Nie cudzołóż. (19) Nie kradnij. (20) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. (21) Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
(Pwt 5,1-21 BW)

(1) Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli, on oraz wszyscy synowie izraelscy z Szittim, i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. (2) Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz (3) I nakazali ludowi: Gdy ujrzycie Skrzynię Przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów Lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. (4) Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około dwóch tysięcy łokci; nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. (5) A Jozue rzekł do ludu: Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. (6) Do kapłanów zaś Jozue rzekł: Podnieście Skrzynię Przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc Skrzynię Przymierza i szli przed ludem. (7) A Pan rzekł do Jozuego: Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. (8) Ty zaś nakaż kapłanom, niosącym Skrzynię Przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. (9) Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. (10) Jozue rzekł: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. (11) Oto Skrzynia Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. (12) Weźcie sobie więc dwunastu mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. (13) Gdy zaś stopy kapłanów, niosących Skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. (14) Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani, niosący Skrzynię Przymierza, szli przed ludem, (15) I gdy niosący Skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących Skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie - Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów - (16) Wody zatrzymały się: płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku morza stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. (17) Kapłani niosący Skrzynię Przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan.
(Joz 3,1-17 BW)

Źródło:
Biblia Warszawska wersja papierowa i czytnikowa

BIBLIA INTERNETOWA
biblianacodzien.pl,
Z Biblią na Codzień


NAGRANIA NABOŻEŃSTW


bezpośredni link do "NAGRANIA NABOŻEŃSTW"

Nagrania dostępne tutaj


 • AKTUALIZACJA 12.01.2022

  WSPARCIE DLA TYMKA

  11-letni Tymoteusz Marek od 7 lat choruje na raka złośliwego. Neuroblastoma atakowała już trzykrotnie. Wielką nadzieją na trwałe wyleczenie, jest szczepionka anty-neuroblastoma, podawana tylko w Nowym Jorku. Jej koszt to ok. milion złotych.
  Wspólnie możemy realnie wesprzeć Tymka z jego Rodziną! Ofiara zebrana w przyszłą niedzielę tj. 16-tego stycznia, zostanie w całości przekazana na leczenie zapobiegawcze, naszego parafianina z Czerwionki.
  Pieniądze wpłacać też można za pośrednictwem portalu siepomaga.pl
  Więcej informacji pod linkiem:
  www.siepomaga.pl/tymek-marek
  Prosimy także o wsparcie modlitewne.


 • AKTUALIZACJA 11.01.2022

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Po półtorarocznej przerwie podyktowanej bezpieczeństwem w pandemii covid, w czwartek 6 stycznia, odbył się w naszym kościele Epifanijny Koncert Kolęd.
  Zebranych przywitał i Słowem Bożym służył ks. proboszcz Mirosław Sikora. Tradycyjnie przed występem zabrała głos Katarzyna Jarzyna wprowadzając zebranych w atmosferę koncertu. Przypomniała także 15-letnią historię Chóru Canto Deo, który przez wszystkie lata służył śpiewem na nabożeństwach świątecznych nie tylko w naszym kościele ale i innych parafiach. Często zapraszał chóry i zespoły do wspólnego muzykowania, brał udział w koncertach charytatywnych, uczestniczył w corocznych diecezjalnych zjazdach, jest laureatem licznych nagród i wyróżnień.
  Funkcję dyrygenta chóru od chwili jego powstania pełni Adelajda Romańska.

  W pierwszej części koncertu, chórzyści zaprezentowali kolędy:
  1. Święta – muz. St. Hadyna
  2. Cicho na ziemię – kolęda francuska, M. Wegert
  3. Nad Betlejem w noc ciemną – stara francuska kolęda
  4. Cicha noc – Fr. Gruber (odsłuchaj)
  5. O Błogosławiony (odsłuchaj)

  W przerwie usłyszeliśmy wiązankę kolędową: Oj, Maluśki, Maluśki (odsłuchaj) Mizerna cicha; Triumfy Króla niebieskiego, w wykonaniu:
  Tadeusz Hanik – organy
  Marta Jarzyna – skrzypce
  Paweł Jarzyna – trąbka

  W drugiej części usłyszeliśmy kolejne pięć kolęd:
  6. Niech pląsa świat (Joy to the World) – G.F. Händel (odsłuchaj)
  7. Kołysanka – muz. J. Brahms, oprac. K. Hławiczka (odsłuchaj)
  8. A to Komu... – oprac. F. Rączkowski (odsłuchaj)
  9. Zaśnij Dziecino – A. Uruski, F. Ryling (odsłuchaj)
  10. W żłobie leży – oprac. k. Brzozowski, Tadeusz Hanik – organy.

  Chórzyści udowodnili, że pomimo półtorarocznej przerwy, cały zespół nadal znajduje się w doskonałej formie. Gratulujemy udanego występu i życzymy kolejnych, wspólnych wzruszających spotkań.

  Poniżej link do nagrania Marty i Pawła Jarzyna. Filmik nie działa na telefonach komórkowych ale w komputerze, myszką można poruszać obrazem.
  Warto ustawić jakość 4K lub 2.7K lub UHD lub HD. HD to jakość najgorsza ale dostępna wszędzie.
  Zapraszamy do odsłuchania

  Całość koncertu dostępna na Facebook
  Pierwsza część (dostępna tutaj)
  Druga część (dostępna tutaj)
  Trzecia część (dostępna tutaj)
  Czwarta część (dostępna tutaj)

 • AKTUALIZACJA 1.01.2022

  EPIFANIJNY KONCERT KOLĘD

  Po przerwie pandemicznej, wznowiony zostanie w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, Epifanijny Koncert Kolęd.
  Wystąpią:
  Chór "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej,
  Tadeusz Hanik – organy,
  Marta Jarzyna – skrzypce,
  Paweł Jarzyna – trąbka.

  Czwartek, 06.01.2022r.
  godz. 9.30
  Kościół ap. Piotra i Pawła w Rybniku,
  ul. Miejska 12

 • AKTUALIZACJA 1.01.2022

  ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM

  Jeśli ktoś miałby ochotę dłużej powspominać chwile spędzone z Mikołajem spędzone na parafialnej gwiazdce dla dzieci, to ze strony drive.google.com można pobrać zdjęcia. Fotografie dostępne będą do końca stycznia potem zostaną usunięte z dysku.


 • AKTUALIZACJA 24.12.2021

  ŻYCZENIA

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący Nowy Rok 2022 przyniesie jak najwięcej Bożych łask

 • AKTUALIZACJA 23.12.2021

  DZIEŃ GÓRNIKA I GWIAZDKA DLA DZIECI

  Początek grudnia przywitaliśmy nabożeństwem dla górników. Dwa tygodnie później, w czwartą niedzielę adwentu, dzieci ze szkółki niedzielnej przedstawiły scenkę Bożonarodzeniową przygotowaną przez panią Wiolettę Goszyk. Nabożeństwo uświetnili grą na skrzypcach i trąbce, Marta i Paweł Jarzyna
  Na zakończenie spotkania odwiedził nas Mikołaj i rozdał paczki. Chętne i odważniejsze dzieci miały możliwość porozmawiania gościem. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim za co dziękujemy każdemu, kto zaangażował się w zorganizowanie "Gwiazdki dla dzieci"
  Zdjęcie z Dnia Górnika i zdjęcia z "Gwiazdki dla dzieci" można do końca stycznia 2022 pobrać z drive.google.com
  Nagranie można zobaczyć na YouTube (warto przełączyć na większą rozdzielczość).

 • AKTUALIZACJA 11.12.2021

  LIMIT OSÓB W MIEJSCACH KULTU RELIGIJNEGO

  Drodzy Parafianie, od 15 grudnia 2021 obowiązuje limit maks. 30% obłożenia w miejscach kultu religijnego. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw covid‑19 posiadających certyfikat. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust, oraz zachowania dystansu społecznego.
  Rada Parafialna


 • AKTUALIZACJA 4.12.2021

  MINI SESJE FOTOGRAFICZNE

  Chcąc pomóc w zbiórce środków na remont organów postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę realizując "Mini Sesje Fotograficzne"
  czas – od 30 min do 2 godzin,
  termin – soboty między 12-tą a 20-tą,
  plener – tak,
  u Państwa w domu – tak,
  tła fotograficzne – nie,
  rekwizyty – nie,
  dojazd – na terenie Rybnika,
  cena – min 100 zł przelewem na konto remontowe parafii,
  uzgodnienie terminu - mirell@op.pl,
  zdjęcia w formie cyfrowej na adres e-mail.

 • AKTUALIZACJA 15.11.2021

  PODZIĘKOWANIE ZA GRABIENIE LIŚCI

  Liście przy kościele już uprzątnięte. Dopisała słoneczna pogoda i jak co roku miła atmosfera. Na zdjęciach tylko część uczestników z sobotniego spotkania ale serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i za pracę.

 • AKTUALIZACJA 13.11.2021

  XXII Zjazd Przewodników Ewangelików w Poznaniu

  W dniach 30.09-03.10.2021 w Poznaniu odbył się XXII Zjazd Przewodników Ewangelików. Nasza parafię reprezentował Dariusz Wantulok. W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy zwiedzali Poznań. Rozpoczęli od Fortu VII, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowało się więzienie. To tutaj jedną z ofiar był proboszcz poznańskiej parafii ewangelickiej ks. Gustaw Manitius. Następnie uczestnicy udali się na Ostrów Tumski, gdzie odwiedzili rzymsko-katolicką katedrę, multimedialną wystawę "Brama Poznania" oraz wykopaliska archeologiczne. Stamtąd przeszli ulicami starego miasta Poznania oglądając obiekty związane z ewangelicką przeszłością miasta.
  W drugim dniu odbyła się wycieczka Szlakiem Piastowskim, który obejmował Gniezno i okolice związane z początkiem polskiej państwowości i Chrztem Polski.

  W sobotę 02.10.21 uczestnicy udali się do Leszna, gdzie zwiedzili różne miejsca związane z pobytem Braci Czeskich w tym mieście oraz miejscową parafię i kościół luterański. Na koniec dnia grupa udała się do Wschowy, miasta o luterańskiej przeszłości. Zwiedzili miejscowe muzeum, kościół Żłóbka Chrystusowego oraz jeden z największych i najstarszych luterańskich cmentarzy na terenie Polski. Na cmentarzu tym jest pochowany ks. Valerius Herberger, m.in. autor śpiewanej w naszym kościele do dziś pieśni "Już z tobą się rozstaję..." (SE 918).

  W ostatnim dniu uczestnicy brali udział w nabożeństwie Święta Żniw w pięknym nowym kościele luterańskim w Poznaniu. W trakcie nabożeństwa wspomniano nieżyjących inicjatorów Zjazdów Przewodników Ewangelickich: Krzysztofa Mazurskiego, Marka Battka, Władysława Sosnę. Tradycyjnie po nabożeństwie uczestnicy ustalili, że następny Zjazd odbędzie się w Rybniku.

 • AKTUALIZACJA 10.11.2021

  GRABIENIE LIŚCI PRZY KOŚCIELE

  W przyszły piątek i w sobotę (12 i 13 listopada) od godz. 9-tej chcielibyśmy zgrabić liście przy kościele. Tylko w tych dwóch dniach będzie podstawiony kontener dlatego bardzo prosimy Was o pomoc. W ramach możliwości prosimy też o zabranie własnych narzędzi.


 • AKTUALIZACJA 3.11.2021

  RATUJMY NASZE ORGANY

  Drodzy Parafianie!
  Organy w naszym kościele zostały zbudowane w 1888 roku przez rybnicką firmę Dürschlag i Sohn. W 1932 roku, czyli po 44 latach od montażu przeprowadzony został pierwszy poważny remont instrumentu.
  Uszkodzenie kościoła w 1945 r. i częściowa kradzież piszczałek, osiadający z czasem kurz, brud, korozja metalowych elementów, butwienie skórzanych miechów, a przede wszystkim uszkodzenie drewnianej konstrukcji i piszczałek dokonanej przez korniki dopełniły procesu niszczenia. W książce pt. "Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku" autorstwa Michała Cieślara możemy przeczytać: "Latem 1983 r. dokonano strojenia pianina w domu zborowym i przeglądu organów. Stroiciel stwierdził kornikowe uszkodzenie drewnianych piszczałek organów i ocenił koszt naprawy na ok. 200 000 złotych. Ponieważ parafii na razie nie było na to stać, sprawa została odłożona na następne lata." Niepodjęcie natychmiastowej próby ratowania naszego instrumentu grozi jego całkowitym zniszczeniem, co potwierdziła ekspertyza przeprowadzona przez Pracownię Organmistrzowską Marty Kogut z Rybnika. Organy muszą zostać całkowicie rozebrane, wyczyszczone, naprawione, odpowiednio zabezpieczone przeciw kornikom, ponownie zmontowane i nastrojone. Na swoje prace wykonawca daje 10 lat gwarancji. Rada Parafialna podjęła decyzję o zorganizowaniu zbiórki na remont organów. Bardzo prosimy Was o wsparcie. Kosztorys opiewający na kwotę 34.100 zł brutto oraz szczegółowy zakres prac dostępny jest do wglądu w kancelarii parafialnej. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli cieszyć się znowu wspaniałym brzmieniem instrumentu, który jest wizytówką naszego kościoła.
  Proboszcz i Rada Parafialna

 • AKTUALIZACJA 24.10.2021

  PREZENT POD CHOINKĘ

  Do 10 listopada można przynosić na plebanię odpowiednio przygotowane i opisane paczki dla dzieci z rodzin żyjących w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy otrzymania prezentu na Boże Narodzenie.
  Dla kogo wysyłane są paczki – informacje dostępne tutaj.
  Jak przygotować paczkę, co może i co nie może być prezentem – opis dostępny tutaj.
  Do 30 listopada 2021 r. można wpłacić na konto CME 60 zł, a w tytule należy wpisać: "wirtualna paczka". Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.
  Konto
  ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
  Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem "Wirtualna paczka"


 • AKTUALIZACJA 24.10.2021

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  Dziękujemy wszystkim, którzy porządkowali cmentarz przy ulicy Rudzkiej. Na drzewach zostało jeszcze sporo liści więc w listopadzie na pewno ponownie będziemy prosić Was o pomoc w ich uprzątnięciu. I za tę pomoc już z góry dziękujemy :)


 • AKTUALIZACJA

  JUBILEUSZ 30-LECIA ORDYNACJI

  W niedzielę 17 października obchodziliśmy jubileusz 30-lecia ordynacji naszego proboszcza. Ks. Mirosław Sikora ordynowany był 13 października 1991 roku. Dwa dni później rozpoczął pracę w niemieckojęzycznej parafii w Słupsku a od 2002 roku jest proboszczem Ewangelicko – Augsburskiej Parafii w Rybniku.
  Zawód księdza nie jest łatwy i nie jest typową profesją. Wymaga on szczególnego powołania i predyspozycji, jest bardziej posługą niż zawodem. Doceniamy tę pracę, poświęcenie, pewnie nieraz przyszło podjąć trudną decyzję. Życzmy Księdzu wiele Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata służby.

 • AKTUALIZACJA 16.10.2021

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych prosimy o pomoc w uprzątnięciu opadłych liści. Zbiórka w sobotę 23.10.2021 od godziny 9-tej na cmentarzu przy ulicy Rudzkiej. Jak co roku mile widziana każda para rąk chętnych do pracy i własne narzędzia.


 • AKTUALIZACJA 3.10.2021

  DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW

  W ubiegłą niedzielę, 26 września, obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw.
  Rozpoczęło się ono procesjonalnym wejściem do kościoła dzieci, z chlebem, z warzywami i owocami. Ksiądz proboszcz pobłogosławił, bochenek wniesiony przez Karolinkę oraz mniejsze chlebki ułożone na ołtarzu, które przy wyjściu, mógł otrzymać każdy uczestnik nabożeństwa.
  Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 wystąpił nasz parafialny chór Canto Deo prezentując dwie pieśni "Za wspaniałość ziemi tej" i "Piękna jest ta ziemia cała".
  Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Święta Żniw.
  Nagrania nabożeństwa można odsłuchać tutaj. Zdjęcia w większej rozdzielczości dostępne przez miesiąc na platformie Dropbox.

 • AKTUALIZACJA 13.09.2021

  WZNOWIENIE PRACY CHÓRU

  Od dziś wznawia pracę Chór "Canto Deo". Zapraszamy na pierwszą po tak długiej przerwie próbę, dziś o godzinie 18-tej.
  Każdy chcący śpiewać Panu Bogu na chwałę, obdarzony słuchem muzycznym oraz dobrym głosem może należeć do naszego parafialnego chóru. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 13.09.2021

  WZNOWIENIE SZKÓŁEK NIEDZIELNYCH

  Od wczorajszej niedzieli wznowiono szkółki niedzielne. Podczas trwania nabożeństwa dzieci można odprowadzić na plebanię, gdzie pod opieką spędzą czas na wspólnych modlitwach, śpiewie, słuchaniu ciekawych historii biblijnych. Do tej pory chęć prowadzenia szkółek zgłosiły trzy panie, chętnie przyjęte zostaną dodatkowe osoby. Jeśli ktoś miałby ochotę pomóc zapraszamy do współpracy.


 • AKTUALIZACJA 8.08.2021

  NAGRANIA NABOŻEŃSTW

  Z przyczyn technicznych byliśmy zmuszeni zmienić miejsce przechowywania nagrań nabożeństw z systemu Dropbox na Google Drive. Nagrania dostępne tutaj.


 • AKTUALIZACJA 1.08.2021

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Jak co roku, proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  W dni robocze sierpnia, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół i poznać jego historię.
  Serdecznie zapraszamy - Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12


 • AKTUALIZACJA 11.07.2021

  230 PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

  27 czerwca obchodziliśmy 230 Pamiątkę Poświęcenia Kościoła. Kazaniem służył ks. proboszcz Mirosław Sikora. Nabożeństwo uświetnili grą na skrzypcach i trąbce, Marta i Paweł Jarzyna przy akompaniamencie organowym p. Tadeusza Hanika.
  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz odsłuchania nabożeństwa. Nagranie dostępne tutaj

 • AKTUALIZACJA 28.03.2021

  ZAPISY NA NABOŻEŃSTWA

  Od soboty 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób (www.gov.pl)

  W związku z powyższym prosimy o zapisywanie się na nabożeństwa (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielkanoc) u kościelnej, p. Reni (tel. 608 505 769).

  We wpisie z 24.03.2021 błędnie podałam godzinę nabożeństwa w Wielki Czwartek, poniżej podaję prawidłowe dane.

  1 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Czwartek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 16:00

  2 kwietnia – dwa nabożeństwa w Wielki Piątek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 9:30 i 16:00

  4 kwietnia - nabożeństwo w Pierwszy Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  Plan nabożeństw może jednak ulec zmianie, jeśli okaże się, że wymaga tego sytuacja epidemiczna w kraju.


 • AKTUALIZACJA 24.03.2021

  PLAN NABOŻEŃSTW NA OKRES WIELKIEGO TYGODNIA i ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

  28 marca – nabożeństwo w Niedzielę Palmową, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 9:30

  1 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Czwartek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 17:00   16:00

  2 kwietnia - nabożeństwa w Wielki Piątek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 9:30 i 16:00

  4 kwietnia - nabożeństwo w Pierwszy Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  Plan nabożeństw może jednak ulec zmianie, jeśli okaże się, że wymaga tego sytuacja epidemiczna w kraju.


 • AKTUALIZACJA 11.03.2021

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  Bardzo prosimy o pomoc w porządkowaniu cmentarza przy ul. Rudzkiej. Zbiórka na cmentarzu, w sobotę 20 marca o godzinie 9-tej.


 • AKTUALIZACJA 21.02.2021

  SKARBONKA DIAKONIJNA 2021

  21 lutego, w 1. niedzielę pasyjną, obchodzoną również jako Święto Diakonii, rozpoczyna się kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna.
  Akcja Skarbonka Diakonijna jest zachętą dla wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi "Czas miłosierdzia".
  Skarbonki przeznaczone dla naszej parafii można zabrać z zakrystii.
  Więcej na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 5.02.2021

  Kim jest ks. Tymek?

  31 grudnia 2020 r. ks. Marcin Konieczny skończył służbę jako Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Od 1 stycznia 2021 roku funkcję tę pełni ks. Tymoteusz Bujok. W związku z tym mianowaniem, od nowego roku, prowadzenie Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży powierzono Centrum Misji i Ewangelizacji.

  Kim jest ks. Tymek?
  Zapraszamy do obejrzenia 10 lutego na YouTubie.


 • AKTUALIZACJA 17.01.2021

  NAGRYWANIE NABOŻEŃSTW

  Link do niedzielnych nagrań będzie zamieszczony na końcu wpisu "Z Biblią na co dzień". Staramy się, żeby były tam nagrania z kilku ostatnich nabożeństw. Można je odsłuchać lub pobrać.
  Ze względu na ograniczoną pojemność konta na Dropboxie starsze pliki muszą być usuwane. Nie znaczy to, że przepadają. Całe archiwum będzie kopiowane na dyski prywatne i jeśli ktoś chciałby skorzystać z tych nagrań proszę o kontakt mailowy mirell@op.pl albo w niedzielę po nabożeństwie, lub z p. Renią (kościelną).
  Nagrania dostępne tutaj


 • AKTUALIZACJA 10.01.2021

  DZISIEJSZE NABOŻEŃSTWO

  Kiedyś w naszej Parafii nagrywano kazania i chcielibyśmy powrócić do tej praktyki.
  Ponieważ słowa pieśni są słabo słyszalne, umieściłam numer introitu oraz numery pieśni w metadanych pliku (większość programów te informacje wyświetla).
  Nagrania udostępnione są w formacie mp3. Jeśli będą problemy z odtwarzaniem proszę o kontakt mailowy mirell@op.pl albo w niedzielę po nabożeństwie.
  Obróbka dźwięku to dla mnie zupełna nowość więc proszę o wyrozumiałość :)
  Dzisiejsze kazanie można odsłuchać lub pobrać tutaj


 • AKTUALIZACJA 5.01.2021

  EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD

  Tradycją naszej Parafii były Koncerty Kolęd organizowane 6 stycznia.
  W tym roku chciałabym zaprosić wszystkich na Ekumeniczny Koncert Kolęd, który odbył się bez udziału widzów 27 grudnia, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wiśle.
  Nagranie można obejrzeć na kanale YouTube.

  A wszystkich tęskniących za naszym parafialnym Chórem "Canto Deo", zapraszam do odsłuchania zeszłorocznego Koncertu Kolęd. Nagranie dostępne tutaj.


 • AKTUALIZACJA 31.12.2020

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE

  W Nowym 2021 Roku, niech miłosierny Bóg napełni Nas wszystkich swoim pokojem. Niech obdarzy błogosławieństwem, chrześcijańską radością i miłością.

 • AKTUALIZACJA 27.12.2020

  Nabożeństwa w okresie noworocznym

  Po niewielkiej przerwie spowodowanej problemami sprzętowymi, mogę znów wrócić do prowadzenia strony.
  31 grudnia - ZAKOŃCZENIE ROKU - nabożeństwo o godzinie 16-tej.
  Nabożeństwo NOWOROCZNE przesunięte jest na niedzielę 3 stycznia, godz. 9:30
  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 17.12.2020

  NABOŻEŃSTWA W WIGILIĘ

  Od 28 listopada do 27 grudnia w kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
  Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
  Źródło: www.gov.pl
  W związku z powyższym ustalono, że w Wigilię Bożego Narodzenia odbędą się dwa nabożeństwa.
  Pierwsze o godz. 16:00 drugie o godz. 17:15. Na każdym może uczestniczyć max 27 osób.
  Prosimy o zapisywanie się u kościelnej, p. Reni (tel. 608 505 769).


 • AKTUALIZACJA 17.12.2020

  DZIEŃ GÓRNIKA I URODZINY PROBOSZCZA

  Jak co roku, w drugą niedzielę Adwentu obchodziliśmy Dzień Górnika. Z powodu koronawirusa okrojony o tradycyjne spotkanie na plebanii.
  Tydzień później rocznicę urodzin świętował ks. Proboszcz Mirosław Sikora, któremu złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia i kwiaty.

 • AKTUALIZACJA 30.11.2020

  ADWENTÓWKA DLA SENIORÓW

  Od wielu lat tradycją naszej parafii są spotkania adwentowe dla seniorów. W tym roku w związku z COVID-19 adwentówka przebiegła nieco inaczej.
  Zamiast rozmów przy kawie i ciastach na plebanii, przygotowano i rozwieziono seniorom do domów, ciasteczka (wypieki naszych parafian), kalendarz, wyroczki ze Słowem Bożym oraz życzenia.
  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tegorocznej adwentówki.

  Zapraszamy również do uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach udostępnianych w mediach w okresie Adwentu. Szerzej o Kościele w sieci tutaj

 • AKTUALIZACJA 5.11.2020

  Zdalne lekcje religii

  Lekcje religii odbywać się będą internetowo za pośrednictwem aplikacji ZOOM
  Kod spotkania dla wszystkich klas 467 915 3655 po hasło do pokoju (Passcode) należy zgłosić się do księdza.


 • AKTUALIZACJA 5.11.2020

  Pastores i Przyjaciele

  Pastores i Przyjaciele muzyczna modlitwa II online z Gliwic.
  Transmisja na żywo dostępna na YouTube w niedzielę 8 listopada 2020 r. 18:00


 • AKTUALIZACJA 1.11.2020

  Pamiątka Umarłych i Pamiątka Świętych Pańskich

  Wiele luterańskich parafii, podobnie jak w 2019 r., apeluje, by nie kupować plastikowych zniczy i sztucznych kwiatów. Ograniczając niepotrzebne odpady można pokazać troskę o stworzenie i otaczający świat. To także okazja, by pokreślić, że ważniejsza jest pamięć i modlitwa niż zapalone znicze i pozostawione kwiaty. Wszystkie te działania nabierają głębszego znaczenia wraz z zamknięciem cmentarzy.
  W roku 2020 luteranie dodatkowo zachęcają, by rezygnując ze zniczy i kwiatów skoncentrować siły i środki na pomoc tym, którzy ciągle są wśród nas. To zachęta do pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym lub w kryzysie. Można choćby wesprzeć akcję "Prezent pod choinkę" organizowaną przez Centrum Misji i Ewangelizacji lub inne działania charytatywne i diakonijne.
  Więcej na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 23.10.2020

  DOBRY WIECZÓR! #MŁODZI

  Wieczorne spotkania specjalnie dla #młodych.
  29.10 – 1.11, godz. 20.00 na YT i FB
  Dzień 1
  29.10.2020 Wykorzystaj szansę, Mateusz Mendroch

  Dzień 2
  30.10.2020 Rozwal system miłością, Arek Raszka

  Dzień 3
  31.10.2020 (Nie) bądź głupi, Mateusz Mendroch

  Dzień 4
  01.11.2020 Bądź Bożym gościem, Arek Raszka

  Szczegóły na cme.org.pl oraz www.facebook.com


 • AKTUALIZACJA 23.10.2020

  NAJNOWSZE WYTYCZNE BISKUPA KOŚCIOŁA

  Boży pokój tu i teraz.
  Najnowsze wytyczne Biskupa Kościoła dostępne na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 13.10.2021

  OPŁATA CMENTARNA

  Prosimy o uregulowanie zaległych opłat cmentarnych. Opłata przy pogrzebie wystarcza na 20 lat, następnie według cennika Regulaminu. W razie rezygnacji z prolongaty grobu prosimy o zgłaszanie tej decyzji w Kancelarii.

  Kontakt z Kancelarią Parafialną:
  - telefonicznie: 32 422 38 82
  - mailowo: pearybnik.matula@vp.pl
  - osobiście: Rybnik ul. Miejska 12, pół godziny przed i po nabożeństwie niedzielnym, które rozpoczyna się o 9:30
  Regulamin i cennik dostępne tutaj.


 • AKTUALIZACJA 11.10.2020

  PORZĄDKOWANIE CMENTARZA

  W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych chcemy Was prosić o pomoc w uprzątnięciu opadłych liści. Zbiórka rano w sobotę 24.10.2020 na Cmentarzu przy ulicy Rudzkiej. Mile widziana każda para rąk chętnych do pracy i własne narzędzia.


 • AKTUALIZACJA 7.10.2020

  Dziękczynne Święto Żniw

  Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie
  Ps.145,15

  Jak co roku, na przełomie września i października, w pięknie przystrojonym kościele obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw.
  Nabożeństwo rozpoczęło się pobłogosławieniem przez księdza proboszcza, chlebów złożonych na ołtarzu. Dużego bochenka, wniesionego przez Milenkę i Karolinkę oraz mniejszych chlebków, które przy wyjściu, mógł otrzymać każdy, kto w tym dniu był w kościele.

  Tegoroczne kazanie oparte było na Ewangelii Łukasza 12:15-21.
  Ksiądz podziękował za przyniesione dary, zgromadzone z pól i ogrodów oraz za chleby.
  Przypomniał, że ziemia była darem Bożym danym pierwszym ludziom. I tak jak karmiła Adama i Ewę, tak nadal rodzi pokarm dla nas.
  Wspomniał jak wyglądała praca na wsi dawniej i jak wygląda obecnie. Podkreślił jednak, że różnice pomiędzy świętem żniw sprzed 20, 30 laty polegają nie tylko na jakości produktów, które spożywamy ale również na jakości naszego stosunku, naszej wiary do Tego, który nam to wszystko dał.
  Przytoczył osobę bogacza z przypowieści i przestrzegł przed chciwością, przed brakiem umiaru w gromadzeniu dóbr oraz niebezpieczeństwem zapomnienia o Bogu.
  Przypomniał naukę ks. Marcina Lutra, który tłumaczył, że żniwa to wszystko co posiadamy, nie tylko rośliny i owoce ale także nasze domy, nasze rodziny, ubranie, praca rąk.
  Ksiądz podziękował wszystkim którzy potrafią zauważyć plony swojej pracy na różnych płaszczyznach, w różnych zawodach i potrafią o nie zadbać.
  Wyraził życzenie, żebyśmy w domu Bożym gromadzili skarby Boże. Aby kościół był pełny naszych uczuć, naszych modlitw dziękczynnych za to co Bóg daje z łaski Swego miłosierdzia oraz modlitw błagalnych. Podkreślił, ze kościół powinien być miejscem odpoczynku i radości, miejscem w naszym codziennym życiu, miejscem, w którym powinniśmy dziękować Bogu za każdy dzień.

 • AKTUALIZACJA 1.10.2020

  KONFIRMACJA 2020

  W ubiegłą 16 niedzielę po Trójcy Świętej odbyła się w naszej Parafii uroczystość konfirmacyjna. 27 września siedmiu konfirmantów wyznało swoją wiarę oraz ślubowało wierność Bogu i Kościołowi w obecności swych rodzin, rady parafialnej i całego zboru. Aktu konfirmacji dokonał ks. proboszcz Mirosław Sikora.
  Vanessie, Idze, Indze, Kamilowi, Łukaszowi i obu Szymonom życzymy żeby Duch Święty Was prowadził po ścieżkach życia a łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego miłość i dobroć, była światłem na Waszych drogach.


 • AKTUALIZACJA 6.09.2020

  LEKCJE RELIGII 2020/2021

  Spotkanie organizacyjne w sprawie rozpoczęcia lekcji religii, odbędzie się w poniedziałek 7 września o godzinie 17-tej. W tym roku, zebranie nie odbędzie się – jak to było dotychczas – na plebanii ale w kościele.


 • AKTUALIZACJA 2.06.2020

  WZNOWIENIE NABOŻEŃSTW

  Od soboty 30 maja przestał obowiązywać limit osób w kościołach. W związku z powyższym i w naszej parafii wznowiono nabożeństwa z udziałem wiernych. Prosimy jednak o przestrzeganie kilku zasad.
  Przy wejściach do kościoła znajduje się płyn do dezynfekcji, prosimy o korzystanie i dezynfekowanie rąk.
  "W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos".
  Źródło: www.gov.pl


 • AKTUALIZACJA 29.05.2020

  TRANSMISJA NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw 31 maja.

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Więcej na luteranie.pl

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 21.05.2020

  WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - TRANSMISJE

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 16:55
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi 18:00
  Szczegóły tutaj

  Transmisje i nagrania nabożeństw z parafii w Polsce dostępne również na stronie www.luteranie.pl

  Zapraszamy do uczestnictwa.


 • AKTUALIZACJA 17.05.2020

  WZNOWIENIE NABOŻEŃSTW

  W związku poluzowaniem przez rząd restrykcji dotyczącymi środków ostrożności w stanie epidemii koronawirusa, podjęto decyzję o wznowieniu nabożeństw w naszej parafii.
  Ks. proboszcz Mirosław Sikora i Rada Parafialna ustalili, że pierwsze nabożeństwo odbędzie się 31 maja w Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego.
  Wyliczono, że w naszym kościele może przebywać 39 osób. Chęć wzięcia udziału proszę zgłaszać telefonicznie u p. Reni (kościelnej) tel. 608 505 769
  Będzie to nabożeństwo bez tradycyjnej ofiary tj. bez obchodzenia ołtarza ale ofiarę można złożyć przy wyjściu z kościoła i za każdy złożony dar serdeczne Bóg zapłać.
  Zapraszamy także do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie oraz zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych.


 • AKTUALIZACJA 18.04.2020

  KAZANIE - 1 Niedziela po Wielkanocy

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na 1 Niedzielę po Wielkanocy, przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  1 Niedziela po Wielkanocy, 18 kwietnia 2020
  Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają
  (Iz 40:26-31 bw)

  Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie,

  Piękny wiosenny czas. Przyroda wita nas pełną paletą barw i śpiewem ptaków. Pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 2020 roku, przywitała nas znowu bez kościoła. Musimy sami w domach, poczytać, pośpiewać, pomodlić się. Zaistniała sytuacja za niedługo minie i znów z radością wybierzemy się rodzinnie do swego ukochanego kościoła na nabożeństwo. W głębi serc marzymy o wspólnym śpiewie, modlitwie, rozważaniu Bożego Słowa. Marzymy o tym by się po prostu spotkać i porozmawiać. Dzisiaj chce z nami porozmawiać prorok Izajasz. Przeczytajcie sobie Boże Słowo z 40 rozdziału proroka Izajasza. 27 lat więzienia, 27 lat poniżania, nieludzkiego traktowania. Lecz tych 27 więziennych lat za kratami, nie było w stanie całkowicie zniszczyć nadziei i woli do życia. Nie złamany wychodzi na wolność w 1990 roku. Nelson Mandela, człowiek walczący o pokój, pojednanie na południu Afryki. Setki razy pytany: "jak Pan pokonał lata więzienia, skąd Pan czerpał siły na każdy nowy dzień?" Odpowiadał: gimnastyka, czyste ubranie, modlitwa. Nikt nie potrafił zniszczyć jego godności ludzkiej, nikt nie potrafił go załamać psychicznie i fizycznie, stał się żywym symbolem żyjącym z mocy Bożej! Dzisiejszy tekst pisze prorok Izajasz. Kieruje swe słowa do słabych, bez nadziei na przyszłość, bez wiary na następny poranek. Izajasz kieruje wzrok człowieka do góry, w stronę z której może nadejść pomoc. Tak pragnie im pomóc, bo oni płaczą w niewoli, więzieniu Babilonii, można o nich przeczytać w psalmie 137. Burn out syndrom. Syndrom wypalenia. Jakże aktualny dzisiaj temat. Nauczyciele, menadżer firmy i wiele innych zawodów tu można wymienić, nawet pracownicy kościoła włącznie z księżmi, gdzie pojawia się zjawisko wewnętrznego wypalenia. Nie wiem czy znacie to uczucie: brak sił i motywacji do pracy, nauki, brak chociaż jednego światełka w tunelu pracy, obowiązków, odpowiedzialności. Powodów takiego wewnętrznego wyczerpania jest wiele: za dużo pracy, nauki, brak perspektyw, za mało odpoczynku, złe odżywianie, za mało snu, ogrom stresu. W życiu pojawia się również, wypalenie duchowe. Uczucie które może nawet bardziej przygnieść człowieka, uczucie które kradnie chęć do życia, uczucie że Bóg mnie opuścił, że nie potrafię więcej wierzyć, gdy nadzieja zaczyna się chwiać, jak płomień świecy na wietrze. Przypominają mi się słowa Psalmu 13‑tego. "Dopókiż, Panie będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną? Dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie?" Bóg zna swe stworzenie po imieniu. Bóg widzi nasze zmęczenie, dlatego przychodzi z pomocą! Setki tysięcy chrześcijan na ziemi, wśród nich i my, usłyszeli Boże Słowo podczas błogosławieństwa konfirmacyjnego, "lecz Ci którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną nie mdleją, idą a nie ustają." Cudowny biblijny wers, mówiący o mocy którą każdy z nas może otrzymać. Bóg wie, że możemy opaść z sił, że możemy potrzebować pomocy: "Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie." Czy te słowa nie podnoszą na duchu? Nie dają radości matce, ojcu gdy biorą w ramiona swe nowo narodzone dzieci? U tego samego proroka, kilka rozdziałów dalej czytamy: "Tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Słowo Boże nie tylko pięknie brzmi, nie tylko możemy go słuchać, ale ono czyni jeszcze coś, ono do nas przychodzi, pracuje nad nami, czyni w nas zmiany, porusza nas dogłębnie, oczekuje reakcji z naszej strony. W Ewangeliach podobnie. Z ust Jezusa pochodzą słowa potęgi, usuwanie nieczystych duchów, uzdrawianie chorych, wzbudzanie z martwych! Boże słowo musi być przez nas osobiście przyjęte! Ewangelista Łukasz pisze, "którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają dobry owoc." Łk. 8,15 . Przypomnijmy sobie słowa Jezusa do uzdrowionego chorego: "wiara twoja cię uzdrowiła". Zapraszam i proszę zarazem, abyście może dzisiaj, w chwili odpoczynku, osobiście lub z najbliższymi porozmawiali o tym, jak wiele ci Bóg dobrego podarował. Po raz kolejny, przeczytaj sobie świadectwo konfirmacyjne, czy ono urzeczywistniło się w twoim życiu? W każdej chwili mojego życia Bóg o mnie pamięta. I chodź bym musiał iść ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo On zawsze ze mną. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 19.04.2020

  TRANSMISJA NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw niedzielnych z 29.03.2020

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 18.04.2020

  Ofiara na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa

  Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ga 6,10
  Jak co roku, trwa zbiórka funduszy na wsparcie remontów i pracy młodzieżowej. Prosimy Was o składanie ofiar przelewem na konto parafialne PKO o/Rybnik 61 1020 2472 0000 6102 0137 5583. W polu tytuł wpłaty proszę wpisać darowizna na cele kultu religijnego – Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa.
  Za każdą wpłatę dziękujemy.

  Więcej o Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa w roku 2020 można przeczytać na stronie luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Zapraszamy do oglądania i słuchania transmisji.
  Drogomyśl Szczegóły tutaj

  Gliwice Szczegóły tutaj

  Golasowice Szczegóły tutaj

  Łódź 10.00 Szczegóły tutaj

  Nowy Sącz Szczegóły tutaj

  Pszczyna Szczegóły tutaj

  Skoczów Szczegóły tutaj

  Szczecin Szczegóły tutaj

  Ustroń Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Świętej Trójcy Szczegóły tutaj

  Wisła Szczegóły tutaj

  Wisła Czarne Szczegóły tutaj

  Wrocław Szczegóły tutaj

  Zapraszam


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  KAZANIE WIELKANOCNE

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielkanoc przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Wielkanoc niedziela 12 kwietnia 2020

  (1) A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. (2) I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. (3) I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? (4) Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. (5) A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. (6) On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. (7) Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział. (8) A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk, i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. (9) I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.
  (Mar 16:1-9 bw)

  Drogi zborze Chrystusowy,

  Była jeszcze wczesna godzina, słońce jeszcze nie wzeszło, jeszcze nie nie oświetliło świątyni, domów przedmieścia Jerozolimy. Ale sabat już minął. Bóg zrządził, że miał to być dzień nadzwyczajny w historii świata, jedyny wspominany przez wieki, aż do dzisiejszego dnia.
  Wielkanoc 2020 roku, spędzona w domu dzwony kościołów zamilkły, puste kościelne ławki. Musimy być świadomi tego, że ten trudny dla nas czas minie. Nadejdą niedziele i święta, gdy znów z najbliższymi wybierzemy się na nabożeństwa! W dzisiejszy dzień Wielkanocny, oczami wiary popatrzmy na niewiasty wychodzące z domu w jakże trudna drogę, a znamy ją wszyscy, drogę na cmentarz. Stanąć tam nad świeżo usypanym grobem. Aby się tam jeszcze raz wypłakać i powspominać wspólne przeżyte chwile. Na pewno zadają sobie pytanie dlaczego odszedł, dlaczego śmierć rozrywa więzy miłości. Droga na cmentarz jest ciężka. Wszak to Jezusa do grobu złożono, syna, nauczyciela ileż nadziei z nim wiązały. Ileż radości musiały z nim pochować, on ich leczył najlepszym słowem, słowem życia. On im niebo pokazał i o Ojcu pełnym łaski i miłosierdzia opowiedział. Dlatego to palące pytanie: "kto odsunie nam ciężki kamień grobowy?" To pytanie jest pytaniem całej ludzkości i kryje się w nim cała niemoc, cała słabość rodu ludzkiego. Nad grobami milknie cała mądrość człowieka, pozostaje pytanie kto odsunie nam ciężką płytę grobu. Kto otworzy nasze groby? Kto zawoła w ich czeluść "Łazarzu wyjdź!" Dopóki Jezus był na tej ziemi, jego głosu umarli słuchali i podnosili się ze snu. Ale teraz? Czy ułudą były słowa,"aby każdy kto w niego wierzy nie zginął , ale miał życie wieczne? "Czy ewangelia radosna nowina, miała dotyczyć tylko życia doczesnego? Tam nad tym grobem dziwną pieśń zaczęto śpiewać, powtarzało się radosne Alleluja! Tam od tego grobu rozeszła się radosna wieść. Pan wstał z martwych. Bóg nie mógł pozostać w grobie. Nie mógł ten, który z Ojcem jest jedno w proch i zapomnienie się przemienić. Nie mógł ten, który na krzyżu złożył najświętszą ofiarę nie widzieć owoców swej męki, a przez niego "wola Boga się spełniła" jak to powiedział prorok Izajasz. Niewiasty ogarnął zdumienie i lęk, uciekły od grobu. Tak to może zrodzić lęk, bo to przecież znaczy że jest niebo, że jest życie wieczne, że będzie wiernych "zebranie". Z dniem zmartwychwstania Jezusa, pojawiła się inna rzeczywistość dla ludzkości, dla Ciebie i dla mnie. Smutek wielkiego piątku został przerwany. Pojawił się cudowny promień poranku wielkanocnego. Nie uwierzyli od razu, chociaż Jezus to zapowiadał. Jednak gdy go ponownie zobaczyli, zaczęli żyć na nowo. Zaczął się dla nich nowy dzień życia, a tym samym nowy dzień dla świata. Wszystkie słowa Jezusa stały się prawdą. To dzisiaj dla mnie znaczy, że ja pełen zdumienia i pytań mogę wykrzyknąć: "nie umrę ale będę żył!" Bóg mi to dał, życie moje nie jest krótkim epizodem, krótką opowieścią pełną błędów i strat. Zmartwychwstały Jezus nie przychodzi z odpłatą za zły ludzki czyn. Przychodzi z pokojem, niepojętym ogromem miłości, nadziei i z cudownym błogosławieństwem dla naszego życia. Tak to przeogromna chrześcijańska prawda: drogo żeśmy zostali odkupieni. Niewiasty w ciemności przyszły do grobu. Wschodzące słońce nie mogło im rozświetlić ciemności grobu. Ale tam weszło inne słońce, potężniejsze od tego które ogrzewa naszą planetę. Światłość świata. A jeżeli dobrze popatrzymy, jeśli odwrócimy wzrok od naszych trosk, pytań, problemów, ujrzymy to słońce. Prawdziwie i w godzinie mojej śmierci świecić nie przestanie. Świecić będzie choćby wszystkie światła zgasły. Kiedyś w tej światłości się zanurzę i z nią połączę. Amen.
  Życzę Wam wszystkim zdrowych, optymistycznych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych roku 2020.

  Z Bogiem do rychłego zobaczenia.
  Ks. Mirosław w Sikora


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKANOC

  Zapraszamy do oglądania i słuchania transmisji.
  WIELKANOC

  Cieszyn 10.00 Szczegóły tutaj

  Drogomyśl 10.00 Szczegóły tutaj

  Dźwierzuty 9.15 Szczegóły tutaj

  Gliwice 11.00 Szczegóły tutaj

  Golasowice 9.30 Szczegóły tutaj

  Jaworze 10.00 Szczegóły tutaj

  Koszalin (diecezjalne) 9.00 Szczegóły tutaj

  Kraków porządek Szczegóły tutaj

  Nowy Sącz 10.00 Szczegóły tutaj

  Pszczyna 10.00 Szczegóły tutaj

  Skoczów 8.00, 10.00 (rodzinne) Szczegóły tutaj

  Stare Bielsko 9.30 Szczegóły tutaj

  Szczecin 10.00 Szczegóły tutaj

  Świdnica 10.00 Szczegóły tutaj

  Ustroń Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Świętej Trójcy 10.30 Szczegóły tutaj

  Warszawa parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 10.00 Szczegóły tutaj

  Wisła 5.00 (Jutrznia), 8.45 Szczegóły tutaj

  Wisła Czarne 8.45 Szczegóły tutaj

  Wisła Malinka 10.15 Szczegóły tutaj

  Wrocław 10.00 Szczegóły tutaj

  Żory 10.00 Szczegóły tutaj

  Wielkanoc
  13.00 TVP3 - nabożeństwo z Goleszowa

  Więcej informacji na www.luteranie.pl

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu Szczegóły tutaj

  Zapraszamy


 • AKTUALIZACJA 12.04.2020

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  Niech radosna nowina, że Jezus zmartwychwstał, napełni Wasze serca pokojem i miłością, zapali światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, wzmocni wiarę i obudzi radość.
  Spokojnych, pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  Opiekun strony


 • AKTUALIZACJA 11.04.2020

  BEZSENNA NOC

  W 2020 roku, by dobrze zakończyć czas pasyjny, planowaliśmy spotkanie w Goleszowie pod hasłem WOLNO. Plany pokrzyżowała epidemia. Spotkania w realu nie będzie, ale online jak najbardziej! Rezerwujcie laptopy, tablety; ładujcie smartfony.

  Serdecznie zapraszamy na "Bezsenną noc" w formie programu online, który będzie miał swoją premierę 11 kwietnia o godzinie 20.00

  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 10.04.2020

  KAZANIE NA WIELKI PIĄTEK

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielki Piątek przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Wielki Piątek 10 kwietnia 2020

  Drogi Zborze Chrystusowy,

  ...w pewnej miejscowości był pogrzeb. Przed domem żałobnym zebrało się wielu ludzi. Cicho między sobą mówili o zmarłym. Z domu wychodzi ksiądz za nim wynoszą trumnę i najbliższa rodzina zmarłego. Orszak pogrzebowy idzie w kierunku cmentarza. Wszyscy bardzo zasmuceni. Ale z drugiej strony jest to tylko pozorna żałoba. Zmarły po przeżyciu 78 lat, ostatni raz w kościele był podczas swej konfirmacji. Bóg, biblia, modlitwa, kościół to dla niego był obcy temat. Do tego stworzył piekło na ziemi swej najbliższej rodzinie. Ktoś cicho powiedział "dobrze że umarł". A teraz inny pogrzeb. Żadnej trumny, kilku smutnych, żadnych kwiatów, wieńców od najbliższych. W zasadzie to po co, to tylko Jezus z Nazaretu. Przygotowano mu pogrzeb, jak złoczyńcy. Bez osoby duchownej tylko oddział żołnierzy kpiących z niego. Bez śpiewu pieśni żałobnych, jedynie co można było usłyszeć to uderzenie młotka wbijającego gwoździe w krzyż. Każde uderzenie to niesamowite cierpienie. Stawiają krzyż w ziemi i widzę cierpiącego zbawiciela. Kilku tam zebranych śmiejąc się drwią z niego, mówiąc : "dobrze że umarł".

  W dniu Wielkiego Piątku, przedstawiłem Wam dwa różne pogrzeby. Czy potrafimy zauważyć różnice między nimi? W pierwszym przypadku, nie dziwi nas opinia wielu tam zebranych, dobrze że umarł, nic dobrego w życiu nie zrobił. Ale tutaj Jezus, on wiele dobrego uczynił, pomagał, ratował. Mimo tego został odrzucony i znienawidzony. Gdy ktoś z twoich bliskich stoi w obliczu śmierci, odwiedzamy go modlimy się. Chodźmy pod krzyż na Golgocie, tutaj również jest umierający. Tutaj śpiewają mu pieśń nienawiści. Ich słowa można porównać do ognistych strzał, chcących go ugodzić w serce i duszę. I głośne okrzyki: "patrzcie ty jesteś Bożym synem, ty na krzyżu? przecież to ty powiedziałeś, że zburzysz świątynię i w trzy dni ją odbudujesz?" Nie tak dawno głosiłeś mocne słowa, a teraz milczysz?. Zejdź z krzyża to ci uwierzymy! Jeden z tych który krzyczał, urągał Jezusowi pod krzyżem wrócił do domu. Zastał w nim płaczącą żonę. Ich syn spadł z drzewa i leży nieruchomo na ziemi. Musimy mu pomóc, kto może mu pomóc krzyczał. Była tam obecna również babcia, płacząc powiedziała: "na pewno pomógł by Jezus z Nazaretu, tak wielu uzdrowił, lecz teraz wisi na krzyżu, teraz już za późno". Prawie bez słowa wisi Jezus na Krzyżu, ból i cierpienie. Cały czas drwiny i urąganie tam stojących faryzeuszy, innym pomagał niech pomoże i sobie. Gdy przybijano go do krzyża, co wtedy Jezus myślał? Boże Ojcze popatrz na mnie jak cierpię. Boże nie zapomnij im tego co mi uczynili. Odpłać mi tym samym co mi zrobili. Być może my byśmy tak myśleli, ale Jezus tego nie czyni. Słyszę tu jego cichą modlitwę, "Ojcze odpuść im bo nie wiedzą co czynią" Oto Jezusowa odpowiedź. Tam z krzyża prosi Jana by zaopiekował się jego mamą Marią. Tam z jego krzyża płynie pomoc i odpuszczenie grzechów, "dziś będziesz ze mną w raju". Słyszę jego głos: "Eli, Eli, lama sabachtani, Boże mój czemuś mnie opuścił". Nastała ciemność i zadrżała ziemia. Minęło ponad dwa tysiące lat. Miliony od tych wydarzeń, szły na Golgotę pod ten krzyż i znaleźli tam cudowną moc nowego życia i pokoju swej duszy. A ty? Jezus innym pomagał, pragnie dzisiaj pomóc i Tobie. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKI PIĄTEK

  10 kwietnia 2020 Wielki Piątek.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 9:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  KAZANIE NA WIELKI CZWARTEK

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Wielki Czwartek przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

  Czy potraficie sobie przypomnieć, jak w latach waszego dzieciństwa przeżywaliście okres wielkiego tygodnia? Na pewno był to czas wyciszenia. Wyciszenie radia, mniej oglądania telewizji. Do serc i domów zawitał czas chrześcijańskiej refleksji.
  Jak jest dzisiaj? Wiele się zmieniło od tamtych lat młodości. Dzień podobny do minionego. Czas wielkiego tygodnia może trochę zbladł. Ale patrzę przez okno, wychodzę do ogrodu i słyszę radosny śpiew ptaków, fruwających w różne miejsca by znaleźć odpowiednią gałązkę przy budowie gniazdka. Patrzę jak coraz więcej kolorowych kwiatków przebija się przez ziemię, by cudownymi kolorami rozweselić mą często stroskaną duszę. Dzisiaj możemy wspólnie przeżyć wydarzenia Wielkiego Czwartku z przed ponad 2000 lat. Zastała nas inna rzeczywistość, nie możemy się wybrać do kościoła by przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Z racji niebezpiecznego dla zdrowia wirusa, tworzymy społeczność domową. Wszystko minie i znów otworzymy drzwi kościołów i kaplic.
  Dzisiaj chciałbym popatrzeć na miejsce pierwszej wieczerzy, Jezusa z uczniami. Palące się świece rozświetlają pokój w którym się zgromadzili. Za oknami prawie zmrok. Osoba Jezusa dodaję jeszcze więcej blasku. Jezus z uczniami w domu, komunijna społeczność słowa. I tutaj Jezus wypowiada dziwne słowa dla obecnych: "jeden z was mnie zdradzi" Judasz nie potrafi spojrzeć na Jezusa, opuszcza wzrok i wychodzi. Obraz na wskroś wyraźny, dwie postacie na przeciw siebie Jezus i Judasz. Spróbujmy popatrzeć na Judasza. Przypominasz sobie czas twego dzieciństwa, gdy nasza dusza była czysta jak śnieg. Czy przypominasz sobie, gdy jako małe dziecko w okresie wielkiego tygodnia siedziałeś na kolanach matki lub ojca, a oni czytali ci historię zdrady Judasza? Jakże wielu dzisiaj odpowiada Bogu Judaszowe słowa, Panie chyba nie ja?. Przypomnijmy sobie jednak, że to Jezus powołał Judasza do grona swych uczniów. Dlaczego to Jezus uczynił? Ponieważ widział w nim palący się płomyk wiary. Judasz opuścił rodzinę, dom i poszedł za Jezusem. Przeżył błogosławione chwile z Jezusem, słuchając jego słów, będąc naocznym świadkiem jego dokonanych cudów. Jak Jezus wybaczał, uzdrawiał, wskrzeszał z martwych i zapraszał do królestwa Bożego. Cierpliwość Boża jest w stosunku do każdego z nas ogromna. Nie możecie jednak służyć Bogu i mamonie, powiada Jezus. Judasz nie może spojrzeć na Jezusa, "Panie przecież nie ja?" To są drodzy te chwile, gdy i nam może nie było po drodze z Jezusem. Jednak i dzisiaj Jezus stoi teraz przed każdym z nas i patrzy prosto w oczy. Tak jak kiedyś w Jerychu w stronę Zacheusza. Jezus patrzy a Zacheusz pierwszy zaczyna mówić: "Panie oddam wszystko ubogim". To była jego osobista spowiedź. Jezus czeka na nas, chce nas słuchać to co leży każdemu z nas na sercu i duszy. Prawdziwa osobista spowiedź przed Jezusem. Jezus staje się dla Judasza bardzo nie wygodnym towarzyszem życia. Lepiej zarobić, lepiej mieć jeszcze więcej na koncie, niż pójść za Jezusem. Człowiek staje coraz bardziej egocentryczny i zaborczy. Czy dzisiejsza sytuacja jaka nas wszystkich zastała nie jest Bożą odpowiedzią na negatywne postępowanie ludzkości. Jakby chciał nas Bóg wezwać do opamiętania, do wewnętrznej cichej rozmowy z nim, do spowiedzi. Aby zasiąść przy jego stole i otrzymać za darmo dary zbawienia wiecznego, najpierw porozmawiaj z Jezusem, On na Ciebie czeka. Amen.

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 9.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W WIELKI CZWARTEK

  9 kwietnia 2020 Wielki Czwartek.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 9:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 18:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 5.04.2020

  "Wieczór Pasyjny" z Beatą Bednarz

  Zapraszamy do udziału w "Wieczorze Pasyjnym" z Beatą Bednarz za pośrednictwem internetu. Koncertu "Pasja Miłości" będzie można wysłuchać w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2020, o godz. 18.30
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  KAZANIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

  Zapraszam do odczytania kazania, przygotowanego na Niedzielę Palmową przez ks. proboszcza Mirosława Sikorę.
  Homilia w formacie pdf dostępna tutaj
  Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020
  A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. (Mar 14:3-9 bw)

  Drogi Zborze Chrystusowy,

  w tej niecodziennej sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, gdy mamy pozamykane kościoły i kaplice, pragnę Wam wszystkim napisać kilka zdań otuchy, płynące z Biblii słowo Boga żywego działającego przez Ducha Świętego w dniach radosnych jak i czasie trudnym naszego pielgrzymowania.
  Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia. Musimy posiadać wewnętrzną radość płynącą od Boga w każdej sytuacji życia. Właśnie przed chwilą, swoim najbliższym po raz ostatni Jezus zapowiedział swoją śmierć. Oni nie uwierzyli. Nie rozumieją również tego, co uczyniła pewna kobieta. Dlatego Jezus im tłumaczy: "ona uczyniła to na mój pogrzeb", ale czy teraz potrafią to zrozumieć?
  Wspomniany olejek był bardzo drogi, takie marnotrawstwo? My jednak chcemy poszukać głębszego sensu tego ewangelicznego przekazu i zapytać, dlaczego czyn tej kobiety zwiastowany jest w kościołach całego świata? Odpowiedź na to pytanie, może być kluczem do drzwi wielkiego tygodnia. Czy dzisiaj rozumiemy jej czyn?
  Namaszczenie Jezusa w Betanii. Pomyślmy tak. Może ktoś zapytać, czy ma sens zimą ogrzewać kościół, przecież można się cieplej ubrać. To bardzo duże koszty, czy nie ma racji? Ktoś inny zada pytanie, a te świeże kwiaty na ołtarzu czy palące się świece, a utrzymanie organ kościelnych, można by użyć tańszych elektronicznych, myślę że podobnych pytań byłoby bardzo wiele i nie są one nam obce. Po co marnować pieniądze? Tutaj pojawia się słowo marnotrawstwo. Tutaj nie rozchodzi się w pierwszym rzędzie o marnotrawstwo olejku nardowego. Ja chciałbym się Bogu tak poskarżyć. Boże! stworzyłeś ten świat pośród niezmierzonego kosmosu tak potężnego, że nasze słońce i jego planety wyglądają jak kubek na śmieci. Czemu to ma służyć? Boże! A marnotrawstwo w naturze i przyrodzie? Miliardy zmarnowanych ziaren zboża, a tylko jedno wydaje kłos, miliardy komórek żyjących, a tylko jedna rozwija organizm? Po co ten nadmiar, to marnotrawstwo ze strony człowieka na każdej płaszczyźnie życia? Dlaczego Boże obdarzasz ludzi tyloma dobrami, a my i tak ich prawie nie dostrzegamy lub marnujemy, czym na to zasłużyliśmy? Dlaczego Boże to dla nas czynisz, dla tych którzy chętnie dla zysku osobistego niszczą, mordują , trują i swoim zachowaniem wywołują łzy bólu i płaczu?
  I w końcu dochodzimy do obrazu namaszczenia Jezusa, popatrzmy kto tam siedzi: Jezus Chrystus, Boży Syn!!! Czy w nim poniekąd nie widzimy największego z możliwych marnotrawstw. To właśnie On odda się w ręce morderców, pójdzie drogą hańby i cierpienia, za mój i twój całej ludzkości grzech zostanie zamordowany i zmarnowany. Rozumiem już teraz, na co chce nam zwrócić uwagę znak namaszczenia Jezusa, czy też dalej pytamy jak uczniowie, którzy najchętniej spieniężyli by ten olejek. albo w końcu rozumiemy, że ta kobieta tutaj ze zdumieniem i modlitwą klęczy przed niezmierzoną Bożą łaską dla Ciebie i mnie. Czy jestem dzisiaj w stanie Bogu z głębi serca wypowiedzieć choćby maleńkie z wiarą, dziękuję Boże. Nawet w tych trudnych czasach Bóg obsypuje nas dobrocią, miłością, wiernością a w swoim Synu miłosierdziem, odpuszczeniem i zbawieniem. Czy można zmierzyć i porównać wartość olejku nardowego do przeolbrzymiej miłości i miłosierdzia Bożego?
  I dzisiaj na początku wielkiego tygodnia, z głębokim chrześcijański zrozumieniem i osobistą wiarą przyjęli to co Bóg uczynił dla każdego z nas. Pan Bóg zapłacił za każdego z nas ogromną cenę. W czasie gdy na krótko drzwi naszych kościołów i kaplic są zamknięte, mogliśmy otworzyć serce w naszych domach i rodzinach i z wielką wiarą i chrześcijańskim optymizmem połączyć się w modlitwie i zaśpiewać: "Pod twą obronę, Ojcze na niebie grono twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław ratuj w potrzebie i broń od zguby gdy zagraża. Czy toń spokojna czy huczą fale, gdy ty swe dzieci w swej opiece masz, wznosimy modły dziś ku twej chwale, boś ty nam tarcza, Boże ojcze nasz."

  Ks. Mirosław Sikora


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  5 kwietnia 2020 Niedziela Palmowa.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 19:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  LEKCJA RELIGII INACZEJ

  Lekcja religii inaczej to cykl programów przygotowanych przez Anielę Wawrzeczko z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Zapraszamy do oglądania na kanale YouTube.
  Wiara Piotra
  Szczegóły tutaj

  Wskrzeszenie córki Jaira
  Szczegóły tutaj

  Eliasz cz.1
  Szczegóły tutaj

  Mycie nóg
  Szczegóły tutaj

  Eliasz cz.2
  Szczegóły tutaj

  Drogocenny olejek
  Szczegóły tutaj

  Błąd Judasza
  Szczegóły tutaj

  Niedziela Palmowa
  Szczegóły tutaj

  Słabość w modlitwie
  Szczegóły tutaj

  Zaparcie się Piotra
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 4.04.2020

  TRANSMISJE TYGODNIOWYCH NABOŻEŃSTW PASYJNYCH

  Zapraszamy do obejrzenia transmisji pasyjnych nabożeństw tygodniowych.
  Parafia Ewangelicko-Augsburska Ustroń
  1 kwietnia
  Część pierwsza nabożeństwa i Część druga.

  Ewangelicy Trójmiasto, Kaplica im. ks. M. Lutra w Tczewie
  1 kwietnia
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie
  2 kwietnia 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  3 kwietnia 17:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie
  3 kwietnia 18:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.
  Krótkie rozważanie Słowa Bożego z Kościoła Jezusowego.
  Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 29.03.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW NIEDZIELNYCH

  Transmisja nabożeństw niedzielnych z 29.03.2020
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie – 8:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła Czarne – 8:45
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – początek transmisji o 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy – 10:00
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie – 10:30
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – 11:00
  Szczegóły tutaj

  SZKÓŁKA NIEDZIELNA

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach
  Szczegóły tutaj

  Zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 27.03.2020

  Pomoc dla rybnickiego szpitala

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19, Fundacja na rzecz Onkologii "Rakowi Stop" w Rybniku, organizuje zbiórkę na zakup środków ochrony indywidualnej dla rybnickiego szpitala.
  Prosimy o wsparcie akcji poprzez przekazanie środków finansowych na konto Fundacji na rzecz Onkologii "Rakowi Stop" w Rybniku, ul Energetyków 46, nr konta:
  90 1240 4357 1111 0010 9783 1186 bank Pekao S.A.
  "Zostań w domu, ale pomóż tym, którzy nas leczą".
  Zbiórka prowadzona jest do odwołania.


 • AKTUALIZACJA 27.03.2020

  Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne z 27.03.2020 r

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
  ks. dr Alfred Borski Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Warszawie
  ks. Piotr Gaś Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 26.03.2020

  Tygodniowe Nabożeństwa Pasyjne z 25.03.2020 r

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie
  ks. Mirosław Czyż Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Ustroń
  ks. Piotr Wowry Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska Golasowice
  ks. Marcin Makula Szczegóły tutaj

  Ewangelicy Trójmiasto, Kaplica im. ks. M. Lutra w Tczewie
  ks. Marcin Rayss Szczegóły tutaj

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie.
  Krótkie rozważanie Słowa Bożego z Kościoła Jezusowego. Szczegóły tutaj


 • AKTUALIZACJA 26.03.2020

  TRANSMISJE NABOŻEŃSTW W INTERNECIE

  Zapraszamy do słuchania i oglądania niedzielnych oraz tygodniowych nabożeństw transmitowanych przez parafie. Lista parafii, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe lub profile na YouTube i Facebook dostępna na www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 21.03.2020

  NABOŻEŃSTWA DOMOWE I RODZINNE

  Zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych i rodzinnych. Poniżej materiały pomocne w przygotowaniu takiego nabożeństwa.
  Zaproszenie link

  Porządek ogólny nabożeństwa domowego. Pobierz pdf

  Porządek dla uczestnika (drukujemy obustronnie - przerzucenie względem krótkiej krawędzi, a następnie składamy na trzy części). Pobierz pdf

  Porządek nabożeństwa wraz z kazaniem na daną niedzielę udostępnia Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie. Kazanie i nabożeństwo domowe będzie opublikowane na FB parafii

  Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie publikuje na swojej stronie internetowej materiały do domowych nabożeństw tygodniowych i niedzielnych. Pobierz pdf

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie udostępnia plan nabożeństwa rodzinnego wraz z propozycją tekstów biblijnych modlitw i materiałów dla dzieci. Dostępne tutaj

  Chrześcijańska Telewizja Internetowa przygotowała również film prezentujący nabożeństwo. Dostępne na Youtube

  Akompaniament do ŚE w wersji audio na krakow.luteranie.pl
  Przeszukiwanie za pomocą [Pokaż filtr].
  Wystarczy tylko podać numer pieśni, potwierdzić przyciskiem Filtr a następnie wyszukać w liście interesujący nas utwór.

  Szkółkę niedzielną na 22 marca przygotowałą dk. Dorota Obracaj z parafii w Katowicach. Zostanie ona opublikowana w niedzielę o godz. 8.00 na profilu ChTI.


 • AKTUALIZACJA 13.03.2020

  OGŁOSZENIE

  W związku zachorowaniami na chorobę COVID-19, którą wywołuje koronawirus podjęto decyzję o odwołaniu w naszej parafii wszystkich spotkań parafialnych, prób chóru, lekcji religii i szkółek niedzielnych oraz nabożeństw.
  Zapraszamy do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w internecie. Zachęcamy do organizacji nabożeństw domowych. Prosimy o modlitwę za chorych, za ich rodziny oraz pracowników służbie zdrowia, którzy się nimi opiekują.
  Ks. proboszcz M. Sikora z Radą Parafialną.

  List pasterski Biskupa Kościoła link


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Finał Sola Scriptura 2019/2020 przełożony

  W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) jesteśmy zmuszeni ogłosić, że finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” nie odbędzie się w dniu 21 marca 2020 roku.
  Doceniając Wasze zaangażowanie w studiowanie Biblii, nie chcemy odwoływać tegorocznego finału. Przenosimy go na 20 czerwca 2020 roku. Przy wyborze tego terminu staraliśmy się uwzględnić inne, tradycyjne w tym okresie, wydarzenia parafialne i szkolne.

  Jest to proponowany termin, na który wpływ będzie miała sytuacja w następnych miesiącach. Jeżeli w czerwcu przeprowadzenie konkursu będzie możliwe, to w połowie maja podamy wszystkie informacje organizacyjne związane z nowym terminem.

  Organizatorzy

  Źródło: luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Apel Biskupa Kościoła dotyczący koronawirusa

  Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec zachęca w apelu do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństwa i przy dystrybucji Komunii Świętej.
  Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

  Drodzy Duchowni,

  Do Polski docierają informacje z kolejnych krajów w Europie, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na koronawirusa. Wiem, że wśród wielu osób rodzi się niepewność i strach. Dlatego przede wszystkim chciałbym prosić wszystkich o modlitwę za chorych w różnych częściach świata, za ich rodziny oraz lekarzy, którzy się nimi opiekują.

  Bóg jest Bogiem pokoju. Pragnę zachęcić więc do tego, byśmy w Nim szukali naszego pocieszenia i powierzali mu wszystkie nasze lęki. Ważnym jest byśmy nie popadali w panikę, zdając sobie sprawę z tego, że w życiu czeka na każdego z nas wiele zagrożeń. Jako chrześcijanie opieramy swoje życie na wierze w Boga, który otacza nas swoją opieką. Wiara nie oznacza jednak zachęcenia do nierozsądnego postepowania. Proszę Was również o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące wsparcia. Warto zainteresować się czy osoby starsze, chore nie potrzebują naszej pomocy. Pomaganie jest także wyrazem naszej wiary.

  Zachęcam równocześnie do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństwa i przy dystrybucji Komunii Świętej. Tym bardziej, że trwa sezon grypowy. Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za parafie i wspólnoty, których jesteśmy częścią. Jeśli stwierdzimy u siebie objawy grypy, pozostańmy w domu, by nie narażać innych uczestniczących w nabożeństwach. Wiele naszych parafii umożliwia oglądanie transmisji z nabożeństwa w Internecie, więc jeśli nasz stan zdrowia się pogorszył to skorzystajmy z takiej możliwości. Zachęcam do zapoznania się z opinią epidemiologa Rafała Halikaz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, pracownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, który wyjaśnia jakie kroki można podjąć.

  Z uwagi na ryzyko pojawienia się koronawirusa w Polsce oraz sezon grypowy, po konsultacjach z epidemiologiem i na podstawie § 77 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i § 97 Pragmatyki Służbowej zalecam duchownym, by rozdawali opłatek jedynie na rękę oraz umożliwili parafianom korzystanie podczas Komunii z małych kielichów, a jeżeli nie będzie to technicznie możliwe, udzielali Komunii przez zanurzenie opłatka w winie. Proszę duchownych, aby myli i dezynfekowali swoje dłonie przed rozdawaniem Komunii i szczególnie starannie dezynfekowali naczynia komunijne.

  Zdaję sobie sprawę, jak wiele niepewności i lęku może pojawić się w naszych rodzinach słuchając codziennych doniesień o rozprzestrzenianiu się choroby i ofiarach śmiertelnych. Dotyczy to szczególnie tych rodzin, których członkowie na co dzień, z racji wykonywanego zawodu, stykają się z osobami chorymi lub tymi, którzy muszą podróżować po świecie.

  Zagrożenie to jest dla nas nowe, więc wzbudza wiele emocji. Do innych zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale przecież przez to nie stały się mniej groźne.

  Dlatego tak ważna jest dla nas wiara. To nasz Zbawiciel obiecał, że nie pozostawi nas samymi. Bóg wspiera swoje dzieci w każdej sytuacji życia. W modlitwie możemy odnajdywać pokój, ale też prosząc o ochronę, pomoc realnie ją otrzymujemy.

  Chciałbym zakończyć ten apel apostolskim życzeniem pokoju z Listu do Filipian poszerzony o wcześniejszy werset:
  „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”

  Bp Jerzy Samiec

  Źródło: luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 11.03.2020

  Skarbonka Diakonijna 2020

  1 marca 2020 r., w 1. Niedzielę Czasu Pasyjnego, obchodzoną jako Święto Diakonii, rozpoczęła się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim charytatywna akcja Skarbonka Diakonijna. Potrwa ona do Niedzieli Wielkanocnej, przypadającej w tym roku 12 kwietnia. Z perspektywy samej akcji to jubileuszowa 25. edycja – pierwsze skarbonki trafiły do parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w 1996 r.
  Od roku 2006 akcja ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

  Skarbonce Diakonijnej towarzyszy hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

  Poprzez akcję Skarbonka diakonijna zachęcamy do ograniczenia w czasie pasyjnym codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Nasze wsparcie może przywrócić potrzebującym nadzieję i wiarę w poprawę życiowej sytuacji, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

  W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce.

  Źródło: diakonia.org.pl


 • AKTUALIZACJA 1.03.2020

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2020

  Jak co roku, również i w tym Parafia Ewangelicko-Augsburska Ducha Świętego w Orzeszu organizuje Dzień Modlitwy Kobiet.
  Światowy Dzień Modlitwy skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 120-letniej tradycji.

  Wspólną modlitwę kobiet w intencji biednych, bezrobotnych, pokrzywdzonych na skutek wojny domowej w Ameryce Północnej i napływu biednych emigrantów z Europy i Azji, zainicjowała w 1887 r. Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego.

  Następnie w roku 1890 dwie członkinie Kościoła Baptystów – Helen Barret Montgomery i Lucy Peabody – wezwały do obchodzenia Dnia Modlitwy w intencji misji zagranicznych.
  W 1919 r. oba te co roku odbywające się dni modlitwy kobiet zostały połączone i w pierwszy piątek okresu pasyjnego odbyło się po raz pierwszy wspólne nabożeństwo.

  Na tegoroczne nabożeństwo zapraszamy w piątek 6 marca godz. 17:00, Orzesze, ul. Powstańców 6

  Więcej na www.luteranie.pl

 • AKTUALIZACJA 25.02.2020

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz czternasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji CME.
  W dobie szerzenia się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, przy akompaniamencie wirtualnego hejtu, w czas powszechnego, całkiem "realnego" plotkowania, krytykowania, obmowy, tak jak w zeszłym roku proponujemy:

  "Siedem Tygodni Bez Złych Słów".

  Przyznajmy, że mamy swój udział w wypowiadaniu niepotrzebnych, zbyt krytycznych, nieraz krzywdzących słów. Zrezygnujmy z nich.

  W to miejsce wprowadźmy słowa, które budują, leczą. Są takie. Słowa pociechy, pochwały, wdzięczności. Proponujemy:

  "Siedem Tygodni Z Dobrym Słowem".

  Inspiracją mogą być dla nas biblijne myśli:

  "Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca" (Prz 15,4).

  "Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała" (Prz 16,24).

  Podobnych myśli jest w Księdze Przypowieści… właśnie, ile? Dziesiątki, setki? Spróbujmy je odszukać i… nauczmy się choć kilku na pamięć, weźmy je sobie do serca.

  I jeszcze coś, co może nas dodatkowo zmotywować: Francis Schaeffer stwierdził, że aby dokonać sprawiedliwego osądu życia każdego z nas, wystarczyłoby zawiesić nam na szyi rejestrator dźwięku i na podstawie słów, które wypowiadamy, oceniając innych, dokonać surowego potępienia nas samych. Warto się nad tym zastanowić.
  Źródło: Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 22.02.2020

  Fajny! obóz młodzieżowy

  Obóz ma charakter wypoczynkowo-ewangelizacyjny.
  Każdy dzień to:
  – zajęcia sportowo-warsztatowe,
  – gry i zabawy integracyjne,
  – tematyczne dyskusje w małych grupach,
  – wieczorne spotkania połączone z rozważaniem biblijnym.

  Co roku obóz jest zgłaszany do kuratorium.

  Kadrę stanowią wykwalifikowani wolontariusze i pracownicy Centrum Misji i Ewangelizacji, a kierownik obozu ma kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć.
  Termin
  27 lipca – 5 sierpnia 2020

  Miejsce
  Ośrodek Wypoczynkowy Tęcza
  Jabłonowiec 54, 08-455 Trojanów
  jablonowiec.pl

  Zakwaterowanie
  W pawilonach, pokoje 3-4-osobowe z łazienkami.

  Wyżywienie
  3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja)

  Wiek uczestników
  Młodzież od 13 roku życia (rocznik 2007)

  Zgłoszenia
  Aby zgłosić uczestnika, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na cme.org.pl
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Liczba miejsc: 80
  Informacje o naborze śledzić można na Facebooku

  Kontakt
  Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu
  e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl
  tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63

  Cena
  1 350 zł – cena obozu z przejazdem z Cieszyna i Goleszowa przez Górny Śląsk.
  1 200 zł – bez przejazdu

  Uwaga Rodzice / Opiekunowie!
  Twojemu dziecku potrzebny jest wypoczynek, żeby mogło lepiej się rozwijać. Jeżeli nie masz na to pieniędzy, chcemy zaoferować Ci pomoc poprzez fundusz "Daj dzieciom nadzieję".
  Dofinansowujemy wypoczynek dzieci w wieku 7-19 lat.


 • AKTUALIZACJA 22.02.2020

  ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

  W piątek 28 lutego o godz. 17:00 w Parafii E-A w Katowicach, ul. Warszawska 18 odbędzie się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy.


 • AKTUALIZACJA 24.01.2020

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W GLIWICACH

  Regionalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Katowickiej, odbędzie się 31 stycznia od godz. 18.00 w Gliwicach. Spotkanie poprowadzą duchowni i młodzież gliwickiej parafii.

  Temat: "Nowy rok - nowy ja?" będzie dotyczył tego jacy być chcemy, a jacy jesteśmy.
  Miejsce spotkania: Gliwice, ul. Jagiellońska 19a, domofon: sala.


 • AKTUALIZACJA 21.01.2020

  NOWY REGULAMIN CMENTARZA

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem cmentarza przy ul. Rudzkiej. Regulamin uchwalony przez Radę Parafialną dostępny jest w kancelarii.


 • AKTUALIZACJA 10.01.2020

  ZABAWA KARNAWAŁOWA

  Rada Parafialna zaprasza do udziału w zabawie karnawałowej.
  7 luty 2020 r. o godz. 19-tej.
  Dom Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt 160 zł od pary.

 • AKTUALIZACJA 10.01.2020

  KONCERT KOLĘD

  W poniedziałek, 06 stycznia br. o godz. 16.00 odbył się w naszej parafii Koncert Kolęd.
  Zebranych przywitał ks. proboszcz Mirosław Sikora, słowo o muzyce przedstawiła Marta Jarzyna.

  Nasz parafialny Chór "Canto Deo" pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej wystąpił pierwszy, prezentując cztery utwory:

  Święta noc się do nas zbliża – muz. J. Sztwiertnia
  W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  Zaśnij Dziecino – A. Uruski, F. Ryling
  Niech pląsa świat (Joy to the World) – G.F. Händel

  Następnie Rybnicki Chór Kameralny "Autograph" (w składzie żeńskim), pod dyrekcją Joanny Glenc zaśpiewał:

  Z narodzenia Pana – ar. Jacek Glenc
  Lulajże Jezuniu – ar. Jacek Glenc
  Oj, Maluśki, Maluśki – ar. Jacek Glenc
  Dzisiaj w Betlejem – ar. Jacek Glenc

  Na zakończenie Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" pod dyrekcją Żanety Wojaczek zaprezentował się w utworach:

  Bóg się rodzi – T. Flasza
  Jezusek czuwa – F. Nowowiejski (akompaniament – Janusz Błaszczyński)
  Lulajże Jezuniu – opr. J. Świder
  Dzisiaj w Betlejem – mel. tradycyjna

  Po koncercie odbyło się spotkanie na plebanii przy słodkim poczęstunku.

  Serdecznie dziękujemy za obecność, dziękujemy występującym chórom oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji tego pięknego wydarzenia.

  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz nagrania

 • AKTUALIZACJA 4.01.2020

  JASEŁKA 2019

  Jak co roku, w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, w naszej parafii odbyło się nabożeństwo rodzinne połączone z gwiazdką dla dzieci.
  I jak co roku dzieci ze Szkółki Niedzielnej wcieliły się w postacie, oczekujące na narodziny Pana Jezusa. Po przedstawieniu odwiedził nas Mikołaj a że był w dość dobrym humorze rozdał wiele prezentów :)
  Jasełka nagrodzone zostały gromkimi brawami, zaś szczególne podziękowanie złożył ksiądz proboszcz pani Wioletcie Goszyk, rodzicom i dzieciom, rodzeństwu Marcie i Pawłowi Jarzyna, Mikołajowi i jego pomocnikom. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne przedstawienie.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz odsłuchania nagrania
  Osoby zainteresowane zdjęciami w rozdzielczości do zakładu fotograficznego, proszę o kontakt mailowy (dostępny w zakładce kontakt)

 • AKTUALIZACJA 1.01.2020

  ŻYCZENIA NOWOROCZNE


 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  KONCERT KOLĘD

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rybniku serdecznie zaprasza na KONCERT KOLĘD.

  Wykonawcy:
  Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf" z Rybnika
  pod dyrekcją Żanety Wojaczek,

  Rybnicki Chór Kameralny "Autograph"
  pod dyrekcją Joanny Glenc,

  Chór ewangelicki "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej.

  Poniedziałek, dn.06.01.2020r., godz. 16.00
  Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik, ul. Miejska 12.

  Wstęp wolny.

 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  SPOTKANIA ADWENTOWE

  W piątkowy wieczór 6 grudnia, na plebanii naszej parafii, w domowej atmosferze, odbyło się adwentowe spotkanie Koła Pań, a 9 dni później, w trzecią niedzielę Adwentu spotkanie Seniorów.
  W tym roku spotkało się 15 Pań i 30 Seniorów.
  Ksiądz proboszcz Mirosław Sikora powitał zebranych Słowem Bożym a o oprawę muzyczną zadbał p. Tadeusz Hanik.
  Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmów przy herbacie i kawie.
  Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i organizacji obu spotkań.

 • AKTUALIZACJA 27.12.2019

  CHOT 2020

  CHOT – Chrześcijański Obóz Technologiczny to pomysł pasjonatów nowych technologii. To oni głównie prowadzą warsztaty na CHOT. To obóz z charakterem!
  Ćwiczymy głowy i umiejętności, a jeśli zima dopisuje – także ciała. Wspólnie odkrywamy, że jako chrześcijanie mamy różne talenty i że każdy jest potrzebny w Kościele. W programie m.in. warsztaty, ale przede wszystkim bycie ze sobą przy kakao, filmach i planszówkach! Chcemy się rozwijać i dobrze bawić!
  Podczas kolejnej edycji obozu, w trakcie warsztatów, poszczególne zespoły będą tworzyć dom. Tak, dom, choć w odpowiedniej skali. Dlatego oczekujemy na wasze zgłoszenia i wybór odpowiedniej ekipy:

  budowlana (zbrojenia, cegły, murowanie, wylewki)
  cieśli (projekt i wykonanie na ploterze okien, drzwi i więźby)
  instalacyjna (instalacja oświetleniowa i elektroniczna budynku)
  meblowa (meble i elementy drukowane w 3D) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!
  wykończeniowa (kafelki, glazura, glina i wypalanie i szkliwienie)
  dokumentacyjna (filmowanie pracy, montaż filmu) – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

  Kontakt
  Katarzyna Wesner-Macura
  e-mail: katarzyna.macura@cme.org.pl
  tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63

  Kierownik obozu
  ks. Marek Michalik
  e-mail: marek.michalik@luteranie.pl
  tel. 600 819 782

  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 23.12.2019

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


 • AKTUALIZACJA 11.12.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Mikołowie

  Mikołów zaprasza na młodzieżową adwentówkę :)
  W planie śpiewanie kolęd, rozważanie Słowa, dzielnie się opłatkiem i uroczysta kolacja. A to wszystko przy kominku! W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
  13-tego grudnia, w piątek od 17:15 do 20:00
  Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Jana w Mikołowie
  pl. ks. Jana Karpeckiego 1,
  43-190 Mikołów


 • AKTUALIZACJA 11.12.2019

  DZIEŃ GÓRNIKA

  Niezależnie od zmian jakim ulega Barbórka, zawsze pozostaje ona ważną uroczystością religijną, zawodową i rodzinną.
  1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Górnika. Tradycyjnie po uroczystym nabożeństwie w salce parafialnej odbyło się towarzyskie spotkanie górników i ich rodzin, przy wspólnym stole, kawie i ciastach.

 • AKTUALIZACJA 19.11.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Katowicach

  "To kim jesteś, krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz" Czyli o tym jak być świadectwem.
  W imieniu organizatorów zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe.

  Spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada.
  Parafia EA Zmartwychwstania Pańskiego
  ul. Warszawska 18
  Katowice


 • AKTUALIZACJA 18.11.2019

  PLANOWANE PRACE NA CMENTARZU PRZY UL. RUDZKIEJ

  Rada Parafialna podjęła decyzję o wykarczowaniu żywopłotu z tui, który straszy zabiedzonym, dziurawym wyglądem i zasadzeniu nowego z cisów. Planuje się też umieszczenie na terenie cmentarza skrzyni do przechowywania narzędzi ogrodniczych.


 • AKTUALIZACJA 11.11.2019

  EWANGELICKI BAL MŁODZIEŻY 2020

  W imieniu organizatorów zapraszamy na Ewangelicki BAL Młodzieży w Brennej. Bal organizowany jest z myślą o osobach w przedziale wiekowym 13-18 lat, ale każdy kto dobrze się czuje w takim towarzystwie będzie mile widziany.

  Termin: 8 lutego (sobota) 2020
  Termin zgłoszeń: do 10 stycznia 2020
  Miejsce: Sala OSP Brenna Centrum
  Godzina: od 17:00
  Koszt: 30zł/os

  Przygotowania już ruszyły a zainteresowanie spore :)
  Poniżej informacje przekazane przez organizatora.

  W tym roku kilka zmian:
  - po pierwsze: będziemy się bawić dłużej!
  - po drugie: podobno nie mieliście czasu nawet czegoś zjeść, bo DJ grał tak fajnie, że nikt nie miał ochoty siadać przy stole, dlatego tym razem przewidujemy krótką przerwę na ciepły posiłek
  - po trzecie: zmieniliśmy formę zgłoszenia i płatności
  - po czwarte: będzie na Was czekać specjalnie przygotowana ścianka do zdjęć
  - po piąte: sala i DJ.... nieee, tego nie zmienialiśmy :D

  Przypominamy, że zgłaszając się na Bal akceptujecie Regulamin!

  - Osoby niepełnoletnie muszą mieć ze sobą zgodę rodziców/opiekunów na udział w Balu
  - Obowiązują eleganckie stroje
  - Obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu, czy innych środków odurzających.
  - W trakcie Balu sala będzie zamknięta, nie wolno opuszczać budynku bez zgody organizatorów
  - W trakcie Balu będą robione zdjęcia przez fotografów, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć do promocji podobnych wydarzeń i zamieszczenia ich na stronach związanych z działalnością młodzieży ewangelickiej

  Więcej informacji na www.facebook.com

  Numer konta parafii, na który należy robić przelewy znajdziecie na brenna.luteranie.pl

 • AKTUALIZACJA 8.11.2019

  PODZIĘKOWANIE

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w porządkowaniu cmentarza przy ulicy Rudzkiej i terenu wokół kościoła. Na cmentarzu zapełniliśmy liśćmi 100 worków 250 litrowych i około 300 szt worków 120 litrowych przy kościele. Bez Waszej pomocy byłoby to niemożliwe. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy także osobom, które w ciągu całego roku pomagają, współpracują, ofiarują swój czas i zdolności.

 • AKTUALIZACJA 23.10.2019

  PAMIĄTKA REFORMACJI

  31 października luteranie obchodzą Pamiątkę Reformacji i spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo, 31 października o godz. 18-tej. Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12.
  Więcej o Reformacji można przeczytać na stronie luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 23.10.2019

  SPRZĄTANIE CMENTARZA PRZY UL. RUDZKIEJ

  Jak co roku, w sobotę poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych, sprzątamy cmentarz przy ul. Rudzkiej. Spotykamy się 26 października od godziny 9:00
  Prosimy o zabranie grabek, worków, płacht, mioteł itp. Przyda się każda para rąk do pracy.


 • AKTUALIZACJA 19.10.2019

  XXI Zjazd Przewodników Ewangelickich

  W dniach 27.IX – 29.IX. w Mikołajkach odbył się XXI Zjazd Przewodników Ewangelickich. Naszą parafię reprezentował Dariusz Wantulok.
  W pierwszym dniu zjazdu uczestnicy mieli okazję odwiedzić ewangelickie kościoły na Mazurach. Zapoznali się z ciekawą historią parafii w Sorkwitach, Pasymiu, Szczytnie. Odwiedzili również filiał parafii w Pasymiu – Dźwierzuty.

  W kościele w Dźwierzutach były kręcone sceny filmu Wojciecha Smarzowskiego pt. "Róża", który opowiada o tragicznych losach autochtonicznej ludności mazurskiej po roku 1945. W czasie tego wyjazdu uczestnikom towarzyszyli: biskup Diecezji Mazurskiej ks. Paweł Hause oraz proboszcz parafii w Mikołajkach ks. Bogusław Juroszek. Obaj duchowni z wielkim zaangażowaniem oprowadzali po wyżej wymienionych parafiach i kościołach.

  W drugim dniu zjazdu uczestnicy zwiedzili inne atrakcje województwa Warmińsko-Mazurskiego takie jak sanktuarium w Świętej Lipce, kwaterę Hitlera Wilczy Szaniec w Gierłoży, zespół parkowo pałacowy rodziny Lehndorff w Sztynorcie oraz Giżycko. Zjazd zakończył się nabożeństwem w kościele w Mikołajkach. Nabożeństwo zostało wzbogacone pieśnią „Dzień po dniu” w wykonani koleżanki Joanny Szczepankiewicz-Battek.

  Uczestnicy zjazdu postanowili, że przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

  Dariusz Wantulok

 • AKTUALIZACJA 19.10.2019

  Ks. bp JERZY SAMIEC BISKUPEM KOŚCIOŁA

  W sobotę 12 października ks. bp Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła wybrany na drugą kadencję.
  O wyborach można przeczytać na Luteranie.pl

  Księdzu Biskupowi życzymy Bożego Błogosławieństwa, zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej posługi. Mocy i owoców Ducha Świętego. Wiary, która pogłębia poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Nadziei przez którą zbliżamy się do Boga i miłości, która jest spójnią doskonałości.


 • AKTUALIZACJA 18.10.2019

  Dziękczynne Święto Żniw

  Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
  (Iz 58,7 bw)

  6 października, w 16 Niedzielę po Trójcy Świętej obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw.
  Jak co roku, uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się wniesieniem, pięknie ozdobionego bochenka chleba, przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej i pobłogosławieniem go przez proboszcza parafii ks. Mirosława Sikorę. Kościół ozdobiły warzywa i owoce pochodzące z przydomowych gospodarstw.
  Dziękczynne Święto Żniw to czas, kiedy w szczególny sposób dziękujemy Bogu nie tylko za plony zebrane z pól i ogrodów, ale również za błogosławieństwo i codzienną opiekę.
  Tegoroczne kazanie rozpoczął ksiądz proboszcz refleksją i pytaniami. Czy wielokrotne odsłuchiwanie odpowiednich tekstów biblijnych wyznaczonych przez Kościół na kolejne Dziękczynne Święta Żniw coś w nas zmieniło? Jakie zmiany mogą występować u człowieka który jest zaangażowanym chrześcijaninem, którego wiara w Trójjedynego Boga jest mocna i trwała? Jakie owoce Ducha Świętego, jakie pozytywne aspekty naszej doczesnej pielgrzymki – które udało się zebrać z pola naszego osobistego życia – moglibyśmy wymienić? Jaki plon w naszym życiu wydało Boże Słowo zasiane niegdyś w naszych sercach przez rodziców, dziadków?
  Bóg nasz Stwórca – zdaniem mówcy – dał nam ziemię pod władanie abyśmy rozumnie mogli z niej korzystać, abyśmy mogli się nakarmić. Jednak człowiek niejednokrotnie te dary marnuje. Ksiądz ubolewał nad faktem, że nadal są miejsca gdzie dzieci i dorośli umierają z braku żywności.
  Przytoczył wypowiedz jednego z ewangelistów, który stwierdził że głodnemu człowiekowi trudno czytać Boże Słowo, że jego trzeba najpierw nakarmić. Tym samym uwrażliwił, że jako społeczność chrześcijańska, także jako Parafia powinniśmy się nawzajem wspierać i pomagać a jeżeli ktoś głoduje, poprosił żeby o tym mówić i nie milczeć.
  Podzielił się też na temat żebrzących smutną refleksją i przykrymi doświadczeniami; wspomnieniem podarowanego chleba znalezionego następnego dnia w kuble na śmieci oraz obrazem ludzi młodych, zdrowych, silnych i zdolnych do pracy, żebrzących od ludzi starszych, wykorzystujących ich dobroć.
  Zdaniem księdza ten kto przychodzi do kościoła, kto słucha Boże Słowo, żyje według niego i wykonuje w swoim życiu, jest błogosławiony, mający Bożą Straż przed i za sobą. I nawet jeśli są to osoby biedne, to zawsze starają się uczciwą pracą swoich rąk, swojego umysłu o godne życie. Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami znajduje swój koniec na krzyżu Golgoty, byśmy mogli godnie żyć i godnie postępować jako brat i siostra Bożej rodziny.
  Zapewnił, że Pan nas nie opuści gdy będziemy potrzebowali pomocy, gdy będziemy pomagać, wtedy nasza radość tutaj już w pielgrzymce doczesnej będzie ogromna. I powinniśmy za to Panu Bogu dziękować, prosząc go jednocześnie o chleb w miejscach, w których dzisiaj jest niedostępny.

  W trakcie nabożeństwa wystąpił Parafialny Chór Canto Deo wykonując dwie pieśni:
  Modlitwa z opery "Flis" Stanisława Moniuszki oraz
  "Jaki piękny świat" ( What A Wonderfull World), słowa - A. Romańska, muzyka - G.D. Weiss/G. Douglas.
  Dziękujemy chórzystom oraz wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dziękczynnego Święta Żniw.

 • AKTUALIZACJA 17.10.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Gołkowicach

  Tym razem zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe – w piątek 18 października – do Parafii EA w Gołkowicach na wyjątkową noc gier planszowych i filmów. Zabierzcie ze sobą karimatę i śpiwór oraz swoją ulubioną grę planszową.
  Plan RSM:

  18:30 -społeczność
  19:30 - ognisko
  20:30 - 6:00 Oglądanie filmów i gry do samego rana!
  8:00 - śniadanie

  MIEJSCE SPOTKANIA
  Parafia Ewangelicko-Augsburska
  ulica Cmentarna 22,
  44-341 Gołkowice

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 29.08.2019

  PIKNIK PARAFIALNY

  Serdecznie zapraszamy na Piknik Parafialny, który odbędzie się 7 września 2019 od godziny 15:00 przy hotelu Olimpia w Kamieniu.
  Wśród atrakcji przewidujemy ognisko z kiełbaskami i inne przysmaki, kołocze, ciasta, muzykę, zabawy dla dzieci oraz loterię fantową!

  BILET WSTĘPU:
  ● dorośli - 20 PLN
  ● dzieci - 15 PLN

  Będzie Nam miło, jeśli potwierdzicie swój udział do czwartku 5 września 2019 :)

  KONTAKT
  kom. 507 511 831
  kom. 600 316 374

  numer konta: PKO O/RYBNIK
  61 1020 2472 0000 6102 0137 5583
  - z dopiskiem piknik

 • AKTUALIZACJA 16.07.2019

  DNI OTWARTE KOŚCIOŁA

  Proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 15 lipca do 29 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół i poznać jego historię.
  Serdecznie zapraszamy - Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12


 • AKTUALIZACJA 7.07.2019

  70. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 29 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.
  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 30 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Nabożeństwo – 30 czerwca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 1 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 2 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 2 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 3 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 4 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 4 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 5 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Spotkanie – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Koncert świadectw – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Wykład – 6 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


  Tydzień Ewangelizacyjny – Nabożeństwo – 7 lipca 2019.
  Do obejrzenia.


 • AKTUALIZACJA 1.07.2019

  70. TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

  Od 29 czerwca do 7 lipca br. trwa 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
  Informacje o programie, relacje, na stronie CME.
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


 • AKTUALIZACJA 29.06.2019

  228 Pamiątka Poświęcenia Kościoła

  23 czerwca br. obchodziliśmy kolejną, 228 Pamiątkę Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 9:30. Kazaniem służył zaproszony ks. Roland Zagóra – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy. Podczas nabożeństwa parafialny Chór Canto Deo zaśpiewał dwie pieśni: "Chcę chwalić Boga dziś" (muz. i sł. Claude Fraysse) oraz "Pan jest światłem mym" (Ps. 27, G. F. Root, opr.słów K. Hławiczka).


 • AKTUALIZACJA 29.06.2019

  WPROWADZENIE
  RADY PARAFIALNEJ

  16 czerwca w Święto Trójcy Świętej, podczas nabożeństwa miało miejsce wprowadzenie nowo wybranej Rady Parafialnej na kolejną 5-letnią kadencję. Wybór ten został zatwierdzony przez Radę Diecezjalną Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej dnia 4 czerwca br.

  Kazaniem na podstawie 2 Listu do Koryntian (13,11-13) służył zaproszony ks. bp dr Marian Niemiec.
  Ksiądz bp. podkreślił, że Święto Trójcy Świętej, to święto stanowiące podsumowanie półrocza Pana, podsumowanie wszystkich wielkich świąt, które obchodziliśmy wspominając zbawcze czyny Boga i dlatego Święto Trójcy Świętej jest świętem dziękczynienia oraz uwielbienia. Dodał także, że nauka o Trójcy Świętej nie jest oderwana od życia, pozbawiona praktycznego znaczenia, ale pozwala na głębsze poznanie Boga, Jego Łaski, Jego Miłosierdzia, Jego Miłości, Jego zbawczych zamiarów wobec nas. Skłonił do refleksji, do zadania sobie pytań. W jakiego Boga wierzymy? Jakie mamy wyobrażenie o Bogu? Jaki obraz nosimy w sobie, gdy wypowiadamy słowo Bóg?

  Następnie przytoczył kilka przykładów, jak różny obraz Boga można nosić w sercu i umyśle.
  Człowiek, który spiera się z Bogiem może postrzegać Go jako Pana niesprawiedliwego, którego trudno zrozumieć. Dla kogoś innego wręcz odwrotnie - Bóg jest sprawiedliwy. W dniu ostatecznym wszyscy staniemy przed Jego sędziowskim tronem i każdy zda sprawę ze swojego postępowania a Bóg wyda sprawiedliwy wyrok.
  Można wierzyć w istnienie Boga ale nie odczuwać Jego obecności. Dla takiego człowieka Bóg jest odległy, nieosiągalny. Może też pojawić się głos całkowicie przeciwny, osoby która ciągle doświadcza Bożej obecności w swoim życiu.

  I znów kościelną przestrzeń wypełniły pytania warte przemyślenia.
  Która wypowiedź jest nam bliższa?
  Jaki jest Bóg?
  Co możemy o nim powiedzieć?

  Zdaniem księdza o Bogu możemy powiedzieć tylko to, co On sam nam objawi i przekaże.

  Jezus Chrystus jest dowodem, że Bóg jest miłością. Przyszedł na ten świat bo Bóg Ojciec Go posłał aby nas wykupił, aby wyrównał rachunki zawierające długą listę naszych zaniedbań w stosunku do Boga i naszych bliźnich. Ksiądz bp. zaakcentował, że wysoka była cena, którą Bóg z miłości płacił ale w Jezusie Bóg chciał zbliżyć się do naszego ludzkiego ubóstwa, do naszej ludzkiej egzystencji i w swojej Ojcowskiej Miłości Bóg chce naszego pokoju, zbawienia, życia wiecznego.

  W Jezusie, Święty, Wszechmogący, potężny Bóg – zdaniem mówcy – staje się naszym bratem. W Jezusie Chrystusie Bóg daje nam to czego nie możemy osiągnąć żadną siłą, czego nie możemy kupić za żadne pieniądze - wyzwolenie od grzechów, śmierci, szatana, daje nam zbawienie i życie wieczne.

  Każdy dzień, który możemy przeżywać jest darem Jego Łaski. Jezus z Łaski idzie przed nami z ciężkim krzyżem, dlatego możemy Mu zaufać, możemy wierzyć, że ma moc powiedzieć do każdego z nas, i ty idź w pokoju, odpuszczone są grzechy twoje. To jest Łaska. Z miłości Ojca, żyjemy przez Łaskę Jezusa Chrystusa.

  Ks. Niemiec przestrzegł, że kto nie doświadczy Miłości Ojcowskiego Serca Boga, będzie trwał w swej pysze, przeświadczeniu, że Pan Bóg jest mu niepotrzebny, że bez Boga i tak spokojnie przejdzie przez życie.

  Do poznania grzechu, do poznania naszej nędznej ludzkiej egzystencji potrzebny jest Duch Święty. Duch Święty powołuje do wiary, zgromadza, Duch Święty przez Słowo Boże oświeca i poświęca pieczętuje nas dla Boga. Bez Ducha Świętego nie ma społeczności wierzących, nie ma Chrystusowego Zboru, prawdziwego Kościoła, nie ma wiary w Jezusa Chrystusa i poznania Chrystusowej Łaski przyjmującej grzeszników. Otoczeni Bożą Miłością żyjmy z darowanej Łaski, budując społeczność i wspólnotę Kościoła.

  Po kazaniu, wprowadzenia w urząd nowo wybranej Rady Parafialnej, zgodnie z prawem kościelnym, dokonał Biskup Diecezjalny – ks. bp dr Marian Niemiec.

  Przed ślubowaniem Biskup odczytał zadania i obowiązki radnych, określone przez wewnętrzne przepisy Kościoła. Należą do nich m.in.
  1) Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.
  2) Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.
  3) Dawanie dobrego przykładu innym.
  4) Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.
  5) Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
  6) Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.

  Do Rady Parafialnej zostali wprowadzeni:
  Beata Buzek-Durdzińska,
  Mirosław Jordan,
  Andrzej Niemczyk,
  Zygfryd Pasek,
  Irena Seidel,
  Wojciech Stysz,
  Artur Undas.
  Każdy z radnych, podając Biskupowi prawą dłoń, przyjmował urząd słowami: "Ślubuję z pomocą Bożą".
  Następnie we wspólnej modlitwie proszono dla nich o dary i obecność Ducha Świętego.

  Wszystkim nowo wybranym członkom Rady Parafialnej życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa w odpowiedzialnej służbie na rzecz Parafii.
  Składamy również wyrazy podziękowania wszystkim dotychczasowym członkom władz parafialnych.

  Końcówkę nabożeństwa wypełniły dzieci ze Szkółki Niedzielnej wierszykami i śpiewem z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

 • AKTUALIZACJA 17.06.2019

  NABOŻEŃSTWO NA RÓWNICY

  W czwartek 20 czerwca, o godz. 10:00 odbędzie się nabożeństwo "Przy kamieniu" na Równicy. Kazanie wygłosi ks. Marek Londzin z Dzięgielowa zaś oprawę muzyczną zapewni Diecezjalna Orkiestra Dęta. Serdecznie zapraszamy.

 • AKTUALIZACJA 4.06.2019

  Sztafeta Rowerowa 24

  "Sztafeta Rowerowa 24" – Charytatywny wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego

  CEL
  Celem wyścigu jest sportowa rywalizacja fair play oraz zebranie środków na leczenie Eweliny Pilch, która urodziła się z genetycznym schorzeniem zwanym zespołem Leigha.
  ORGANIZATORZY
  Organizatorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.

  MIEJSCE I TRASA
  Wyścig w kategorii SPORT i OPEN odbędzie się w Wiśle-Czarne na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

  TERMIN
  Zawody odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku.

  ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2019 r.

  Szczegółowe informacje, trasa, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne na sztafetarowerowa24.pl


 • AKTUALIZACJA 3.06.2019

  Konfirmacja 2019

  Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15:16a)

  26 maja, odbyło się nabożeństwo konfirmacyjne. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się procesjonalnym wejściem, do pięknie przystrojonego kościoła, Rady Parafialnej, konfirmantów i proboszcza.
  Po rocznych przygotowaniach oraz zdaniu egzaminu, do Konfirmacji przystąpiły cztery osoby: Agata, Xemena, Karolina i Paweł. Kazaniem służył ks. proboszcz Mirosław Sikora. O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny "Canto Deo".

  Agatko, Xemeno, Karolino i Pawle, niech świadomość Bożego wybrania zostawi w Waszych sercach szczególny ślad Bożej dobroci i miłości. Umocnieni podążajcie zawsze za Jezusem. Życzymy Wam wiele Bożego Błogosławieństwa, na każdy dzień Waszego dorosłego życia wiary.

 • AKTUALIZACJA 23.05.2019

  Rekreacyjno-kondycyjny Obóz Młodzieżowy

  W imieniu organizatora zapraszamy na letni Rekreacyjno-kondycyjny Obóz Młodzieżowy.

  Zakwaterowanie w Ustroniu.
  Termin 2 - 9 sierpnia
  W planach:
  każdego dnia spotkania ze Słowem Bożym oraz śpiew z towarzyszeniem gitary a do tego,
  zajęcia praktycznego angielskiego z Amerykanami,
  podstawy sztuki walki – karate,
  ćwiczenia relaksacyjne dla zestresowanych,
  wygibasy na parku linowym,
  nocna wędrówka w góry,
  dużo ruchu wszelakiego,
  gry i zabawy.

  Wiek uczestników od 13-tego roku życia.

  Organizator
  Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży Kościoła E-A w RP
  ul. bp. Juliusza Burschego 20, 43-1200 Tychy

  REZERWACJA MIEJSC DO 30 MAJA

  Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia na http://mlodziluteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 22.05.2019

  73. Diecezjalny Zjazd Chórów

  W niedzielę 19 maja 2019 w Zabrzu, w Kościele Pokoju, odbył się 73-ci Diecezjalny Zjazd Chórów.
  W uroczystości zaprezentowało się 16-cie chórów: Chór PEA w Zabrzu pod dyr. Barbary Dobkowskiej, Chór PEA w Pszczynie pod dyr. Aleksandry Niemiec, Chór Largo PEA w Świętochłowicach pod dyr. Igi Eckert, Chór PEA w Orzeszu pod dyr. Anny Pojdy, Chór Cantate PEA w Chorzowie pod dyr. Agnieszki Dobrakowskiej, Chór PEA w Tychach pod dyr. Doroty Gibiec-Kurowskiej, Chór Animato PEA w Gliwicach pod dyr. Zoriany Łańcuckiej, Chór PEA w Mikołowie pod dyr. Mai Białas-Drzewieckiej, Chór Ad Dei Glorium PEA w Bytomiu pod dyr. Moniki Woleńskiej, Chór PEA w Jastrzębiu-Zdroju pod dyr. Aleksandry Marek, Chór Canto Deo PEA w Rybniku pod dyr. Adelajdy Romańskiej, Chór PEA w Golasowicach pod dyr. Pawła Gasia, Chór Largo Cantabile PEA w Katowicach pod dyr. Aleksandry Maciejczyk, Chór PEA w Opolu pod dyr. Igora Griszczenki, Chór PEA w Żorach pod dyr. Aleksandry Maciejczyk i Chór Jubilate Deo PEA w Mysłowicach pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny.
  Słowem Bożym służył ks. Daiusz Dawid zaś pozdrowienia i podziękowania przekazał ks. bp Marian Niemiec.
  Nasz parafialny Chór Canto Deo zaśpiewał dwie pieśni:
  "Bóg twierdzą mą" Psalm 91, muz. C Stein oraz "O Władco świata" muz. Stanisław Moniuszko.

  Odsłuchaj pieśni "O Władco świata" (akompaniament Tadeusz Hanik)

 • AKTUALIZACJA 13.05.2019

  73. Diecezjalny Zjazd Chórów

  W niedzielę 19 maja 2019 od godz. 10.15 w Zabrzu odbędzie się 73. Diecezjalny Zjazd Chórów - Święto Pieśni Diecezji Katowickiej.
  Na uroczystości wystąpi również nasz parafialny Chór Canto Deo pod dyr. p. Adelajdy Romańskiej.

  Miejsce:
  Kościół "Pokoju" w Zabrzu,
  ul. Ks. Marcina Lutra 2.

  Serdecznie zapraszamy.

 • AKTUALIZACJA 21.04.2019

  ŻYCZENIA WIELKANOCNE


 • AKTUALIZACJA 15.04.2019

  PLAN NABOŻEŃSTW NA OKRES WIELKIEGO TYGODNIA i ŚWIĄT


  18 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Czwartek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 17-tej.

  19 kwietnia - nabożeństwo w Wielki Piątek, połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godzinie 9:30

  21 kwietnia - nabożeństwo w 1 Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  22 kwietnia - nabożeństwo w 2 Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 9:30

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 31.03.2019

  Módlmy się o powołania

  "Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele" - prosi bp Jerzy Samiec w liście odczytanym dziś w polskich parafiach. Treść listu poniżej.
  Módlmy się o powołania
  List Pasterski
  Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści!
  Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

  Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością dokonania ważnych wyborów dotyczących swojej przeszłości. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to, aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele.

  Modlitwa to ważny element życia chrześcijańskiego. Towarzyszy nam zawsze, szczególnie jednak w sytuacjach trudnych, gdy się boimy, czujemy zagrożenie lub poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

  Proszę Was, aby tej modlitwie towarzyszył nam werset:

  "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje". Mt 9, 37-38

  Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie o to, kim mają być w przyszłości? Czym powinni zajmować się w dorosłym życiu? Reforma szkolnictwa sprawiła, że po raz pierwszy trzeba na te pytania odpowiedzieć już w wieku 14 lat. Oczywiście później można jeszcze korygować swoje wybory. Kolejne decyzje, które już zdecydowanie bardziej wpływają na przyszłe losy człowieka, pojawiają się w okresie egzaminów maturalnych. Może niektórzy od dawna mają sprecyzowane plany, wiedzą czym chcą się zajmować, ale pewnie nie wszyscy.

  W jaki sposób znaleźć właściwą drogę? Warto skorzystać z pomocy różnych doradców, którzy w bardziej lub mniej profesjonalny sposób pomogą przeprowadzić dogłębną analizę zainteresowań, preferencji zawodowych i zdolności po to, by wskazać możliwe kierunki studiów. Rozpoznanie swoich mocnych stron jest kluczowe w procesie planowania życia zawodowego. Przecież to prawdziwe szczęście robić w życiu coś, co się lubi i jeszcze można w ten sposób zarabiać na życie.

  W 2017 r. zobaczyłem na Słowacji plakat zachęcający do podjęcia studiów teologicznych, który zawierał motto: "To nie praca, to powołanie". Bardzo ważne jest rozpoznanie swojego powołania. W poszukiwaniu powołania niezbędne jest oczywiście poznanie siebie, ale najistotniejsze jest odkrywanie tego, do czego Bóg mnie posyła. Znane jest zdanie, że Bóg nie powołuje tylko uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych.

  Nie wiem czy współcześnie modne jest myślenie o swoim powołaniu, czy młodzi nie wolą o wszystkim sami decydować? Powołanie jednak nie pozbawia nas wolności wyboru, ale daje większą przestrzeń dla tego wyboru. Szukanie powołania wiąże się z modlitwą i słuchaniem, oczekiwaniem na odpowiedź. Potrzebne jest wyciszenie i cierpliwość. My ewangelicy wierzymy, że Bóg powołuje do różnych zawodów. Każdy wykonywany zawód powinien wypływać z powołania. Jak je rozpoznać? Należy usłyszeć Boży głos. Pewnie zadacie pytanie: "Tylko jak to zrobić?". Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, bo Bóg przemawia w bardzo różny sposób, nie jest niczym ograniczony. Czasami to On daje głębokie przekonanie o tym, jaką drogę wybrać. Czasami używa ludzi, którzy niezależnie od siebie podsuwają jakąś myśl, zadają naprowadzające pytania. Czasami są przed nami zamykane drzwi, a wtedy inne się otwierają. Czasami może to być wykład, artykuł, kazanie, które przemówi do nas w niezwykły sposób. Warto otworzyć się na sytuacje, w których przemawia do nas Duch Święty, wprowadza nas we "wszelką prawdę" i "wszystkiego nas uczy". Oznacza to, że Bóg mówi do Ciebie indywidualnie i tylko Ty możesz ten głos usłyszeć. Musisz jednak pytać (modlić się) i w ciszy uważnie słuchać.

  Werset przytoczony we wstępie mówi o poszukiwaniu tych, którzy w imieniu Zbawiciela pójdą i będą głosić Dobrą Nowinę. Powszechnie uważa się, że mamy obecnie kryzys powołań, czyli będzie coraz mniej duchownych. Czy to oznacza, że świat coraz mniej potrzebuje Ewangelii? A może to Bóg zaniedbał się w powoływaniu i wysyłaniu uczniów? Wiem, że problem leży po naszej stronie. Nie modlimy się o tych, którzy głoszą. Uważamy, że mają odpowiednie przygotowanie i zapewniony przychód, więc dają sobie radę z zadaniem. A my duchowni coraz częściej zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani. Zajmujemy się innymi pilnymi i ważnymi sprawami. Może wystarczyłoby czasami podzielić się częścią obowiązków z innymi członkami zboru. Z pewnością powinniśmy pilnować modlitwy i głoszenia Ewangelii. Powinniśmy też prosić o modlitwę, podobnie jak czynił to ap. Paweł o odwagę do śmiałego zwiastowania.

  Niezbyt często modlimy się o to, by Pan posyłał swoich robotników. Może dlatego, że nie widzimy takiej potrzeby. Wydaje się nam, że świat sobie świetnie radzi bez ingerencji Boga, a jednocześnie z przerażeniem obserwujemy tendencje pojawiające się wokoło nas. Tyle złości, nienawiści, braku wzajemnego zrozumienia, wykluczania pojedynczych osób i całych grup. Strach przed milionami uchodźców. Wojny, głód, nędza, która zmusza do ucieczki. Czy brakuje powodów do modlitwy?

  Kryzys powołań to nie kryzys braku przestrzeni służby. To kryzys modlitwy i odnajdywania swojego powołania. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi jest powołanych do służby głoszenia w imieniu Chrystusa, ale z jakiegoś powodu nie odpowiadają na Boże wołanie.

  Nie zapominajmy o modlitwie za duchownych. Tych, którzy obecnie prowadzą nasze Zbory, jak i tych, którzy obejmą je w przyszłości.

  Zachęcam więc nas wszystkich do modlitwy o powołania do służby głoszenia Ewangelii. Zachęcam do tej modlitwy każdą i każdego z nas, ale także grupy modlitewne. Wierzę, że gdy uzgodnimy "prośby nasze Bóg nas wysłucha". Zachęcam do modlitwy o wszystkie osoby, które muszą zadecydować jakie wybrać szkoły, studia czy zawód.

  A jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie co robić w życiu, zachęcam do pytania i słuchania odpowiedzi Ducha Świętego. Zastanów się, czy przypadkiem Jezus nie wzywa cię do tego, by iść w Jego ślady i wraz z Nim nieść Dobrą Nowinę?

  Wasz w Chrystusie
  Bp Jerzy Samiec


 • AKTUALIZACJA 29.03.2019

  Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej


  23 kwietnia, we wtorek po świętach Wielkanocnych odbędzie się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.

  Miejsce spotkania
  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach
  ul. Osińska 4

  Start godz 10-ta

  Dla niezdecydowanych, na zachętę podaję link do zeszłorocznej relacji ze spotkania.
  44 DZME ŻORY

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 26.03.2019

  ... z Przyjacielem w Bieszczadach

  CME zaprasza na letni obóz w Bieszczady dzieci z roczników 2007-2011.

  Główne hasło obozu to "Na drodze do Nieba". Będzie można poznać znaki drogowe, które stoją także przy drodze prowadzącej do nieba i pomagają w pokonywaniu jej. Będzie śpiew, zabawa, konkursy, gry. Na pewno nie zabraknie niezwykłych letnich atrakcji: wycieczki rowerową drezyną, przejazdu Bieszczadzką Kolejką Leśną. Dzieci odwiedzą Chatkę Puchatka, w planach także wycieczki "Śladami bobrów" oraz "Tropami rysia". Będzie to na pewno wspaniała wędrówka.

  Ilość miejsc ograniczona. Termin zgłoszeń do 19.04.2019

  Szczegóły na mlodziluteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 25.03.2019

  SKARBONKA DIAKONIJNA

  10 marca, w 1 niedzielę pasyjną, rozpoczęła się 24 edycja akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna "Dar Juniora dla Seniora", która od 13 lat ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
  Jak co roku, akcja zachęca do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. I jak co roku zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów dla osób potrzebujących - seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnością, ale też dzieci.

  Okazane wsparcie jest wyrazem troski o takie wartości, jak wzajemny szacunek, poczucie godności, budowanie relacji i odpowiedzialność w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

  Skarbonki przeznaczone dla naszej parafii można zabrać z ławki znajdującej się przy drzwiach wyjściowych kościoła. Akcja potrwa do Niedzieli Wielkanocnej.

  Źródło: www.luteranie.pl


 • AKTUALIZACJA 14.03.2019

  Powalone drzewo i uszkodzony płot

  Powalone drzewa, połamane konary, zerwane dachy, uszkodzone linie energetyczne – to krajobraz po niżu nurkującym znad Morza Północnego, który w nocy z 10 na 11 marca przeszedł przez nasz region. Wg pomiarów wiatr osiągał prędkość około 100km/h.
  Wichura wyrządziła liczne szkody w regionie i nie ominęła także naszej parafii. Wiatr powalił jedną z choinek rosnących przy plebanii a upadające drzewo, uszkodziło – wyremontowany latem zeszłego roku – płot. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
  Dzięki interwencji strażaków przywrócono ruch na ul. Miejskiej.

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc przy usuwaniu szkód.

 • AKTUALIZACJA 6.03.2019

  7 TYGODNI BEZ

  Już po raz trzynasty, bo od 2007 roku, zachęcamy wszystkich, którzy chcą, potrzebują i myślą o zmianach w swoim życiu do wzięcia udziału w akcji CME.
  W dobie szerzenia się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, przy akompaniamencie wirtualnego hejtu, w czas powszechnego, całkiem "realnego" plotkowania, krytykowania, obmowy proponujemy:

  "Siedem Tygodni Bez Złych Słów".

  Przyznajmy, że mamy swój udział w wypowiadaniu niepotrzebnych, zbyt krytycznych, nieraz krzywdzących słów. Zrezygnujmy z nich.

  W to miejsce wprowadźmy słowa, które budują, leczą. Są takie. Słowa pociechy, pochwały, wdzięczności. Proponujemy:

  "Siedem Tygodni Z Dobrym Słowem".

  Inspiracją mogą być dla nas biblijne myśli:

  "Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca" (Prz 15,4).

  "Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała" (Prz 16,24).

  Podobnych myśli jest w Księdze Przypowieści… właśnie, ile? Dziesiątki, setki? Spróbujmy je odszukać i… nauczmy się choć kilku na pamięć, weźmy je sobie do serca.

  I jeszcze coś, co może nas dodatkowo zmotywować: Francis Schaeffer stwierdził, że aby dokonać sprawiedliwego osądu życia każdego z nas, wystarczyłoby zawiesić nam na szyi rejestrator dźwięku i na podstawie słów, które wypowiadamy, oceniając innych, dokonać surowego potępienia nas samych. Warto się nad tym zastanowić.
  Źródło: Centrum Misji i Ewangelizacji


 • AKTUALIZACJA 4.02.2019

  XV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej

  08 - 10 lutego 2019 r. w Wiśle Jaworniku odbędzie się XV Zimowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej
  PROGRAM:
  Piątek: godz. 17.00 "Megaspotkanie" w Wiśle Jaworniku + ognisko
  Sobota: godz. 10.00 konkurencje zjazdowe na Złotym Groniu (Istebna) slalom gigant i snowboard
  Niedziela: godz. 13.00 konkurencje biegowe na Kubalonce, zakończenie olimpiady

  Olimpiada co roku ściąga wielu sympatyków białego szaleństwa. Znakomite humory i głośny doping fanów trudno przecenić, więc zaproś znajomych i przyjdź kibicować.

  Szczegóły na stronie Parafia Ewangelicko Augsburska w Wiśle Jaworniku

 • AKTUALIZACJA 28 styczeń 2019

  ZABAWA KARNAWAŁOWA

  Rada Parafialna zaprasza do udziału w zabawie karnawałowej.
  W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 19-tej w Domu Przyjęć Maximus, ul. Raciborska 370
  Koszt - 150 zł od pary.

 • AKTUALIZACJA 17.01.2019

  REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE w Mikołowie


  Regionalne Spotkanie Młodzieżowe odbędzie się w piątek 18 stycznia o godz.18:00

  MIEJSCE SPOTKANIA
  Parafia Ewangelicko-Augsburska
  św. Jana w Mikołowie
  pl. ks. Jana Karpeckiego 1
  Mikołów

  Serdecznie zapraszamy.


 • AKTUALIZACJA 12.01.2019

  EPIFANIJNE NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE

  6-tego stycznia br. w naszej Parafii odbyło się Epifanijne Nabożeństwo Kolędowe.
  Zapraszamy do odsłuchania pieśni.
  Pierwsza część Koncertu w wykonaniu Chóru Canto Deo pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  Cicha noc – Fr. Gruber
  Na Judei błoniach – E.S. Lorenz
  Kołysanka – muz. J. Brahms, opr. K. Hławiczka
  Niech pląsa świat – muz. G.F. Händel

  Odsłuchaj nagrania

  Druga część Koncertu

  U żłóbka – J. Stawowy, F. Ryling
  A to Komu – opr. F. Rączkowski
  Jezus malusieńki - opr. J. Świder
  Przystąpmy do szopy - opr. J. Świder
  Pośpieszcie, o wierni – mel. lud. Portugalska

  Odsłuchaj nagrania

 • AKTUALIZACJA 9.01.2019

  JASEŁKA 2018

  Jak co roku, w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia , w naszej Parafii odbyły się jasełka.
  Scenariusze tych spektakli nie są idealną kopią wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale ich treść, zawsze zgodna jest z duchem ewangelii.
  Dziękujemy w szczególności Pani Wioletcie Goszyk, rodzicom i dzieciom, rodzeństwu Marcie i Pawłowi Jarzyna, Mikołajowi i jego pomocnikom, dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne przedstawienie.
  Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz nagrania.

 • AKTUALIZACJA 3.01.2019

  EPIFANIJNE NABOŻEŃSTWO KOLĘDOWE

  Serdecznie zapraszamy na Epifanijne Nabożeństwo Kolędowe. Nabożeństwo odbędzie się 6-tego stycznia br. o godz. 9:30 w Kościele ap. Piotra i Pawła w Rybniku, ul. Miejska 12.
  Poniżej program.
  HASŁO DNIA:
  Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
  (1J 2,8 BW)

  POWITANIE - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  WSZYSCY ZGROMADZENI
  Pieśń "Mędrcy świata" (109 ŚE)

  1. Mędrcy świata, monarchowie, dokąd się spieszycie?
  Jakież cuda wam opowie betlejemskie Dziecię?
  Ono w żłobie nie ma tronu ani władzy świata,
  który pragnąc Jego zgonu, cierniem skroń Mu splata.

  2. Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje;
  wieść okropna, wieść to smutna: Herod spisek knuje.
  Lecz nic mędrców nie odstrasza, do Betlejem spieszą,
  gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

  3. Czyż Was to nic nie odstrasza? Czy się nie wrócicie?
  Nie daremnaż wiara wasza w to mizerne Dziecię?
  O mądrości niezbadana, błoga ócz jasności,
  Która widzieć niebios Pana może w swej słabości!

  4. Choć w pieluszkach owiniony, wielkie czyni cudy;
  Chwała Jego ponad trony olśni wszystkie ludy.
  Mędrcy świata, wznieście oko: idą już narody
  Z dary swymi z czcią głęboką zażyć cnej ochłody.

  5. My do Ciebie pospieszymy, pokłon oddać Tobie,
  z mocarzami, z maluczkimi, co spoczywasz w żłobie.
  Pójdziem, by kadzidło, złoto przynieść Ci w ofierze
  dary swoje Ci z ochotą niesiem, Jezu, szczerze.

  Chór "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej

  1. W Betlejem w noc ciemną – muz. i sł. A. Korfanty, opr. M. Bliwert
  2. Cicha noc – Fr. Gruber
  3. Na Judei błoniach – E.S. Lorenz
  4. Kołysanka – muz. J. Brahms, opr. K. Hławiczka
  5. Niech pląsa świat – muz. G.F. Händel

  SŁOWO BOŻE - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  Chór "Canto Deo"
  pod dyrekcją Adelajdy Romańskiej
  1. U żłóbka – J. Stawowy, F. Ryling
  2. A to Komu – opr. F. Rączkowski
  3. Jezus malusieńki - opr. J. Świder
  4. Przystąpmy do szopy - opr. J. Świder
  5. Pośpieszcie, o wierni – mel. lud. Portugalska

  Druga i trzecia zwrotka
  WSZYSCY ZGROMADZENI

  Pośpieszcie, o wierni, pośpieszcie z weselem,
  pośpieszcie, pośpieszcie do Betlejem!
  Tam jest Dzieciątko dla nas narodzone,
  Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu,
  oddajmy pokłon Jemu – Królowi!

  O Panie, coś dzisiaj dla nas się narodził,
  niech będzie Ci chwała i moc, i cześć!
  Słowo wcielone Ojca od wieczności,
  dajemy pokłon Tobie, dajemy pokłon Tobie,
  dajemy pokłon Tobie - Królowi!

  Modlitwa
  Błogosławieństwo - ks. proboszcz Mirosław Sikora

  WSZYSCY ZGROMADZENI
  Pieśń "O błogosławiony" (66 ŚE)

  1. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony;
  cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

  2. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Chrystus sam się zjawił, aby nas wybawił,
  cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

  3. O błogosławiony, radością natchniony,
  pełen łaski godowy czas!
  Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie,
  Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie, wraz!

 • AKTUALIZACJA 24.12.2018

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


 • AKTUALIZACJA 20.12.2018

  SPOTKANIA ADWENTOWE

  W piątkowy wieczór 14 grudnia, przy choince, w domowej atmosferze, na plebanii naszej parafii odbyło się adwentowe spotkanie Koła Pań, a dwa dni później adwentówka dla Seniorów.
  W tym roku spotkało się 25 Pań i 30 Seniorów.
  Gościem honorowym była – obchodząca 95-lecie urodzin – p. Janeczka Swoboda, wieloletnia uczestniczka Koła Pań. Jubilatka to bardzo serdeczna, otwarta, ciepła i uśmiechnięta osoba. Cieszy się dobrym zdrowiem i świetną jak na ten wiek kondycją fizyczną i psychiczną.
  Przygotowania – jak co roku – zaczęły się wcześniej, od wykonania i wypisania zaproszeń, udekorowania stołów, przystrojenia choinki i przygotowania przepysznych ciast. Prace te niosą ze sobą zawsze wiele radości.
  Zebranych powitał Słowem Bożym ksiądz proboszcz Mirosław Sikora o oprawę muzyczną zadbał p. Tadeusz Hanik.
  Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmów przy herbacie i kawie a dla p. Janeczki życzeń zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia. Solenizantka podzieliła się ciekawymi wspomnieniami, tortem, bograczem oraz zakąskami.
  Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i organizacji obu spotkań.

 • AKTUALIZACJA 4.12.2018

  2 grudnia – NABOŻEŃSTWO DLA GÓRNIKÓW

  "Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną" (Ps 23 bw)

  Tradycją naszej parafii stały się coroczne, nabożeństwa barbórkowe, rozpoczynające się uroczystym wejściem górników i księdza proboszcza.
  "Szczęść Boże" – ksiądz skłonił do zastanowienia się nad treścią tych na pozór prozaicznych słów.
  Pozdrowienie to w naszej śląskiej tradycji wiązano z pracą, często z niebezpieczną pracą górników, którzy bez względu na wyznanie, zjeżdżają żegnając się znakiem krzyża. Ale życzenie szczęścia – zdaniem księdza – związane jest także z wieloma innymi okolicznościami. Piękne i głębokie w swej treści "szczęść Boże" to ludzkie życzenie skierowane do Boga a zarazem odpowiedź na całe bogactwo człowieka. Każdy z nas, bez wyjątku, życzy sobie takiego szczęścia, szczęścia pochodzącego od Boga.

  Nawiązując do tekstu kazalnego z Ewangelii Łukasza ksiądz przybliżył postacie niezwykle pobożnych: Zachariasza i Elżbiety, którzy z powodu braku potomstwa nie byli w pełni szczęśliwi. Ale choć nie osiągnęli bardzo ważnego celu jakim niewątpliwie jest bycie rodzicem, nie poprzestali na modlitwie. Kiedy zaś ich modlitwy zostają wysłuchane i anioł Pański zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, w tak ważnym momencie życia, przy tak ważnej i radosnej obietnicy, Zachariasz wątpi. Od razu zostaje dotkliwie pouczony o obowiązku bezwzględnej ufności Bogu i ukarany utratą mowy.

  Fragment ten skłonił księdza do refleksji nad wszechmocą i obecnością Boga w naszym życiu. Bo ileż razy i my, mimo potoku wypowiadanych słów, zaniemówiliśmy w stosunku do Boga.
  Na zakończenie proboszcz przypomniał o czasie adwentu, czasie oczekiwania i obietnicy oraz zachęcił do codziennej modlitwy.

  Po nabożeństwie, górnicy z rodzinami spotkali się na plebanii, przy słodkim poczęstunku.

 • AKTUALIZACJA 21.10.2018

  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

  W Katowicach, w ramach projektu "Podróż do wolności", odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

  23 października,
  godz. 18:00,
  Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego,
  ul. Warszawska 18, Katowice.

  Wstęp wolny.


 • AKTUALIZACJA 20.10.2018

  XX Zjazd Przewodników Ewangelickich

  W dniach od 5 do 7 października br. w Karpaczu odbył się jubileuszowy XX Zjazd Przewodników Ewangelików.
  W roku 1999 w parafii ewangelickiej przy kościele Wang odbyło się pierwsze spotkanie ewangelickich przewodników. Inicjatorem spotkań był nieżyjący już profesor Krzysztof Mazurski. Od tego czasu ewangeliccy przewodnicy spotykają się każdego roku w innym miejscu w Polsce. Nasz parafianin Dariusz Wantulok aktywnie uczestniczy w tych zjazdach od roku 2006.

  Tegoroczny XX Zjazd był poświęcony hrabinie Frederice von Reden. Ta pruska arystokratka w 1837 sprowadziła do Mysłakowic w Kotlinie Jeleniogórskiej ewangelickich uchodźców z alpejskiej doliny Zillertal. Ponadto była inicjatorką sprowadzenia do Karpacza u podnóża Karkonoszy zabytkowego drewnianego kościoła typu stavkirke z Norwegii. (Więcej o Świątyni Wang)

  Dopełnieniem wielu wrażeń było niedzielne nabożeństwo. W tym dniu parafia obchodziła Dziękczynne Święto Żniw, które odprawił proboszcz ks.Edwin Pech wraz z panią pastor Ingeborg Vik Lauglund, która jest proboszczem norweskiej parafii Vang. Właśnie z tej miejscowości pochodzi zabytkowy kościół, który obecnie stoi u podnóża Karkonoszy. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu mieli okazję dowiedzieć się o życiu norweskich luteran od pani pastor. Na zakończenie przewodnicy postanowili, że następne spotkanie odbędzie się w Mikołajkach.

  HISTORIA FRIEDRICHA VON REDEN I JEGO ŻONY – FRIEDERIKE

 • AKTUALIZACJA 09.10.2018

  DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻOWE W WIŚLE

  Organizator - Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej - zaprasza do wzięcia udziału w młodzieżowym wyjeździe diecezjalnym do Wisły.
  TERMIN SPOTKANIA
  19-21 październik

  MIEJSCE
  pensjonat "Księżówka"

  KOSZT WYJAZDU (w cenie nocleg, śniadania obiad i ognisko).
  140 zł

  Dojazd i śpiwór we własnym zakresie.

  ZGŁOSZENIA
  do 14 października.

  Szczegóły na Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 8.10.2018

  Dziękczynne Święto Żniw

  Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
  (Ps 145:15)

  30 września, tradycyjnie w niedzielę po Dniu archanioła Michała, uroczyście obchodziliśmy Dziękczynne Święto Żniw. Ks. proboszcz Mirosław Sikora rozpoczął nabożeństwo słowami Psalmu 145 i pobłogosławił wręczony przez dzieci ze Szkółki Niedzielnej bochen chleba.
  Na tegoroczne Święto Żniw Kościół wyznaczył do rozważenia fragment z 1 Listu Tymoteusza (4:4-5). "Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę".

  Sama praca nie wystarczy, podobnie sama wiara, ale połączenie pracy z wiarą w Boga pozwala nam – zdaniem księdza – niczym łódź rybaka, płynąć przez rzekę życia, do przodu. Ksiądz podkreślił, że Święto Żniw to nie tylko dziękczynienie za dobra które zbieramy z pól i ogrodów ale musimy spojrzeć na pracę własnych rąk, spojrzeć na urodzaj własnych rodzin. To dziękczynienie za możliwość uczestnictwa w nabożeństwie, za wszystko co stworzył Bóg.

  Zwrócił też uwagę na słowa Modlitwy Pańskiej "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" i podkreślił jak wielki wydźwięk miały one w trudnych latach wojny i latach powojennych, jak wielki wydźwięk mają w czasach współczesnych, w krajach gdzie dzieci umierają z głodu. Uwrażliwił na potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, cytując proroka Izajasza (58:7-12) "gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę".

  Docenił trudną pracę rolników i gospodarzy, którym – szczególnie w dawniejszych czasach -połóg, kosa, sierp i spracowane ręce wystarczyły na pozbieranie plonów, wymłócenie ziarna, zmielenie mąki i wypiek – wypełniającego izbę pięknym zapachem – chleba.

  Poszerzając temat żniw proboszcz skierował nasze myśli w stronę najbliższych, w stronę naszych rodzin, które powinny stać się naszą codzienną dziękczynnością.
  Przyrównał Biblię do pieca, z którego codziennie możemy jeść chleb Bożego Słowa. Zakończył prośba byśmy nigdy nie zapominali dziękczynienia za każdy dar, bo Bóg dał nam wszystko, czego nasze ciało i nasza dusza potrzebuje oraz cytatem: "Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają". (1Tm 4:16)

  Parafialny Chór Canto Deo uświetnił nabożeństwo dwiema pieśniami:
  "Czego chcesz od nas Panie" (muz. Romuald Twardowski, sł. Jan Kochanowski) oraz "Ojcze z niebios Boże Panie" - "Modlitwa" z opery "Halka" (Stanisław Moniuszko)
  (Odsłuchaj nagrania)

  Po występie chóru, ksiądz proboszcz, składając najlepsze życzenia w imieniu swoim i parafian, wręczył p. Michałowi Cieślarowi – autorowi książki "Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Rybniku" – obchodzącemu 80-lecie urodzin, bukiet kwiatów.

  Dziękujemy p. Reni i p. Ance za piękne przystrojenie kościoła, rodzicom i dzieciom za owoce i warzywa, p. Kornelii za własnoręczne wykonanie "wyroczków" i wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne obchody Dziękczynnego Święta Żniw.

 • AKTUALIZACJA 4.10.2018

  PREZENT POD CHOINKĘ 2018

  Prezent pod choinkę 2018 jest już 18 edycją ogólnopolskiej akcji charytatywnej w Polsce.
  Od początku idea tej akcji jest jasna: chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, w szczególności dzieciom z rodzin żyjących w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy otrzymania prezentu na Boże Narodzenie. Wierzymy, że nawet mając niewiele, możemy się dzielić z tymi, którzy mają jeszcze mniej, lub niemal nic. Część prezentów trafia do domów dziecka, do szkół i przedszkoli w których uczą się dzieci osierocone, lub społecznie wykluczone. W ubiegłym roku kilkaset prezentów przekazano dzieciom przebywającym w obozie dla uchodźców, dzieciom które z powodu konfliktów wojennych od kilku lat są w drodze, nie mają swoich domów, nie chodzą do szkoły, nie mają zabawek, nie mają właściwie niczego „swojego”.Także w tym roku część prezentów trafi do dzieci uchodźców, dzieci na Ukrainie, w Białorusi i Rumunii.
  Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej akcji „Prezent pod choinkę” znajdują się na stronie www.prezent.cme.org.pl

  Jak zrobić prezent
  (zobacz tutaj)

  Paczki można przynosić na plebanię lub zostawić u p. Reni (kościelnej) do 11 listopada. Termin ten jest podyktowany czasem, który jest potrzebny na zwiezienie paczek z całej Polski do Dzięgielowa (baza akcji), przygotowania ich do transportu za granicę, tj. m.in.: zapakowanie do kartonów zbiorczych, zważenie, podzielenie na kraje itd.

  Dla osób zapracowanych przygotowano możliwość opłacenia prezentu, który zakupią wolontariusze.
  WIRTUALNY PREZENT dla nastolatki(-a) w wieku 12–15 lat.
  Do 24 listopada 2018 r. można wpłacić na konto CME 60 zł, w tytule należy wpisać: „wirtualna paczka”. Wartość prezentu to 50 zł, a 10 zł to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu.
  Szczegóły i numer konta na stronie
  cme.org.pl

  STATYSTYKI Z ROKU 2017

  W roku ubiegłym udało się zebrać 5812 prezentów! To rekord w historii tej akcji!
  2681 paczek trafiło na Ukrainę, 2075 do Rumunii, 726 na Białoruś, a 330 do Bułgarii, gdzie otrzymały je dzieci przebywających tam uchodźców z Syrii i Palestyny. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy je przygotowali oraz wolontariuszom za pomoc w koordynacji akcji i przygotowaniu paczek do transportu.
  Rozdawanie prezentów w 2017 roku
  (zobacz zdjęcia)

  Źródło: cme.org.pl

 • AKTUALIZACJA 11.09.2018

  RSM w Katowicach

  Serdecznie zapraszamy na Regionalne Spotkanie Młodzieżowe do Katowic.
  Spotkanie odbędzie się w piątek 14 września o godzinie 18.00 w salce parafialnej przy ul. Warszawskiej 18.
  Tematem spotkania będą wzajemne relacje.

  Źródło:
  Młodzież Ewangelicka Diecezji Katowickiej


 • AKTUALIZACJA 31.08.2018

  Zainspiruj się!
  OZME Świdnica

  "Zainspiruj się!" to hasło przewodnie Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej. Tegoroczne hasło nawiązuje zarówno do Biblii, jak i do miejsca zjazdu. Kościół Pokoju – od 2001 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – ma tak fascynującą historię, że idealnie wpisuje się w tegoroczne motto.
  Od 21 do 23 września w Świdnicy spotka się kilkaset osób z parafii ewangelickich w całej Polsce.
  – To przede wszystkim spotkanie, okazja do poznania się młodych ewangelików, zwłaszcza z niewielkich parafii diasporalnych – mówi ks. Paweł Meler, duszpasterz młodzieży diecezji wrocławskiej KEA. – Oprócz wątku integracyjnego równie istotny jest przekaz związany z tekstami biblijnymi, z wartościami, które są dla nas życiowym drogowskazem.
  Zjazdy odbywają się od kilkudziesięciu lat, co roku w jednym z miast, w których istnieją parafie ewangelickie.

  Podczas zjazdu jest planowany koncert zespołu October Light z Chorwacji, występ grupy NiemaGOtu, która gra pełną duchowości i energii muzykę nawiązującą do Biblii oraz spektakl teatralny "Pasja" w wykonaniu Stowarzyszenia "Sztukmisja" z Wisły. W programie również seminaria z wykładowcami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z Wrocławia, warsztaty konserwatorskie i pieczenia pierników oraz projekcja laserowa. Zjazd zakończy się uroczystym nabożeństwem 23 września o g.10 w Kościele Pokoju.

  Organizatorami wydarzenia są Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży oraz Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Wrocławskiej.

  Chętnych prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

  Szczegóły na: www.facebook.com/OZME2018

  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy, plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica

 • Aktualizacja 27.08.2018

  Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji

  W sobotę, dnia 01. września b.r. w Parafii E.-A. w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Na Pożegnanie Wakacji. (Plakat) Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, duchownych, katechetów, opiekunów!
  Początek o godz. 10.00 w miejscowym kościele: słowa pozdrowień Ks. Biskupa Mariana Niemca, śpiew pieśni prowadzony przez zespół młodzieżowy, rozważanie biblijne n.t. „Szukamy źródła” Ks. Radca Henryk Reske.
  Następnie: zwiedzanie w grupach z przewodnikiem Galerii Historii Miasta i centrum edukacji Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów. Powrót do Parafii: posiłek, gry i zabawy zespołowe, inne atrakcje. Wspólne zakończenie ok. godz. 15-tej
  Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jastrzębiu-Zdroju


 • 31 lipiec 2018

  Dni Otwarte Kościoła

  Proboszcz, Rada Parafialna oraz wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rybniku serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Kościoła.
  Od 1 do 31 sierpnia, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 12:30 można zwiedzić kościół z przewodnikiem i poznać jego historię. Będzie też można zobaczyć odrestaurowaną w czerwcu br. tablicę z XIX wieku upamiętniającą księdza Johanna Gottloba Klara (1765 – 1825).
  Kościół ap. Piotra i Pawła, Rybnik ul. Miejska 12